Program for Akershus Venstre 2023-2027

Kjære Akershus-velger  

Venstre er det liberale partiet i Akershus. Som liberale kjemper vi for å gi hvert enkelt menneske størst mulig frihet, samtidig som vi tar vare på naturen og hverandre. Venstre ønsker et inkluderende samfunn der alle gis reelle muligheter til å leve det livet de ønsker. Vi vil at alle skal kunne ta aktivt del i samfunnet – uavhengig av bakgrunn, alder, kjønn, livssyn, funksjonsnivå og seksualitet.   

Venstre er et utålmodig og samfunnsbyggende parti. Vi vil framover. Dette programmet er Venstres konkrete svar på hva vi vil i fylkespolitikken – fra skole og utdanning, klima og miljø, arealplanlegging, samferdsel og næringsutvikling, til folkehelse, tannhelse, kulturminnevern og frivillighet.   

Etter mange år med store endringer er Venstre opptatt av å gi ansatte og ledere i fylkeskommunen ro og forutsigbare rammebetingelser for å gjøre en god jobb. Vi vil derfor unngå uheldige reverseringer og omkamper.  

Etter dette fylkestingsvalget får vi et nytt Akershus. I en slik situasjon er det viktig med politikere som ser framover og som griper mulighetene til å videreutvikle et Akershus i vekst. Akerhus utgjør allerede en viktig del av en av Europas mest moderne og innovative regioner. Venstre vil gjøre Akershus til et foregangsfylke i klima- og miljøpolitikken.   

Jo større innflytelse Venstre får i Akershus, desto enklere og billigere blir det å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Venstre vil satse på kunnskapsfylket Akershus, og prioritere kunnskap og skole også de neste 4 årene.   

Ved å gi din stemme til Venstre gir du også et bidrag til å utvikle Akershus i en mer bærekraftig, inkluderende og nyskapende retning – og samtidig støtte opp om de liberale verdiene som vi aldri kan ta for gitt.   

Godt valg!     

Kapittel 1: Vi tar Akershus framover

En velfungerende hovedstadsregion er en viktig forutsetning for en bærekraftig samfunnsutvikling og den gir også flere muligheter for fremtidsrettet utvikling. Det skal være attraktivt å leve, bo og arbeide i hele Akershus. Venstre vil at Akershus skal være en miljøvennlig, bærekraftig, moderne og innovativ region hvor alle får gode muligheter til å lykkes.   

Venstre vil satse på skolen, ta vare på naturmangfoldet og skape nye, grønne arbeidsplasser. Venstre vil at Akershus skal ha høye ambisjoner på miljø, utdanning, næringsutvikling og omstilling av Norge. Akershus skal gå foran innen innovasjon og utvikling av framtidas utdanning og arbeidsplasser.  

Venstre mener at fylkeskommunen må ta en tydelig utviklerrolle for at hovedstadsregionen skal lykkes i den internasjonale konkurransen om nyskaping, innovasjon, arbeidstakere, utdanning og kapital.   

Akershus i vekst  

Akershus- og Osloregionen har sterk befolkningsvekst. Potensialet for vekst og utvikling er stort, samtidig som utfordringene er mange. Venstre vil at hensynet til klima og natur skal være førende for videre utvikling av Akershus, og at Akershus fylkeskommune skal legge FNs bærekraftmål til grunn for sin virksomhet.   

Venstre vil ha et levende folkestyre med åpenhet og innsyn i beslutningene som fattes og med flere oppgaver og mer beslutningsmyndighet til kommunene og fylkeskommunene. Økt digitalisering må gi mer åpenhet. Venstre vil innføre et åpenhetsregister   

Samarbeid for framtida  

For å gi gode tjenester til innbyggerne i hele Akershus og for å bidra til å løse klima- og naturkrisen, må Akershus samarbeide tett med Oslo og andre nabofylker, samt med andre regioner i Europa. Venstre vil at Akershus skal utnytte mulighetene som ligger i internasjonalt samarbeid for å styrke innovasjon og næringsutvikling og kutte klimagassutslipp.    

Mangfold og muligheter i Akershus   

Venstre mener at gode og trygge oppvekstsvilkår for barn og unge er det viktigste vi kan prioritere for å sikre alle gode fremtidsutsikter. Utdanning og arbeid er nøkkelen til effektiv forebygging av fattigdom og sosiale skillelinjer i befolkningen. Skole og arbeidsliv er våre viktigste arenaer for inkludering og integrering, samtidig som frivilligheten også spiller en avgjørende rolle. Venstre vil satse på ungdommen. Venstre vil styrke frivillig sektor og prioritere forebyggende arbeid innen psykisk helse og universell utforming.   

Venstre vil sikre at det er flere veier til videregående opplæring og fagskoler. Venstre vil at alle skal tilbys valgmuligheter og muligheter til å prøve på nytt, slik at alle gis bedre muligheter til å gjennomføre utdanning og komme i arbeid. Venstre mener vi trenger et utdanningssystem der det er enkelt å videreutdanne seg, eller omskolere seg, til nye jobber og nye muligheter flere ganger i løpet av livet.  

 Venstre vil at Akershus skal være et foregangsfylke i forebyggende folkehelsearbeid, i tett samarbeid med kommunene.  

For å gjøre alle deler av fylkeskommunen og fylkeskommunen tilgjengelig for flest mulig ønsker Venstre en økt prioritering av tilgjengelighet og universell utforming. Dette gjelder både  forvaltningen og fysisk i fylkeskommunens arealer og tjenester.   

En moderne fylkeskommune    

Fylkeskommunen har i dag ansvar for alt fra videregående skoler, fagskoler, veier og kollektivtrafikk, klima- og miljø, kulturminnevern, folkehelse og tannhelse. Venstre er opptatt av at Akershus fylkeskommune skal levere gode tjenester på alle områder, og at Akershus fylkeskommune skal være en god arbeidsgiver.    

Venstre vil at Akershus fylkeskommune skal være en god arbeidsgiver der det er attraktivt å være ansatt, og der det satses på kompetanse og moderne, digitale løsninger.  Etter mange år med omstilling og store endringer er det viktig at de ansatte gis ro og rom til å gjøre en god jobb.   

Venstre vil sikre frihet og like muligheter for alle uansett funksjonsnivå.  Vi vil sikre at Akershus blir en moderne fylkeskommune som har universell utforming i alle ledd og på alle områder.  

Venstre vil at offentlige innkjøp skal brukes målrettet for å fremme innovasjon, miljø, etikk og gode arbeidsvilkår. Akershus fylkeskommune må bruke sin innkjøpsmakt til å stille strenge miljøkrav i alle anbud.   

