Program 2023-2027

Venstre vil sikre levende sentrum og levende grønne bygder.

Hovedsaker:

 • Prioritere hensyn til natur og miljø. Følge opp FNs bærekraftmål.
 • Sørge for at innbyggerne i hele kommunen gis mulighet for å leve gode liv i arbeid og på fritida, med varierte, gode kulturelle tilbud.
 • Alle skal ha like muligheter, derfor er det ekstra viktig å prioritere hjelp til dem som trenger det mest.
 • Styrke forebyggende arbeid og helsefremmende tiltak, spesielt legge vekt på barn og unges oppvekstforhold og eldrehelse.
 • Legge til rette for etablering av nye bedrifter og utvikling av eksisterende næringsliv, med særlig vekt på ivaretakelse av små og mellomstore bedrifter.

Natur, miljø, og energi
Venstres mål er:

 • at det utarbeides en jordvernstrategi, som skal være retningsgivende for kommunens arealplanlegging, byggesaksbehandling og landbruksforvaltning.
 • at det velges alternativer hvor dyrkamark vernes i størst mulig grad, i saker hvor det oppstår konflikt mellom ulike hensyn..
 • fortsatt varig vern av Verdalsvassdraget.
 • at det kan utredes om det er aktuelt å bygge ut småkraftverk i kommunen.
 • at det Ikke bygges ut vindkraft i uberørt natur.
 • at kommunen i størst mulig grad må utrede og ta i bruk alternative energikilder, f.eks. grunnvann, bioenergi og solceller.
 • at E6 gjennom kommunen følger eksisterende trase der det er mulig. I hovedsak bygges 4 felts veg med 90 km sone.
 • at det legges bedre til rette for sykkel, også i sentrum. Etablere tilstrekkelig sykkelparkering samt bygge sykkelskur ved jernbanen.
 • at det blir flere parkeringsplasser ved jernbanen.
 • at det vernes om naturreservatene og Nasjonalparken i kommunen.
 • at deler av industriområdet Ørin Nord tilbakeføres til urørt natur.
 • at Venstre kan bidra aktivt i arbeidet med rullering av Klima- og energiplanen.

Barn og ungdom
Venstres mål er:

 • at barn og unge gis en trygg oppvekst gjennom å satse på forebyggende tiltak og laget rundt barna.
 • å gjeninnføre familieveileder i helsestasjonen som kan bistå familier med barn 0 – 5 år i heimen
 • å gi rett hjelp til rett tid ved hjelp av godt utbygde tjenester i helsestasjon, PPT og barnevernstjeneste. Tett samarbeid mellom hjelpeinstansene og barnehage/skoler
 • at det er tilstrekkelig voksentetthet i barnehager, og at det ansette faste vikarer som gir barna en trygghet.
 • å få en gjennomgang av SFO ordningen, både med tanke på innhold, tilgjengelighet og
  betalingsordning. Bl.a se på søskenmoderasjon, som også tar hensyn til familier som har
  barn både i barnehage og SFO.
 • tilstrekkelig voksentetthet og kompetanse i skolen, slik at opplæringen kan tilpasses alle uansett behov.
 • at skolen skal oppleves meningsfull og gi mestring også for de elevene som er mer praktisk
  anlagt.
 • å sikre at lærermateriale er tilgjengelig og tilpasset alle elever
 • at det er tilstrekkelig med fagpersoner i skolen med kompetanse knyttet til psykisk helse
  og psykososialt arbeid.
 • å sette pris på mangfoldet som barn og unge representerer. Deres stemmer må bli hørt i
  utforming av fritidstilbud og i saker som angår dem selv.
 • at kommunen skal være god og inkluderende og gi et godt opplæringstilbud til flyktninger
  og innvandrere

Helse
Venstres mål er:

 • at helsetjenesten i Verdal må være faglig attraktiv, en god arbeidsgiver og ha god ledelse, for å kunne rekruttere og beholde helsepersonell i årene som kommer.
 • at helsetjenesten kjennetegnes ved at den gir gode helsetjenester i alle livets faser og på ulike nivå.
 • at det legges til rette for en god og stabil fastlegetjeneste i samarbeid med private Legesenter.
 • å utvide fastlegetjenesten med et nytt legesenter i Vuku, basert på fastlønnstillinger for 2-
  3 leger, samlokalisert med øvrig helse- og omsorgstjeneste.
 • å videreutvikle Frisklivssentralen med forebyggende helsetilbud til alle aldersgrupper.
 • å styrke den kommunale rehabiliteringstjenesten i og utenfor institusjon, med tilbud for
  slagpasienter og andre med funksjonsnedsettelse etter sykdom eller skade.
 • at det etableres varmebasseng i Verdal.
 • at det etablere rådgivning og gruppetilbud for pasienter med kreftsykdom
 • å opprettholde og styrke en god helse- og sosialtjeneste for rusavhengige og mennesker
  med psykiske lidelser.
 • å styrke samarbeidet mellom aktørene i den kommunale helse- og sosialtjenesten bl.a. ved hjelp av et journalsystem som også brukes av fastlegene.
 • at helsetjenesten for flyktninger og innvandrere styrkes.
 • at det etableres pakkeforløp for kreftpasienter med rådgivningstjenester og gruppetilbud.

