Miljø og friluftsliv – livskvalitet og naturmangfold

Ole Vigs bauta
friluftsliv_kjentmann, Kjentmann.no
 • Etablere et godt kollektivtilbud i Stjørdal sentrum, og mellom sentrum og bygdesentrene i Lånke, Hegra og Skatval
 • Ha et aktivt forhold til ivaretakelsen av det nasjonale laksevassdraget Stjørdalselva
 • Grønn strek skal opprettholdes som byggegrense rundt sentrum

 

Naturen og naturmangfoldet har en verdi i seg selv. Natur og friluftsmuligheter er viktig for innbyggernes trivsel og helse og det vil vi legge vekt på i møte med næringsinteresser og i andre saker hvor nedbygging av naturområder er aktuelt. Vi kan ikke bygge ut mer av utløpet av Stjørdalselva – vegbygging må skje på land.

 

 • Opprettholde, vedlikeholde og etablere friluftsområder i nærheten av der folk bor
 • Nedbygging av verdifulle grøntområder må begrenses
 • Ta vare på naturverdiene på Frigården
 • Sikre vanngjennomstrømning under flystripa ved Langøra
 • Bygge et tårn for fuglekikking ved Halsøen
 • Utvikle områdene rundt Stjørdal stasjon med åpning mot sjøen, gratis pendlerparkering og sømløse overganger mellom ulike kollektive transportmidler av god kvalitet
 • Forpliktelsene som ligger i vannforskriften skal følges opp
 • Ha en restriktiv forvaltning av strandsonen
 • Utvikle havneområdet til et rekreasjonsområde for fiske og friluftsliv
 • Bidra med kommunal finansiering til restaurering av vann og vassdrag som er skadet av menneskelig aktivitet
 • Ta initiativ til og bidra til finansiering av fiskebrygger for barn, familier og funksjonshemmede
 • Arbeide for midler til ferdigstillelse av fortau/sykkelveg fra Malmtunet til Remyra Grendehus.