Kapittel 2: Ta vare på naturen

Akershus har verdifull natur og stort artsmangfold. Naturen har egenverdi og godt fungerende økosystemer er også avgjørende for at vi mennesker skal kunne leve gode liv. Menneskeskapte klimaendringer og tap av natur og artsmangfold er vår tids største kriser. All politikk må bidra til løsninger på disse krisene. Det må være enkelt å gjøre miljøvennlige valg i hverdagen, både når det gjelder transport, avfallshåndtering, energi, investeringer og forbruk.  

Venstre vil at Akershus skal støtte gode løsninger for bærekraftig og fornybar energiforsyning og støtte opp under forskning, innovasjon og næringsutvikling for fornybar-samfunnet og en mer sirkulær økonomi.   

Vekst og vern  

Venstre mener at biologisk mangfold, matjord, vassdrag, strandsonen og kulturarven må bevares for framtidige generasjoner. Sterk befolkningsvekst og utbygging legger stort press på naturverdiene. Samordnet regional areal- og transportplanlegging kan redusere reisebehov, stimulere til et godt kollektivtransportsystem og legge grunnlaget for langsiktige og gode avveininger mellom vekst og vern. Venstre mener at Akershus må utvikle hovedstadsregionens bo- og arbeidsmarked i et tett og forpliktende samarbeid med Oslo.  

Venstre vil at:  

 • Nedbygging av natur skal stanses, og vi må restaurere mer natur 
 • Matjord skal ikke bygges ned.   
 • Det skal etableres regionale løsninger for masseforvaltning i tett samarbeid med Oslo og andre nabofylker  
 • Arbeidet med samfunnssikkerhet og klimatilpasning må styrkes, blant annet gjennom god samfunnsplanlegging og å redusere vedlikeholdsetterslep  
 • Landbruk, bygg og infrastruktur må tilpasses til et endret klima og mer ekstremvær  
 • Blågrønne strukturer skal bevares og spesielt gjennom tettbygde strøk

Kutte klimagassutslipp og binde karbon  

 Akershus har et godt utgangspunkt for å nå målsetningen om å bli lavutslippssamfunn. Akershus har også forskningsinstitusjoner, kunnskaps-og innovasjonsmiljøer og næringsliv som er verdensledende innen bl.a. fornybar energi og bioøkonomi. Venstre mener at Akershus må utnytte sine fortrinn på veien mot nullutslippssamfunnet.   Norge har i Parisavtalen forpliktet seg til å gjøre store kutt i klimagassutslipp i årene som kommer. En stor del av disse kuttene må skje i Akershus.   

Mesteparten av klimagassutslippene i Akershus kommer fra transport. Mye kommer også fra bygg-sektoren. Derfor må vi legge hovedvekten av arbeidet på å kutte klimagassutslipp der.   

Venstre mener sykling, gange og kollektivtrafikk skal være utgangspunktet for all transportplanlegging i Akershus.   

For å kutte klimagassutslipp og lokale utslipp i transportsektoren må vi både sikre at den overordnede planleggingen legger til rette for at mange mennesker bor og arbeider slik at man kan gå, sykle og reise kollektivt til daglige gjøremål og at all transport er utslippsfri. Alle kjøretøy må bli utslippsfrie. Utslippsfri kollektivtrafikk, utbygging av hurtigladere, fyllestasjoner for hydrogen og biogass må prioriteres. God tilrettelegging for at privatpersoner, kommuner og næringsliv skal velge nullutslipps-kjøretøy og kutte utslipp i bygg er en viktig del av Akershus sitt bidrag til å kutte klimagassutslipp i Norge.  

Venstre vil at Akershus fylkeskommune skal stille klima- og miljøkrav ved alle infrastruktur- og byggeprosjekter og ved innkjøp av varer og tjenester og lage en plan for hvordan Akershus kan bidra til å binde CO2 i jord, myr, plantevekster til mat og fôr, skog og ferdige trematerialer.  

Venstre vil at:  

 • Akershus fylkeskommunes forpliktende mål for klimakutt innarbeides i klimabudsjett og klimaregnskap som underlegges revisjon  
 • Beslutninger som tas i Akershus skal måles på bærekraftsmålene og det skal utarbeides årlig bærekraftrapport for Akershus som rapporterer på FNs bærekraftsmål  
 • Osloregionen og Akershus skal ha utslippsfri transportsektor innen 2030.  
 • Akershus skal stille nullutslippskrav til alle innkjøp og løyer som omhandler transport  
 • Akershus skal prioritere utbygging av energistasjoner med fyllestasjoner for biogass og hydrogen og ladeinfrastruktur for elbiler i hele Akershus  
 • At alle fylkeskommunale virksomheter skal miljøsertifiseres, og rehabilitering skal prioriteres over nybygg.  
 • Alle eiendomsprosjekter i fylkeskommunal regi skal ha passiv eller plusshus standard eller tilsvarende og fortrinnsvis bygges i tre  
 • Produksjonen av biogass fra lokale avfallsressurser skal økes og det må stimuleres til at denne tas i bruk  
 • Akershus skal være en pådriver og samarbeidspartner for å kutte utslippene og støyen fra flytrafikken  
 • Akershus skal satse på solenergi, spesielt på offentlige bygg og i landbruket  
 • Fylkeskommunenes eierskap av Akershus Energi skal sikre at energiselskapet er en sterk utviklingsaktør innen fornybar energi  
 • Utdanningen innenfor reparasjoner på områdene søm og tekstilhåndverk og innen rivning og demontering må styrkes med sikte på å øke kompetansen innenfor gjenbruk i byggebransjen  
 • Fylkeskommunale kantiner skal redusere kjøttforbruket og gå over til mer vegetabilsk mat og fisk  
 • Alle byggeprosjekter skal ta hensyn til klimatilpasning blant annet ved å stille krav om lokal overvannshåndtering, f.eks. gjennom økt bruk av grønne tak  
 • Akershus fylkeskommune skal bygge nettverk med regionens næringsliv og offentlige virksomheter som ønsker å fremme grønn verdiskaping og redusere sine klimagassutslipp  

Ren og levende Oslofjord   

Oslofjorden er verdifull natur, en viktig naturressurs og en viktig transportåre og arena for opplevelser og rekreasjon for innbyggerne i regionen.  Det haster å ta grep for å sikre en rein og levende Oslofjord for framtida.   

I løpet av de siste 30 årene har Oslofjorden endret seg dramatisk. Fra å være en fjord full av fisk og sjøfugl, har bestandene av nøkkelarter som torsk og hummer gått ned med over 90 prosent. Heldigvis er det ikke for sent å snu utviklingen, men det krever en storstilt og koordinert redningsaksjon. Venstre vil at Akershus skal gå foran i arbeidet med å ta vare på Oslofjorden, slik at også fremtidige generasjoner får oppleve en levende og rein fjord. Det krever tett samarbeid med nabofylkene, kommunene i Akershus og en sterkere statlig styring av og koordinering av tiltakene og investeringene.  

