Uttalelse: Venstre vil ha teknologiutvikling på demokratiets premisser

Teknologiillustrasjon
Foto: Mostphotos

Venstre har en lang tradisjon for å verne individer mot overvåking. Personvern er forankret både i den europeiske menneskerettskonvensjonen og i Grunnloven, hvor det kommer frem at enhver har rett til respekt for sitt privatliv og sin kommunikasjon. Imidlertid gir moderne teknologi store muligheter for myndigheter og private selskaper til å følge med på, og lagre, informasjon om våre liv – dersom vi gir dem lov. Utbredelsen av digital overvåkning er en trussel mot det frie samfunn som må stoppes – enten den kommer fra staten eller kommersielle aktører.

Uttalelse vedtatt av Venstres landsstyre 15. april 2023

Til våren skal Stortinget behandle § 7-3 i etterretningstjenesteloven. Paragrafen innebærer innføringen av såkalt “tilrettelagt innhenting”. Systemet åpner for at Etterretningstjenesten kan samle inn og lagre all datakommunikasjon som krysser landegrensene. Dette betyr at E-tjenesten kan samle inn alt vi deler fra telefonen, alle vi snakker med og alt vi gjør på internett. Flere faginstanser har vært sterkt kritiske. Venstre deler bekymringen om at «tilrettelagt innhenting» vil undergrave de verdiene og frihetene vi som samfunn skal beskytte. Samtidig anerkjenner Venstre at Etterretningstjenesten er et viktig verktøy for å beskytte disse verdiene og frihetene.

EU-kommisjonen fremmer også et lovforslag (COM/2022/209) som har som formål å motarbeide deling av overgrepsmateriale mot barn. Forslaget er nå på høring i Norge. Målet er selvfølgelig prisverdig, men innebærer at staten skal kunne kreve å få se og scanne private meldinger sendt gjennom tjenester som Messenger, Snapchat, Whatsapp og lignende, for automatisk og manuelt å kunne avdekke overgrepsmateriale. Forslaget kalles derfor gjerne «chatkontroll».

Chatkontroll er problematisk både fordi det er grunnleggende galt at staten skal ha tilgang til å lese og kontrollere meldingene du sender privat, og fordi teknisk gjennomføring utgjør en trussel mot kryptering. Sikker ende-til-ende kryptering er essensielt for å garantere retten om privat korrespondanse nedfelt i EMK artikkel 8, og er en nødvendighet for å beskytte alt fra journalisters korrespondanse med dissidenter til private meldinger mellom venner. Flere faginstanser har vært sterkt kritiske. I Europa roper det europeiske datatilsynet, digitale rettighetsgrupper, eksperter og liberale partier varsko om forslaget om chatkontroll.

I løpet av de siste årene har vår personlige integritet også blitt truet av kommersielle aktører. Ved hjelp av apper som blir markedsført for å hjelpe oss med å holde kontakten med venner og familie, samt nå ut til likesinnede, blir vi kartlagt uten at vi merker det. Opplysninger om oss blir solgt til ukjente tredjeparter, og sammenstilt ved hjelp å identifisere appene eller datamaskinene vi bruker, og dermed satt sammen for å profilere oss. Dermed blir opplysninger vi ønsker å holde for oss selv, som sivilstatus, legning, familieforhold, helsetilstand og religion, brukt for å markedsføre produkter til oss når vi er på vårt mest sårbare.

Barn har et særskilt krav på beskyttelse, og har i hovedsak ikke muligheten til å velge bort de digitale løsningene. Vi må hindre at barns personopplysninger kommer på avveie eller blir en handelsvare for internasjonale teknologiselskaper. Store globale teknologiselskaper har gjort sitt inntog i klasserommene over hele landet ved å tilby rimelige og brukervennlige tjenester. Den enkelte kommune, skole eller lærer har ikke nødvendig kompetanse, og heller ingen påvirknings- eller forhandlingskraft i møte med disse aktørene, og det er derfor stor risiko for at digitaliseringen av skolen skjer på teknologigigantenes premisser. Dette går ut over små og mellomstore virksomheter, som vi har mange av i Norge og som står for verdifull innovasjon. Med dagens system har de få muligheter til å markedsføre sine løsninger ovenfor kommuner i forhold til store aktører som teknologigantene.

Venstre vil:

 • Si nei til § 7-3 i etterretningstjenesteloven
 • Ta avstand fra chatkontroll-forslaget
 • Være tydelige på at kryptografiske systemer sikrer privatliv og må vernes om
 • Slå fast at menneskerettighetene også gjelder i det digitale rom
 • Oppfordre til å begrense kjøp av annonseplass på plattformer som bryter med folks rett til personvern – både for offentlig sektor og Venstres enheter.
 • At offentlige virksomheter vurderer grundig om de skal benytte sosiale medier for å gi informasjon og kommunisere med innbyggerne.
 • Sikre at lærere, saksbehandlere og beslutningstakere i offentlig sektor har god nok kompetanse til å vurdere risiko og konsekvenser for barn og voksnes personvern før anskaffelse av digitale verktøy
 • Sikre at alle kommuner og fylkeskommuner har et personvernombud tilgjengelig for innbyggerne
 • Styrke personvern som et vektlagt vurderingskriterie ved teknologianskaffelser
 • At det gjøres både personvern- og datastrategiske vurderinger når det offentlige benytter tjenester fra store teknologiselskaper
 • Støtter Personvernkommisjonens forslag om å utarbeide en tjenestekatalog, og gjøre det enklere for små aktører å tilby digitale tjenester til kommuner
 • Sikre at folkevalgte har tilstrekkelig forståelse av personvernproblematikk ved bruk av teknologi
 • Styrke barns innflytelse og rettigheter på personvernområdet
 • Støtte opp om å opprette en nasjonal tjenestekatalog av digitale læringsverktøy som tilfredsstiller krav til personvern. Dermed kan mindre aktører lettere konkurrere mot teknologigigantene.