Barnehagene i Haram skal være i front

Venstre stiller spørsmål rundt de sosiale utfordringene i skolen i neste formannskapsmøte., Foto: Sigmund on Unsplash

Haram Venstre mener at barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i fri lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagene skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Haram Venstre vil at alle barnehagene i Haram skal ha en styrer med pedagogisk utdanning, og styreren må ha tid og handlingsrom til å utføre pedagogisk ledelse.

Haram kommune skal være i front med at det innføres minstestandard for personaltetthet i barnehagen, og at denne må også gjelde ved sykdom og når ansatte er på kurs/møter utenfor arbeidsplassen. Vikar må alltid benyttes ved slikt fravær.

For å skape en trygg og god start i oppstarten av en jobbkarriere i Haramsbarnehagene, vil Haram Venstre at alle nyutdannede nytilsatte barnehagelærere skal få veiledning de to første årene de arbeider. Både den veiledede og veileder skal ha avsatt tid til veiledning, og denne skal ligge utanfor bemanningsnorma.

Haram Venstre mener at barnehagen skal ha god tid og rikelig plass til lek og fysisk utfoldelse. Fri lek har en egenverdi og må anerkjennes som en viktig del av barns utvikling både sosialt og språklig og få større plass som aktivitet. I forhold til barn som er flerspråklige, må det settes inn morsmålspedagoger/morsmålsassistenter.

Christian Holstad Lilleng.

Overganger er alltid utfordrende. Haram Venstre mener Haram kommune bør tillate opp til fem tilvenningsdager for foreldre/barn når barna starter i barnehagen, og i overgangen barnehage/skole skal det følge med overgangslærere som følger barna siste vårsemester på barnehagen og første høstsemester på skolen.


Christian Holstad Lilleng
Haram Venstre