Akershus har sammen med Oslo ansvaret for vannforvaltningen av de største vassdragene som har avrenning til Oslofjorden. For å bevare livet i vassdrag og fjorden, må vi sikre at miljøet er godt i vassdragene og vi må hindre erosjon.  

Avløp og avrenning fra landbruket er de to viktigste årsakene til endringene i Oslofjorden. Venstre mener at det må stilles strengere krav til rensing av avløp, og at landbruksnæringa må være en del av løsningen for Oslofjorden.  

Fylkene og kommunene rundt Oslofjorden må ha et mer forpliktende samarbied om å redde Oslofjorden.   

Venstre vil at:  

 • Arbeidet med vannforvaltning, å sikre naturmangfold, god miljøtilstand og rent vann i vassdrag og fjorder skal styrkes  
 • Akershus skal ta en lederrolle i for å koordinere innsatsen for Oslofjorden i samarbeid med andre Oslofjord-fylker og kommuner  
 • Avløpsvann skal renses for nitrogen i alle renseanlegg rundt Oslofjorden  
 • Fosfor- og nitrogen må gjenvinnes fra renseanleggene langs hele fjorden og i nedbørsfeltet rundt Oslofjorden, og tas i bruk som innsatsfaktor i landbruket   
 • Tiltak mot avrenning fra landbruket må prioriteres, slik som forbud mot høstpløying og bedre kantsoner mot vann og vassdrag  
 • Tilførselen av plast og annen forsøpling til Oslofjorden skal stanses, blant annet ved mindre bruk av plast og engangsartikler  
 • Det må lages større vernesoner i Oslofjorden der fangst og fiske er forbudt frem til et sunt liv i fjorden er gjenopprettet. Arbeidet må være basert på forskning og skje i dialog med fiskerinæringa.  
 • For å redusere den totale belastningen på det marine økosystemet bør bunntråling ikke foregå i Oslofjorden.  
 • Livet på havbunnen skal styrkes, blant annet ved hjelp av reservater for hummer og fisk, bygging av rev og ålegressenger.  
 • Tømming av septik fra fritidsbåter i sjøen må forbys og det må bygges flere mottaksanlegg for septik fra fritidsbåter.  
 • Småbåttrafikken på Oslofjorden skal på sikt blir utslippsfri. Akershus fylkeskommunen skal bidra til at de utslippsfrie alternative blir lettere tilgjengelig for innbyggerne  
 • Alle som bor i Akershus skal få bedre tilgang til strandsonen, fjorden og øyene som friområder   
 • Akershus fylkeskommune må bistå kommunene i arbeidet med å følge opp ulovlige tiltak i strandsonen  
 • Akershus fylkeskommune skal bidra til offentlig sikring av nøkkeleiendommer i strandsonen.  

Mer natur  

Venstre vil at flere områder skal få et varig vern og prioritere vern av viktige naturtyper som gammel skog og myrer. Vi vil vi vil ha en aktiv forvaltning av de resterende naturressursene i et bærekraftig og langsiktig perspektiv. Kunnskap om naturens muligheter og begrensninger blir stadig viktigere for våre beslutninger på alle nivåer. Venstre vil at alle folkevalgte, næringsliv og innbyggere skal ha lett tilgang til miljø- og ressursdata, slik at det blir enklere å fatte gode beslutninger.  

Venstre vil arbeide for at det offentlige i langt større grad enn i dag skal bidra med egne arealer i varig vernede områder og parker og inngå langsiktige avtaler med private grunneiere om vern.  

Venstres mål er at all utbygging skal skje uten at natur og matjord bygges ned. Der vi ikke lykkes med å unngå nedbygging skal arealet erstattes. Mer restaurering av natur er viktig for å lykkes med reell arealnøytralitet.   

Venstre vil at:  

 • Akershus skal være arealnøytralt.  
 • Vi skal ta vare på det biologiske mangfoldet ved grundigere kartlegging og gjennom aktiv bruk og vern  
 • Restaurering, vern og skjøtsel av verdifull lokal skog, markaområder, våtmarksområder, vassdrag, fjell- og fjordlandskap som natur- og friluftsområder må prioriteres både i arealpolitikken og i budsjettene  
 • Det skal opprettes flere nasjonalparker, landskapsvernområder og naturreservater. Venstre vil etablere nasjonalpark i Østmarka.  
 • Myr skal vernes mot nydyrking og utbygging, og øde lagte myrer må restaureres. Samtidig må bruken av torv fases ut.   
 • Akershus fylkeskommune skal kartlegge arealer i fylket som er egnet til restaurering  
 • Akershus skal ha levedyktig bestand av ulv og andre truede arter  
 • Vi skal sikre biodiversitet og robuste økosystemer og kjempe mot fremmede arter. Det må lages en handlingsplan mot villsvin og andre fremmede arter.  
 • Lysforurensning må tas på alvor, og reduseres  
 • Skape mer grøntareal ved utnyttelse av vegkanter, vegger og tak. Etablere flere små og store parker    

Friluftsliv og rekreasjon  

Mennesker trenger å ha nær kontakt med natur og komme seg ut i det fri for både rekreasjon og for naturens egenverdi. Derfor må vi sikre natur- og friluftsområder – også i bynære områder. Bygging av fritidsboliger og tilhørende infrastruktur kommer ofte i konflikt med verneinteresser. Det trengs derfor en mer koordinert utvikling av hytteutbyggingen. Venstre ønsker å stimulere hyttedelingsordninger og tettere fritidsbebyggelse. Venstre vil bevare unike skogsområder  og strandsonen og kysten vår for allmennheten.  

