Helse

Venstres mål er:

 • at helsetjenesten i Verdal må være faglig attraktiv, en god arbeidsgiver og ha god ledelse for å kunne rekruttere og beholde helsepersonell i årene som kommer
 • at helsetjenesten kjennetegnes ved at den gir gode helsetjenester i alle livets faser og på ulike nivå
 • at det legges til rette for en god og stabil fastlegetjeneste i samarbeid med private legesenter.
 • å utvide fastlegetjenesten med et nytt legesenter i Vuku, basert på fastlønnstillinger for 2-3 leger, samlokalisert med øvrig helse- og omsorgstjeneste
 • å videreutvikle Frisklivssentralen med forebyggende helsetilbud til alle aldersgrupper
 • å styrke den kommunale rehabiliteringstjenesten i og utenfor institusjon, med tilbud for slagpasienter og andre med funksjonsnedsettelse etter sykdom eller skade
 • at det etableres varmebasseng i Verdal
 • at det etablere rådgivning og gruppetilbud for pasienter med kreftsykdom
 • å opprettholde og styrke en god helse- og sosialtjeneste for rusavhengige og mennesker med psykiske lidelser
 • å styrke samarbeidet mellom aktørene i den kommunale helse- og sosialtjenesten bl.a. ved hjelp av et journalsystem som også brukes av fastlegene
 • at helsetjenesten for flyktninger og innvandrere styrkes