Strukturen i helse-Haram må oppdateres

Folkehelsearbeid, tjenester utenfor eget hjem, tjenester i eget hjem, boformer med og utan bemanning (bofelleskap og bokollektiv), spesialisert korttid i institusjon/bustad og faste langtidsplasser i institusjon/bustad. Det er den såkalte Omsorgstrappen kort oppsummert.

Lege og pasient Haram kommune har en god del på plass, men det er skrikende behov for oppgradering av helse-strukturen i Haram. Alle vet at langtidsplasser i institusjon er det aller dyreste, men dessverre har ikke Haram alle stegene på plass før dette innsatssteget.

«Konkurransen om kvalifisert arbeidskraft merkes særlig tydelig innenfor helse- og omsorgssektoren. Her har man måtte bruke innleie og vikarbyrå i større omfang enn planlagt» skrev daværende rådmann i Haram kommune, Turid Hanken, i årsrapporten for 2019.

Haram Venstre mener dette kan løses med tre enkle grep: 1) vi må ta bedre vare på de ansatte slik at nærværet blir større, 2) heltidsstillinger må bli regelen og ikke unntaket, og 3) vi må skape attraktive arbeidsplasser hvor de ansatte vil jobbe i lang tid.

I 2019 var fraværet 8,5% i Haram kommune. Med 762 ansatte fordelt på 576,23 årsverk vil det si et fravær på nær 50 ansatte til enhver tid. Når man da vet at man statistisk regner med at kommunen og staten taper ca 3.400,- pr fraværsdag skjønner man at det er snakk om store summer; nær kr. 1.200.000,- pr uke eller sagt på en annen måte, over kr. 62.400.000,- pr år.

Det er enorme summer, og ekstremt mye mer enn det kommunen noen gang har fått i avkasting på kapitalformuen, selv medregnet refusjonene fra NAV.

Regnet ned til uker tilsier dette at kommunen, sammen med staten, kan investere over 780.000,- i boliger, hjelpemidler og forebyggende tiltak om vi klarer å få fraværet ned i 3% i stedet for 8,5 og allikevel går vi i «null» ift dagens budsjett. Og da har vi ikke regnet oss ned i utopiske 0% fravær.

Haram Venstre mener vi må få på plass attraktive seniorboliger og omsorgsboliger med heltids hjemmehjelpstilsyn i alle bygdene slik at eldre kan kjøpe eller leie seg en leilighet som de kan føle seg trygge i og være sosiale i og rundt.

Haram Venstre mener vi må ansette leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og annet hjelpepersonell som skal ta vare på både de eldre, de ansatte og innbyggerne i kommunen.

Haram Venstre mener sågar at kommunen må få med seg staten på et prøveprosjekt hvor vi lønner trenere på treningssentrene, i idrettslagene og i helselagene som skal drive med forebyggende trening for alle.

Haram Venstre mener vi må bruke penger for å spare – investere penger i helse for å spare penger på helse.