Friluftslivet må få en større plass i kommunal og regional planlegging. Akershus fylkeskommune skal samarbeide tett med kommunene i Akershus for å hindre nedbygging av natur, sikre at natur- og friluftsområdene i regionen henger sammen på tvers av kommunegrenser og at det blir flere lommer av grøntstruktur i allerede bebygde områder   

Venstre vil at:  

 • Flere skal få oppleve, bli kjent med og bli glad i naturen gjennom friluftsliv  
 • Akershus og nabofylkene må ha et forpliktende samarbeid om regional planlegging av reiseliv og fritidsbebyggelse  
 • Friluftslivsorganisasjonene skal få god og forutsigbar støtte  
 • Markaloven og marka-grensene bør utvides, og det må etableres langsiktige utbyggingsgrenser mot natur og friluftslivsområder utenfor områdene som er dekket av markaloven.  
 • Sti- og løypenett skal tilrettelegges og videreutvikles   
 • Flere elver og bekker som i dag ligger i rør skal åpnes opp   
 • Det bør tilrettelegges for flere parsellhager i bynære strøk  
 • Arbeide for at større, sammenhengende naturområder ivaretas for friluftsliv gjennom regional planlegging

Kapittel 3: Gode samferdselsløsninger binder Akershus sammen

Folk i Akershus må ha muligheter til enkelt å forflytte seg mellom jobb, skole, venner og fritidsaktiviteter. Frihet til å bevege seg er vesentlig for enkeltmennesket og en forutsetning for at næringsliv og arbeidsmarkedet skal virke og utvikles. Akershus skal innen 2030 ha nullutslipp fra transportsektoren. Det krever innsats i et fylke i sterk vekst, både når det gjelder utviklingen av vei og kollektivløsninger, men også planleggingen av bo- og næringsarealer. En god samferdselspolitikk skal fungere godt både for næringsliv og miljø og for menneskene som bor i fylket vårt.   

Utfordringene er mange: Trengsel på veier og i kollektivsystemet i deler av fylket, og mangel på kollektivtilbud, innfartsparkeringer og dårlig vedlikeholdte veier i andre områder. Hele regionen er generelt dårlig tilrettelagt for syklende.   

Venstre har som mål å øke trafikken innen sykkel og gange i byområdene og i tettstedene og øke kollektivreisene mellom tettstedene. Det betyr bedre tilrettelegging for sykkel og gange i byer og tettsteder. Kollektivtrafikken skal være attraktivt, effektivt og billig. Utslippsfrie løsninger på sjøen utgjør et uutnyttet potensial for frakt av folk og gods for å redusere belastningen på veien.   

Venstre vil ikke støtte store nye motorveiutbygginger inn mot Oslo og andre byer og tettsteder hvor det er køproblemer, dersom nye veier øker biltrafikken. Vi vil kreve høye rushtidsavgifter og prioritering av kollektivtrafikk på eventuelle utbygginger. God byutvikling og fortetting rundt kollektivknutepunkt skal skape gode kollektivknutepunkter og skape grunn for trafikkvekst innen sykkel, kollektiv og gange. Venstre vil prioritere kommuner og tettsteder som fortetter rundt kollektivknutepunkter og bidrar til god byutvikling når det skal investeres i ny infrastruktur og kollektivtilbud.  

Venstre vil at:  

 • Utviklingen av Akershus skal være basert på en samordnet areal- og transportplanlegging der jernbanen er ryggraden i transportsystemet. Den overordnede planleggingen må skje i et forpliktende samarbeid med Oslo og andre nabofylker   
 • Akershus skal jobbe aktivt for å realisere en ny og raskere jernbaneforbindelse mellom Oslo og Stockholm, som kan konkurrere med fly. Det skal også jobbes aktivt for en raskere jernbaneforbindelse mot Gøteborg og København.
 • Transport av gods skal flyttes fra vei til sjø og bane. Det innebærer en utvikling av utvikling av havnene i regionen  
 • Antall kollektivreiser skal øke med minst 5 prosent i året  
 • Akershus skal innen 2030 oppnå 10 prosent reduksjon av personbilkilometer i byene og tettstedene og nullvekst i biltrafikken i resten av fylket  
 • Miljødifferensiering av bompenger skal øke omleggingen til nullutslippsløsinger for både tunge og lette kjøretøy  
 • Akershus fylkeskommune skal tilby lading for elbiler på minimum 10 prosent av egne parkeringsplasser  
 • Utbyggingen av sammenhengende sykkelinfrastruktur skal gå raskere, inkludert god sykkelparkering ved offentlige bygg og naturlige knutepunkt.    
 • Ha en åpen holdning til mikromobilitet som kan bidra til redusert behov for bil og kollektiv.   
 • Alle nye bygge- og utviklingsprosjekt skal inneholde løsninger for sykkel og kollektiv  
 • Det skal foregå et aktivt samarbeid med kommunene om hvordan fylkesveier og skilting av disse best bidrar til god by- og tettstedsutvikling

Kollektivtransport  

Det skal være effektivt, attraktivt, enkelt og billig å reise kollektivt  

 Dersom kollektivtrafikken skal være konkurransedyktig, må den være lett tilgjengelig, gå ofte, være effektiv og ha lav pris. Venstre er opptatt av å holde prisene på kollektivtrafikk nede, og vil særlig prioritere lave priser til barn og unge.  

Det øvrige kollektivtilbudet må utvikles sammen med togtilbudet i regionen slik at buss, bane, båt og tog fungerer godt sammen. Det krever også gode kollektivknutepunkter der det er enkelt å bytte transportmiddel. Vi må sikre god fremkommelighet i trafikken for bussene inn til kollektivknutepunktene.   

Venstre mener Akershus må være en pådriver for innovasjon og utvikling i kollektivtrafikken, slik at de reisende kan få stadig mer sømløse og smarte kollektivreiser.  

Venstre ønsker en satsing på fjorden, som transportåre, med utslippsfrie båter. Det kan bidra til å løse de store trafikkproblemene og vil være en avlastning på veisystemet for Oslo og Akershus, med mindre trafikk, bedre luft og bedre fremkommelighet.   

Digitalisering endrer måten vi reiser på. Det muliggjør på en annen måte enn i dag at kombinerte reiser med ulike transportmidler som gange, sykkel, bil/drosje og kollektivtrafikk både kan planlegges og prises samlet, som mobilitetstjenester   

Det stiller krav til Akershus som eier av Ruter og til Ruter som hovedtilbyder av kollektivtransport i regionen. Venstre vil at mobilitetstjenester må prises slik at det lønner seg å reise kollektivt, både for enkeltpersoner og for familier .  