Eldreomsorg
Venstres mål er:

 • å legge til rette for at eldre kan bo hjemme i egen bolig så lenge de selv ønsker det og føler
  seg trygge.
 • å gjeninnføre forebyggende hjemmebesøk
 • Ivareta pårørende til demente og andre pleietrengende, og etablere tilstrekkelig med dagtilbud og avlastningsordninger.
 • å arbeide for at det er tilstrekkelig kapasitet og bemanning, bl.a. ved bruk av lærlinger, og at det er gode arbeidsforhold i eldreomsorgen.
 • at vi må ta vare på de som allerede jobber i kommunen og gjøre oss attraktive for nye arbeidstakere.
 • å etablere flere heltidsstillinger i Pleie og omsorg.
 • at det lages turnusordninger som gir færre hjelpere pr uke i den enkelte heimen.
 • at det blir utredet bruk av det gamle Verdal bo- og helsetun, til ulike formål, bl.a. innenfor helse- og omsorgstjenesten.
 • at tilbudet på Vuku Bo- og helsetun utvikles.
 • at byggetrinn 2 på Verdal Bo- og behandlingssenter starter opp i perioden.
 • at det etablere Trygghetsboliger, en tilrettelagt bolig med livsløpsstandard, felles oppholdsarealer og sentral plassering i nærhet til service- og kulturtilbud, med egen aktivitetsvert. Også vurdere andre boformer for eldre f.eks. eldrekollektiv.
 • at det lages flere gode møteplasser som Elvebredden, kulturrommet på Bo- og behandlingssenteret og stuene på Vuku Bo- og helsetun.
 • at det etablere aktivitetstilbud flere steder i kommunen.
 • å fortsette å ta i bruk tekniske hjelpemidler, men det må ikke gå ut over nødvendig menneskelig kontakt.
 • at Nyby videreutvikles, et digitalt verktøy hvor frivilligheten utfører oppgaver som blir meldt inn fra personer med hjelpebehov.
 • at stillingen som frivillighetskoordinator opprettholdes da den er viktig for koordinering av
  frivilligheten og for samarbeid frivillighet og kommunen.

Integrering
Venstres mål er:

 • at det ansettes en jobbcoach som bistår alle flyktninger og innvandrere i kommunen med å
  finne en relevant språk- eller arbeidspraksisplass som kan føre til arbeid.
 • at kommunen forplikter seg til å ta en lederrolle og stille praksisplasser til rådighet for
  innvandrere og flyktninger innenfor alle deler av organisasjonen
 • å sørge for spredt bosetting av flyktninger i kommunen (forutsatt at det finnes
  transportmuligheter)
 • å gi innvandrerbarn og flyktningbarn mulighet til fritidstilbud i samarbeid med frivilligheten
  som bidrar til god integrering uavhengig av økonomi, språk og kultur
 • at det ansettes en miljøarbeider ved Møllegata voksenopplæring

Kultur og idrett
Venstres mål er:

 • at det Innføres et Kulturråd på lik linje med Idrettsråd. Begrunnelsen er at frivillige og profesjonelle kulturfolk trenger et eget forum
 • at Tindved vurderes brukt til flere kulturaktiviteter og til lag og organisasjoner
 • at det legges bedre til rette for uorganiserte aktiviteter for ungdom.
 • at det etableres et felles nettsted for kultur i Verdal – «Hva skjer i Verdal?» i kulturkontorets regi.
 • å utvide et desentralisert kulturskoletilbud, slik at flere skoleelever kan få instrumentundervisning på skolen etter skoletid.
 • at det utredes et tettere samarbeid mellom samfunnshus og kommunen.
 • at det utvikles gode møteplasser for alle aldersgrupper – og på tvers av generasjonene.
 • et godt samarbeid mellom kommune og frivilligheten gjennom å styrke kulturkontoret.
 • at det etableres en friidrettsbane i kommunen.

Boligbygging og sentrumsutvikling
Venstres mål er:

 • at det ikke bygges boliger på dyrkamark.
 • at det kun skjer en skånsom fortetting i etablerte villastrøk.
 • at det satses på Ørmelen som boområde med egen skole.
 • at det stimuleres til sosial boligbygging som egner seg for barnefamilier.
 • at det legges til rette for spredt boligbygging i hele kommunen.
 • at kommunen må ta bedre kontroll over boligbyggingen, ikke la utbyggerne bestemme
  alene.

Næringsliv
Venstres mål er:

 • at det kartlegges tomter for næringsutvikling i hele kommunen og mulighet for fortetting
  på Ørin industripark.
 • at det legges til rette for desentralisert næring og arbeidsplasser
 • at det lages en strategiplan for tradisjonelt og økologisk landbruk.
 • at de gode samarbeidsformene i hele regionen utvikles videre.
 • at kommunen må være en medspiller til industrien med å legge til rette for fjerning av
  klimagassutslipp.
 • styrke råd og veiledning til gründere.