Trafikksikkerheten er for dårlig i Haram

Stadig får vi påminnelser i media på at trafikksikkerhet har hatt for liten vekting i Haram. Når trafikken i tillegg øker får vi en nedadgående spiral som kan få dødelig utfall.

Det er stor trafikk i vegnettet mellom hjem, arbeid, skole og fritid. De punktene med desidert størst årsdøgnstrafikk er fra Skodje og inn i Haram, strekninga Eidsvika-Slyngstad, gjennom Brattvåg sentrum og strekningen ned mot Vatne. I forbindelse med utbyggingen av Eidet vil trafikken rundt Prestekrysset øke betraktelig, slik at her må man være spesielt obs.

Kommunens arealplaner skal legge til rette for trygg ferdsel for myke trafikanter og bidra til å nå nullvisjonen, noe som har gjort at for eksempel Trafikksikkerhetsplanen 2015-2022 har lagt inn areal for gangvei på nordsiden av fylkesveien fra Kyrkjeskaret til skolen på Vatneiedet. I tillegg ligger det i planene nevnt undergang ved Kyrkjeskaret og FV 661/659 og rundkjøring i Prestekrysset på Eidet.

Det er lagt inn strekning med gang- og sykkelvei langs FV661 fra Vadset til Eidet, med undergang mot Tennfjord, og det er lagt inn ønsker om det samme over moloen fra Terøya. Det er også avsatt vegareal i arealplanen i tilstrekkelig bredde til å bygge gangvei fra Vadset til Tennfjord og langs fylkesveien til fergekaia i Brattvåg.

Kryssingen av veien over til Uggedalbanene er farlig.

Haram Venstre mener at hele strekningen Eidet-Brattvåg-Søvika-Eidet må gjennomgås nøye. I forbindelse med stengingen av Remetunellene har det vært flere nestenulykker i Søvika, og det er grunn til å tro at kjøremønsteret fra øyene vil være endret selv når tunellene åpner igjen. Her må kommunen gå i tett dialog med fylket for å finne trygge løsninger for alle. Ikke minst må man så raskt som mulig finne en sikker løsning for kryssingen av veien for alle som skal trene på fotballbanene i Uggedalen.

I Brattvåg må trygging av skoleveiene prioriteres. Nye trafikksikre overganger knyttet til strekningen Vågshaugen-Brattvågneset-Håvikmyrene må etableres, og det må lages en egen bussholdeplass ved Brattvågneset der det pr dags dato løper barn over en sterkt trafikkert vei. Bussholdeplasser er en utfordring over hele kommunen, så her må det gjennomføres en generell analyse for å finne ut hva som må gjøres.

Med økt trafikk på veiene på alle Nordøyene er det viktig at de blir utvidet, om ikke til full bredde som på deler av Longva, må det opparbeides flere møteplasser på alle øyene. Det er særlig ille strekningsvis fra Austnes til Haram på Haramsøy, fra Longva til Rogne/Nogva på Skuløya, og ikke minst på Fjørtofta der veiene er ekstra smale.

Til sist er broen over Vatnevatneelven et gjenstående problem, og tilsvarende for smale partiet forbi låven ved Buda-Lars i Eidsvika. På begge plassene må veien utvides.

Bygdene våre vokser, og da må veinettet og gang- og sykkelstinettet vokse tilsvarende. Minst.

Pawel Olejnik
3.kandidat Haram Venstre