Venstre vil at:  

 • Kollektivtrafikktilbudet skal utvides og videreutvikles.  
 • Et mer sømløst og fleksibelt billettsystem for all kollektivtrafikk på hele Østlandet skal gjøre det lønnsomt å reise kollektivt også om man bare reiser noen dager i uka, for eksempel ved at enkeltbilletter automatisk omgjøres til periodebilletter når det lønner seg for brukeren. Samme kommune skal ha samme takstsone, slik at det ikke må betales for flere soner internt i samme kommune.  
 • Kollektivtrafikken skal treffe innbyggernes behov bedre ved hjelp av digitalisering og bedre mulighet for bestilling av transport  
 • Lave billettpriser for barn og unge må prioriteres. Vi vil erstatte gratis skoleskyss med et gratis månedskort for ungdom.  
 • Skoleskyssen til elever både i grunnskolen og videregående skole skal tilpasses slik at den fungerer godt også for barn som går på skolefritidsordning (SFO) og elever som av ulike grunner har lengre skolehverdag.  
 • Kombinerte reiser med gange, sykkel, bil/drosje og kollektivtrafikk skal kunne planlegges i samme reiseplanlegger og kunne kjøpes i samme billettsystem eller abonnementsordning  
 • Alle nye bygg- og utviklingsprosjekter skal inneholde løsninger for sykkel- og kollektivtrafikk.  
 • Bussens framkommelighet må sikres, blant annet ved å bygge kollektivfelt inn til byene  
 • Fylkeskommunen skal få vei- og skiltmyndighet som gjør det lettere å prioritere buss og tilrettelegging for sykkel, samt lavere fartsgrenser nær skoler  
 • T-banenettet i Oslo og Akershus skal forsterkes ved å bygge Fornebubanen, ny baneløsning på nedre Romerike med tverrforbindelse i Groruddalen, ny T-banetunnel gjennom Oslo og en mulig forlengelse av Kolsåsbanen  
 • Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud skal ha ett felles kollektivselskap.   
 • Akershus skal overta bestilleransvaret for lokaltogtrafikken på Østlandet slik at tilbudet på tog, bane, buss og båt og veier med god bussframkommelighet kan planlegges samlet slik at de utfyller hverandre  
 • Båttrafikken på Oslofjorden skal utvikles som et godt supplement til tog og buss. Det betyr utvidelse av eksisterende ruter og nye båtruter på Oslofjorden.   
 • Spleiselaget for store kollektivinvesteringer skal utvides både ved at staten bidrar mer, og ved at grunneiere/eiere av eiendom som får stor verdiøknig av sin eiendom som følge av utbyggingen bidrar mer enn i dag til finansiering av store kollektivutbygginger  
 • Bompenger skal gå til drift og investeringer i kollektivtrafikk og sykkelveier i Oslopakke 3.  
 • Elbiler og utslippsfrie tunge kjøretøy skal beholde fordelene i bomringen  

Sykkel og gange  

At flere går og sykler i hverdagen er bra for den enkelte og god samfunnsøkonomi. Det vil også bidra til forbedret luftkvalitet, mindre støy og reduserte klimagassutslipp.   Venstre vil at Akershus skal være foregangsfylke for tilrettelegging for syklende og gående. Venstre vil arbeide for at sykkel kan erstatte bil i hverdagen for flere i mange områder i Akershus. Samtidig må vi prioritere trafikksikkerhet særlig på strekninger som er skolevei. Trygg sykkelparkering og god skilting er viktig for økt sykkelbruk i hverdagen.  

Venstre vil at: 

 • Akershus skal få på plass et godt regionalt sammenhengende sykkelveinett.  
 • Sykkelveiene skal ha god drift og godt vedlikehold hele året  
 • Trafikksikkerhetstiltak og bygging av gang- og sykkelveier på strekninger som er skolevei skal prioriteres   
 • Tettsteder og byområder med stort potensial for økt sykling skal prioriteres med gjennomgående sykkelruter  
 • Sykkelvegnettet kan bygges av ulik kvalitet tilpasset lokale forhold for å skape mest mulig sykkevei for pengene.  
 • Legge til rette for deling av mobilitetsløsninger på sparkesykkel, sykkel, bil og båt.   
 • Sykkelruter skal danne grunnlag for mer sømløse overganger mellom sykkel og kollektiv transport  

Kapittel 4: Utdanning for framtida

En viktig del av løsningen på de fleste utfordringene vi står overfor er kunnskap. Derfor vil Venstre satse på skole og utdanning i Akershus.   

Elever er ulike og unike.  Skolegang som er tilpasset den enkelte forutsetter valgfrihet og fleksibilitet i utdanningsløpet. Venstre vil at det skal være fritt skolevalg i hele Akershus, at flere skoler skal ha anledning til å bruke modulbasert opplæring og vekslingsmodellen hvor man kan kombinere praktisk arbeid og teori. Det må bli lettere å fullføre ny videregående opplæring i ulike faser av livet   

 Venstre vil at alle skal ha rett til å fullføre videregående opplæring, rett til fagbrev eller likeverdig tilbud og rett til å ta et fagbrev til hvis man har et fagbrev fra før, eller har studiespesialiserende studieretning fra før. Venstre vil at Akershus skal få foran i arbeidet med å sikre en bredere og lettere tilgjengelig voksenopplæring   

Vi vil at prinsippet om tidlig innsats og forsterket opplæring også skal gjelde i videregående opplæring. Slik kan elever som ønsker å ta imot et slikt tilbud, gis bedre muligheter til mestring og fullføring. Elever med svak faglig bakgrunn fra grunnskolen har høy sannsynlighet for å falle fra i videregående. Derfor vil vi ha en ordning med frivillige innføringsfag, og vi ønsker også flere tilbud i overgangen mellom ungdomsskole og videregående for dem som har behov for det. Mange elever får ikke nok faglige utfordringer i ungdomsskolen. Venstre vil derfor styrke samarbeidet mellom ungdomsskolen og den videregående skolen, slik at disse elevene får bedre tilgang til å ta fag på et høyere nivå.  

Venstre vil at:   

 • Det skal innføres en modell for fritt skolevalg i Akershus, der det tas hensyn til at ingen skal få urimelig lang reisevei  
 • Det skal være et bredt videregående opplæringstilbud i alle regioner slik at elevene kan gå på en skole i nærheten av hjemmet  
 • Nettbasert undervisning kan brukes som supplement til ordinær undervisning for å sikre bredde i fagtilbudet og valgfrihet for elevene ved alle de videregående skolene  
 • Utdanningstilbudene innen yrkesfag må styrkes i hele Akershus og vi må fortsette å løfte yrkesfagenes status  
 • Yrkesfaglige utdanninger skal ha oppdatert og godt utstyr  
 • Det skal bli lettere for elever i Akershus å søke skoleplass i andre fylker  
 • Det skal være enkelt for voksne som helt eller delvis mangler videregående opplæring å få fullført fagbrev eller studiekompetanse.   
 • Tilby frivillig innføringsfag eller sommerskole i overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole for elever som trenger det  
 • Sikre ungdomsskoleelever muligheten til å ta fag på videregående skole   

Læreren er nøkkelen  

Venstre satser på læreren. Dyktige lærere er det viktigste for å sikre opplæring av god kvalitet på alle skoler. Akershus trenger et nytt lærerløft med videre satsing på etter- og videreutdanning for  lærere. Vi vil gi flere lærere det kompetansepåfyllet de trenger og øke lærernes lønn.  

