Næringsliv

Venstres mål er:

  • at det kartlegges tomter for næringsutvikling i hele kommunen og mulighet for fortetting på Ørin industripark
  • at det legges til rette for desentralisert næring og arbeidsplasser
  • at det lages en strategiplan for tradisjonelt og økologisk landbruk
  • at de gode samarbeidsformene i hele regionen utvikles videre
  • at kommunen må være en medspiller til industrien med å legge til rette for fjerning av klimagassutslipp
  • styrke råd og veiledning til gründere