Utfylling i industriområdet

Brita Kleven Thorsvik

Oppslag i Innherred den 11.04, med uttalelser fra flere partier. Uttalelsen fra Venstre v/ Brita Kleven Thorsvik.

I Venstre er vi svært skeptiske til det som skjer på Ørin. Nylig ble det vedtatt å utvide industriarealet sørover og kun et 20 meters belte skal stå igjen av Fættaskogen. Det er langt mindre enn det vi hadde forventet da vi støttet kompromisset i 2007 hvor industriområdet
Nord ble redusert til ca 250 mål og industriområdet i stedet skulle utvides sørover i Fættaskogen.


Sett med dagens øyne og den vekt som nå legges på bevaring av verdifull natur, burde industriområdet mot nord ikke utvides. Elvedeltaet er en rødlistet truet naturtype. I 1993 ble deler av deltaet naturreservat og har senere fått Ramsarstatus. En ytterligere utvidelse setter Verdal i et dårlig lys sett i forhold til vårt medansvar for å bevare truede naturtyper.


Venstre mener derfor at det i samarbeid med Aker Solutions bør nøye vurderes hvor stort
område av de 150 målene som det nå planlegges å fylles opp, de har behov for, og redusere
arealet om det er mulig. Det resterende området, sammen med de ca.100 mål som er
regulert til industri, mener vi må tilbakeføres til naturområde. Det er bedre i tråd med
hvordan vi behandler truede naturtyper i 2023. Det betyr også at ytterligere utvidelse av
industriarbeidsplasser må skje ved utvidelse av etablerte bedrifter, fortetting av Ørin
industriområde og nye områder i kommunen.