Venstre vil ha mindre politisk styring av skolen, og vil at lærere skal ha større frihet til faglige og pedagogiske vurderinger. For eksempel er det læreren som best kan vurdere hvordan lekser brukes, det bør ikke bestemmes av politikere.   

Vi vil sikre åpenhet om lærernes fagkompetanse ved hver enkelt skole, og vi vil sørge for at eksisterende fagkompetanse hos lærere tas i bruk til beste for elevene.   

Venstre vil at:   

 • Lærerne på de videregående skolene i Akershus skal ha gode tilbud om etter- og videreutdanning  
 • Lærerne i Akershus skal ha gode arbeidsforhold og et godt arbeidsmiljø, uten unødvendige omorganiseringer  
 • Elever som trenger det, skal få tilbud om sommerskole og tilrettelagt opplæring i overgangen mellom ungdomskole og videregående skole   
 • Alle elever skal få læreplass eller likeverdig tilbud.   
 • Opplæringskontorene skal styrkes, og det må settes større krav til oppfølging av lærlingene gjennom læretida  
 • Fagskolen i Viken skal styrkes og videreutvikles. 
 • De videregående skolene i Akershus skal fortsette og videreutvikle samarbeidet med universitetene, høyskolene og vitensentrene i regionen.  
 • Skolehelsetjenesten, miljøarbeidere  og psykisk helseteam  skal styrkes ved alle de videregående skolene i Akershus  
 • Rådgivningstjenesten og karriereveiledning i den videregående skole skal styrkes    
 • Videregående skoler skal ha mer kontakt med næringslivet og satse på ungt entreprenørskap   
 • Lærere og skolehelsetjenste må få et kompetanseløft  for å styrke seksualundervisningen i videregående skole.  

Kapittel 5: Et framtidsrettet arbeids- og næringsliv

Akershus utgjør sammen med Oslo en av de mest innovative næringsregionene i Europa. Næringslivet i Akershus er variert og preges i økende grad av tjenesteytende næringer og høyt spesialiserte kompetansebedrifter.   

Akershus har spesielle forutsetninger for å skape næringsutviklende samspill med fylkets universitets- og kompetansemiljøer innen bioteknologi, energiteknologi og IKT, samt med Oslos spisskompetansemiljøer innen forskning og innovasjon på helseområdet.    

En ledende region på grønn innovasjon   

Venstre har høye ambisjoner for videreutviklingen av Akershus som et internasjonalt konkurransedyktig innovasjonsfylke som leder an i det grønne skiftet. De aller fleste nye arbeidsplassene i næringslivet skapes i nye, unge og hurtigvoksende bedrifter. Det betyr at vi legger stor vekt på å tilrettelegge for et mangfold av gründere og jobbskapere. Det er viktig at fylkeskommunale oppgaver og roller samspiller på en måte som styrker det private, markedsrettede næringslivet, gjennom å ta bort stengsler og åpne nye muligheter for privat initiativ, kunnskap og kapital.  

Venstre vi at:  

 • Akershus skal støtte aktivt opp om det private initiativet for å etablere en ny hurtigtogforbindelse mellom Oslo og Stockholm på under 3 timer, for å knytte Akershus og Oslo tettere til Stockholm-regionens internasjonalt orienterte innovasjons- og kompetansemiljøer  
 • Fylkeskommunens rolle som oppdragsgiver innen regionale forsknings- og utviklingsprogrammer, i regi av Norges forskningsråd, skal videreutvikles og styrkes   
 • Den innovasjonsforsterkende rollen som fylkeskommunen spiller som innkjøper av varer og tjenester, med særlig vekt på grønne og innovative anskaffelser, skal styrkes vesentlig  
 • Fylkeskommunens rolle som dialogpartner og katalysator for næringsrettet erfaringsutveksling, nye ideer og innovativt samspill mellom næringer, bedrifter og kompetansemiljøer i Akershus, må styrkes og videreutvikles   
 • Næringslivet i Akershus skal få tilgang til en bedre infrastruktur for pilotering og testing av nye teknologiløsninger innen det grønne skiftet, i nært samarbeid med Oslo og andre nabokommuner   

Tilgang på kunnskap og kompetanse  

Tilgang på kompetent arbeidskraft er en hovedutfordring for næringslivet i Akershus. Utfordringen gjelder de fleste næringer, fra reiseliv til høyteknologi.   

Venstre vil at:  

 • Videre utbygging av en fremtidsrettet transport- og digital infrastruktur i hele Akershus skal gjøre arbeidsmarkedet i Akershus og Oslo mer integrert og lettere tilgjengelig for flere  
 • Fylkets utdanningstilbud skal dimensjoneres bedre i samsvar med næringslivets behov og styrke fagutdanningen og investeringer i utstyr til yrkesfaglig utdanning, samt sikre og styrke læreplasstilbudet  
 • Fylket skal arbeide for å styrke tilbudet og innsatsen på bedriftsintern opplæring og kompetanseutvikling gjennom BIO-midlene i Norges forskningsråd  
 • Entreprenørskapsopplæringen skal styrkes innen videregående opplæring og fagutdanning i samarbeid med Ungt Entreprenørskap  
 • Flere skal inkluderes i arbeidslivet og stimuleres til å stå lenger i jobb 
 • Eierskapspolitikken for Akershus Energi skal gjennomgås med sikte på å ta ut et større utbytte i perioder med ekstraordinært høye strømspriser og overskudd, som kilde til å forsterke Akershus fylkeskommunes folle som kapitalforsterker og invester for oppstartsselskaper og tildlig vekstfase for innovative virksomhetre innen det grønne skiftet. De ter en forutstning at dette ses i nær samenheng med Akershus Teknologifond og ikke skal gå på bekostning av Akershus Energis investeringer i videreutviklingen av egen kjernevirksomhet   

Et reiseliv med ringvirkninger  

Reiselivet i Akershus er en viktig sysselsetter i regionen, et utstillingsvindu for tilreisende med positive ringvirkninger for kulturliv og lokal identitetsfølelse.  

For Venstre er det viktig at utviklingen av Akershus som reiselivsdestinasjon fremover skjer på en måte som er bærekraftig, så vel økonomisk som sosialt og miljømessig. Fylkets transporttilbud bør i størst mulig grad være utslippsfritt og gjøre det lett å ferdes på kryss og tvers av Akershus på en klima- og miljøvennlig måte.   

