Sirkulære Haram

Sirkulær økonomi
Foto: iStock

Haram kommune skal være i front når det gjelder sirkularitet og bærekraft. I alle politiske vedtak skal disse to begrepene legges vekt på der det er naturlig.

Haram Venstre mener det er spesielt tre punkter Haram skal jobbe med de fire neste årene:

  1. Vi må skape en logistikk- og infrastrukturhub for sirkulær økonomi
  2. Vi må bli ledende på gjenbruk og redesign av tekstiler og møbler
  3. Nye Eidet skole må være en pilot for sirkulære bygg

Haram Venstre vil at Eidet skole skal være et sirkulært bygg.Føringene fra kommunestyret må da være er at prosjektet skal være mest mulig bærekraftig, og gjenbruk og miljøvennlige løsninger skal tilstrebes. Eidets skole er et konkret prosjekt som nå realiseres og har gode muligheter for å være en plattform for å utvikle sirkulære innovasjoner innen både bygg og anlegg og varehandel. Inkludert i dette vil gjenbruk av tekstil og møblement også være relevant. Interiørarkitekter har også mulighet til å trekke gjenbruk av møbler inn i andre prosjekter. Transport- og distribusjonssektoren må se på
mulighetene for en HUB for varelevering, og må i denne sammenheng også utforske mulighetene
for å skape et sted for mellomlagring av byggematerialer som er i en sirkulær prosess fra å være
avfall til en ressurs.

Haram Venstre mener at en slikt prosjektet vil bidra til at sirkulær økonomi blir et viktig punkt i kommuneledelsen sitt arbeid med en anskaffelsesstrategi for kommunen.

For aktørene innen bygg og anlegg er det viktig at kundene stiller tydelige krav til sirkulær økonomi
og bærekraft. Kravene som stilles må være realistiske og konkrete. Det innebærer at det må være
både nok tid og ressurser i tilbudsfasen og prosjektgjennomføringen, samt at det fremgår tydelig på
hvilke områder miljøhensyn skal prioriteres. Miljøkrav i anbud vil ofte medføre økte kostnader og
eventuelt investeringsbehov hos tilbydere.

Når det stilles miljøkrav må det samtidig være rutiner for å kreve dokumentasjon på at kravene blir
fulgt i prosjektene. Viktigheten av å inkludere relevante næringsaktører tidlig i prosessen kan ikke understrekes nok. Erfaringer og kunnskap fra aktuelle aktører kan gi et tydeligere kunnskapsgrunnlag hvor man tidlig er informert om muligheter og utfordringer i det lokale næringslivet som kan lønne seg senere i prosessen.

Gjennom samtaler Haram Venstre har hatt med næringslivet har det vært tydelig at næringslivet har et ønske om å bli mer sirkulære. Flere av bedriftene ønsker flere tiltak.

Matias Hoem Bjurbeck

Lønnsomhet er en avgjørende nøkkel for å lykkes med sirkulære innovasjoner.
Det må være både etterspørsel og betalingsvilje blant aktuelle kunder. I en utviklings- og oppstartsfase vil det være behov for tilskudd av midler for å sikre lønnsomhet.

Haram Venstre mener derfor at Haram kommune og næringslivet i samarbeid benytter mulighetene som ligger i virkemiddelapparatet. Eksempelvis er det muligheter innen Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og ENOVA sine støtteordninger for klimavennlig materialbruk. Videre ønsker Haram Venstre at kommunen undersøker mulighetene i StartOff som er et rammeverk for startup vennlige anskaffelser.

Matias Hoem Bjurbeck
Haram Venstres 4.kandidat