Venstre vil at:  

 • Reiselivsnæringen skal ha gode rammebetingelser for bærekraftig fornyelse og utvikling  
 • Det skal legges til rette for flere utslippsfrie og kollektivbaserte reiselivsopplevelser  
 • Regionen skal markedsføres aktivt både nasjonalt og internasjonalt    
 • Fylket skal fremme mangfoldige attraksjoner som skaper gjensidige, positive ringvirkninger, slik at besøkende ønsker å bli værende lenger og sitter igjen med en mer helhetlig og attraktiv reiselivsopplevelse   
 • Fagskoletilbudet innenfor reiselivsbaserte fag og emner skal styrkes og videreutvikles   
 • Arbeide for å få Fetsund lenser og Nordre Øyeren naturreservat inn på UNESCOs verdensarvliste

Et framtidsrettet og bærekraftig landbruk   

Akershus er et viktig landbruksfylke med en stor del av Norges kornproduksjon og med mye skog. Bøndene i Akershus produserer mat nært store markeder, og potensialet for mer småskala vareproduksjon og direktesalg er stort. Samtidig har landbruket i Akershus andre utfordringer enn i resten av landet, med krevende  rekruttering og et veldig stort press mot nedbygging av matjord.   

Venstre vil ha en ny kurs for norsk landbruk – med vridning av matproduksjon over mot mer grønt og korn, mer bruk av beite- og utmarksressurser. Venstre ser på landbruket som en viktig grønn fremtidsnæring og vil satse på et moderne landbruk som er verdensledende innenfor klima, miljø og dyrevelferd.   

Klimaendringer vil utfordre matproduksjonen og gjør det viktigere å tenke nytt og offensivt om innovasjon og omstilling. Vi vil øke andelen økologisk landbruk, fordi det er viktig for både naturmangfoldet og forbrukernes valgfrihet, og legge forholdene bedre til rette for å utnytte landbrukets betydelige muligheter innen sirkulærøkonomi.   Skogbruket er en viktig bidragsyter til det grønne skiftet og en aktiv og bærekraftig skognæring er viktig for klimaarbeidet. Skogen binder klimagasser og bærekraftig skogforvaltning beskytter nøkkelbiotoper og det biologiske mangfoldet.   

Venstre vil at:  

 • Fylkeskommunen skal ha en klar strategi for hvordan den kan bidra til grønn og bærekraftig omstilling i landbruket  
 • Jordvern og restaurering av natur og landbruksjord prioriteres høyt i fylkeskommunens areal- og transportplanlegging og egne prosjekter  
 • Fylkeskommunen skal bidra aktivt til innovasjon og omstilling i landbruket gjennom å tilrettelegge for mer dialog og samarbeid med det biovitenskapelige kompetansemiljøet ved NMBU i Ås.  
 • Landbruket skal tilføres sterkere insentiver for økt bruk av klimavennlig og fremtidsrettet teknologi og robotisering i landbruket.  
 • Fylkeskommunen tar et tydelig ansvar for å underbygge landbrukets ambisjoner for økt produksjon av grønt, frukt og bær gjennom å sikre bedre jordvanningsmuligheter  
 • Fylkeskommunen i større grad skal etterspørre treprodukter i egne innkjøp  
 • Arbeidet med jordhelse og reduksjon av avrenning og utslipp fra landbruket skal styrkes  
 • Støtteordningen for økt biologisk mangfold (RNB-midler) skal styrkes    

Kapittel 6: Kultur og frivillighet

Mangfoldig og fritt kulturliv  

Kultur og kulturuttrykk fyller menneskers liv med mening og innhold. Kulturlivet er en viktig forutsetning for et godt samfunn, og en viktig forutsetning for at åpne demokratiske samfunn skal fungere. Derfor er investering i kulturlivet en viktig investering i demokratiet og i mennesker.  

All kultur er også ytring. Et åpent og liberalt samfunn legger til rette for alle ytringsformer. Kultur fremmer livskvalitet og menneskelig vekst. Teater, museer, bibliotek og andre kunst- og kulturinstitusjoner er arenaer for dannelse og offentlig meningsutveksling. Ved å delta i kulturlivet får vi erfaringer og kunnskap som gir oss forståelse om samfunnet.  

Kulturlivet er også en viktig bidragsyter og samarbeidspartner i næringsutvikling. Venstre vil legge til rette for økt samarbeid på tvers av fagområder og næringer.  

Venstre mener det offentlige har en demokratisk forpliktelse til å støtte kulturlivet. Venstre vil sikre kulturens uavhengighet ved å legge til rette for et mangfold av finansieringskilder.   Biblioteket er en sentral samfunnsaktør. Det er en inkluderende arena som er gratis og åpen for alle. Venstre ønsker at biblioteket også kan fungere som en “digital allmenning” i et moderne samfunn, der innbyggere og næringsliv har tilgang til digitale møteplasser.  Vi vil sikre alle tilgang til den digitale infrastrukturen, enten du bor i by eller bygd. Slik kan institusjonen utvikles for økt deltakelse i samfunnet, integrering, gi økt kunnskap og dannelse. Venstre er opptatt av de lokale kulturarenaene og -aktørene må sikres både utviklingsmuligheter, god og forutsigbar økonomi og egnede lokaler, og at dette må skje i et forpliktende samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og kommunene og i samarbeid mellom institusjonene.  

Venstre vil at:   

 • Flere barn, unge og voksne skal få gode kulturopplevelser der de bor  
 • Fylkesbiblioteket og lokale bibliotek skal ha gode rammebetingelser og utviklingsmuligheter  
 • Bibliotekene skal ha høy kvalitet, god tilgjengelighet, gode tjenester og bredt tilbud   
 • Både profesjonelle aktører og amatører skal ha gode rammebetingelser i kulturlivet  
 • Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken skal styrkes  
 • Kulturinstitusjonenes evne og mulighet for publikumsutvikling og egeninntjening skal styrkes  
 • Fylkeskommunale skolebygg skal være gratis tilgjengelige for det lokale kultur- og organisasjonslivet både på ettermiddager i hverdagen og til overnatting i helgene  
 • Talentutviklings-satsingene innen musikk, dans, teater og visuell kunst i samarbeid mellom kulturskolene, de videregående skolene, folkehøgskolene, høyskoler kompetansemiljøer de knytter til seg skal videreutvikles og styrkes  
 • Akershus teater, Museene i Akershus (Mia), NITJA senter for samtidskunst – samt andre scener og kunstsentrene i Akershus skal videreutvikles og ha gode og forutsigbare økonomiske rammebetingelser og egnede lokaler  
 • Akershus bygningsvernsenter skal styrkes og tilby kompetanse og tjenester i hele Akershus   
 • Museenes forsknings- og formidlingskompetanse skal styrkes  
 • Det skal utarbeides en handlingsplan for å redusere vedlikeholdsetterslepet i fylkets museer og arkiver  
 • Regionale arkivinstitusjoner og forvaltningen av den historiske arven i Akershus skal styrkes.  
 • Akershus Fylkeskommune skal opprette et fylkeskommunalt kompetansesenter for digital kultur, gaming og E-sport

Idrett og frivillighet  

Frivilligheten er en bærebjelke i det norske kulturlivet. Halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i ulike former for frivillig arbeid, og det gjør at Norge har et levende organisasjonsliv. Gjennom frivilligheten får vi et bredere og mer mangfoldig tilbud som bidrar til utvikling av kreativitet og skaperkraft. Idretten er en sentral del av frivilligheten, og å legge til rette for idrett og fysisk aktivitet er en viktig forutsetning for god folkehelse. Samtidig er det viktig til å stimulere idretten til å åpne for nye former idrett for å favne flere av Vikens innbyggere. Dette ved å kombinere nye idrettsformer, slik som E-sport med tradisjonell trening. Venstre vil at det skal være enkelt å være frivillig, og at frivilligheten må være fri, ikke styres politisk. Venstre vil at Akershus skal skape gode arenaer og former for samarbeid med frivilligheten, på frivillighetens premisser.  

Venstre vil at:  

 • Frivillige organisasjoners arbeid med inkludering og integrering skal støttes  
 • Frivilligheten og frivillige kulturaktører, festivaler og andre lokale kulturinitiiativ skal sikres økte, forutsigbare og ubyråkratiske støtteordninger  
 • Breddeidrett skal ha gode rammevilkår. Akershus fylkeskommune skal legge til rette for lokale idrettsanlegg/flerbrukshaller og bidra til bygging av regionale idrettsanlegg. Akershus Fylkeskommune skal sørge for at det blir gitt plass til nye type idrettsformer, slik som E-sport i bygging av nye idrettsarenaer og flerbrukshaller.
 • Akershus fylkeskommune skal støtte utbyggingen og utviklingen av lokale og regionale turløyper og andre tiltak som fremmer friluftsliv.   
 • Det offentlige skal ikke lage egne frivillighetstilbud, men bygge på den organiserte og egenorganiserte frivilligheten som allerede finnes.   

Kulturhistorie og kulturmiljø  

Historien og kulturarven vår er en viktig del av kulturen, og fylkeskommunen har et stort ansvar for kulturminnevernet. Historien utfordrer oss og øker kunnskapen vår om samtiden. Museer, arkivinstitusjoner, bygningsvernsentre og kulturarvsinstitusjoner er sentrale brikker i kulturtilbudet i Norge, og i Akershus. Her formidles viktige sider ved kulturhistorien. Venstre vil sikre mangfoldet gjennom en offensiv satsing på arkiv og muséer, i tillegg til det frivillige og offentlige kulturminnevernet. Da må vi utvikle gode ordninger som motiverer til å bevare eksisterende kulturminner og ivareta nye arkeologiske funn på en måte som gjør at også framtidige generasjoner får glede av kulturhistorien. Den frivillige innsatsen innenfor formidling og bevaring av vår felles fortid gjennom historielag og mange frivillige organisasjoner er helt avgjørende. Venstre vil styrke støtten til disse. Riktig og godt vedlikehold av gamle og verneverdige bygg er bra både for klima- og miljø, for å ta vare på kulturminneverdier, og for å skape nye arbeidsplasser. Venstre vil styrke Akershus bygningsvernsenters arbeid med å øke kompetansen om antikvarisk vedlikehold og motivere til godt vedlikehold av verneverdige bygninger.  

Venstre vil at:  

 • Akershus fylkeskommunenes arbeid med kulturminnevern skal styrkes  
 • Kulturminner skal være en ressurs i arbeidet med by- og tettstedsutvikling   
 • Samarbeidet mellom lokale, regionale og nasjonale kultur- og vernemyndigheter skal styrkes  
 • Bevilgningene til støtteordninger skal økes slik at flere private eiere kan få tilskudd til å sette i stand verneverdige eiendommer  
 • Små og verneverdige håndverksfag trenger særskilte ordninger for å sikre rekruttering, god gjennomføring av læretida og fagbrev. Det krever et nasjonalt og nordisk samarbeid om utdanningstilbud og om rekruttering av lærebedrifter  
 • Akershus skal føre årlig regnskap med tap av kulturminneverdier og sette mål for å begrense dette  
 • Styrke Akershus bygningsvernsenter og fartøyvernsenteret i Viken 

Kapittel 7: Tannhelse og folkehelse

Tannhelsetjenesten  

Fylkeskommunen har ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten. Venstre vil at tannhelsetjenesten i Akershus skal ha høy kvalitet og være lett tilgjengelig for innbyggerne i Akershus.    

Venstre vil at:   

 • Godt forebyggende tannhelsearbeid må priorieres  
 • Tannhelsetjenesten i Akershus skal ha høy kompetanse, tilstrekkelig ressurser og moderne utstyr  
 • Tannhelsetjenesten skal være lett tilgjengelig for innbyggerne   
 • Nye modeller for økt tilgjengelighet og forebygging, f.eks at tannpleier kan reise ut til skoler og institusjoner bør testes ut i ulike deler av Akershus. 

Folkehelse 

Venstre ønsker et samfunn med glade og friske innbyggere som lever i sunne og bærekraftige omgivelser. Da må vi ta kloke valg. 

En befolkning med god helse har tilgang på gode levekår. Omgivelsene våre skal ikke påføre oss sykdommer og skal fremme bevegelse og sunt kosthold. Utslipp må derfor kuttes og vi vil ha gode livsbetingelser: 

 • Ren luft, rent vann, frisk natur og sunn mat. 
 • Tilgang på utdanning og arbeid. 
 • Gode boliger og tilbud om offentlig kommunikasjon. 
 • Arenaer både for idrettsutøvere og mosjonister. 
 • Kulturtilbud både for utøvere og publikum. 

For å en god folkehelse er trygghet viktig. Trygghet er å ikke være bekymret i nåtiden. Trygghet er også å ikke være bekymret for framtiden. Trygghet er å bli tatt vare på av fellesskapet ved sykdom og i nød. 

Venstre ønsker at ansvar ikke pulveriseres på grunn av skiller mellom løsninger som gis av kommune, fylke og stat, og vil at fylkeskommunene får et aktivt ansvar med å påse at alle innbyggerne får gode tjenester. 

Personer som blir skadet eller syke skal ha tilgang på relevante helsetjenester så raskt at det ikke oppstår unødig lidelse og følgeskader. Helsetjenester til folket gis fra kommuner og stat, og fra private og offentlige tilbydere. Helsetjenester må kunne gis på tvers av kommunegrenser og sykehus og spesialisthelsetjenesten. 

Venstre ønsker å fjerne skillet i behandling for somatiske og psykiske sykdommer.

Rusbrukere skal respekteres og gis gode helsetjenester. Venstre vil at helsevesenet ser hele mennesket.