Program for Østfold Venstre 2023-2027

Vi tar Østfold Venstre framover

Det skal være bra å leve, bo og arbeide i hele Østfold. Venstre vil at Østfold skal være et miljøvennlig, bærekraftig og moderne fylke hvor mennesker får like gode muligheter til å lykkes. Når Viken fylkeskommune splittes, er det viktig for Venstre at de tre nye fylkene ivaretar og forsterker de styrkene og mulighetene som ligger i å planlegge og løse oppgavene i samarbeid på tvers av fylkene.  

Venstre mener at Østfold må gå sammen med de andre nabofylkene og ta en tydelig utviklingsrolle for at hovedstadsregionen skal lykkes i den internasjonale konkurransen om nyskaping, innovasjon, arbeidstakere, utdanning og kapital. En velfungerende hovedstadsregion er en viktig forutsetning for bærekraftig utvikling av samfunnet, men det er også avgjørende at kapasiteten og mulighetene i distriktene utnyttes i større grad i fremtiden. Venstre mener at satsing på informasjonsteknologi er en av de viktigste forutsetningene for å lykkes med dette.

Regionreformen som gav oss Viken fylkeskommune var en demokratireform der oppgaver og ansvar skulle flyttes fra staten til de nye fylkene og dermed nærmere innbyggerne. Nå som det skapes tre nye og mindre fylker er Venstre opptatt av at ikke oppgavene flyttes motsatt vei. Selv om Østfold er et relativt lite fylke er det viktig å ivareta alle regionene.  

Venstre vil ha et levende folkestyre med åpenhet og innsyn i beslutningene som fattes og med flere oppgaver og mer beslutningsmyndighet til kommunene og fylkeskommunene. 

Fylkeskommunen har i dag ansvar for alt fra videregående skoler, veier og kollektivtrafikk, miljø, kulturminnevern, folkehelse og tannhelse. Venstre er opptatt av at Østfold fylkeskommune skal levere gode tjenester på alle områder, og at Østfold fylkeskommune skal være en god arbeidsgiver.

Venstre vil satse på skolen, ta vare på naturmangfoldet og skape nye, grønne arbeidsplasser. Østfold skal ha høye ambisjoner på miljø og klima, utdanning og omstilling av Norge. Østfold skal gå foran i å bidra til innovasjon og utvikling av framtidas utdanning og arbeidsplasser.

Venstre på fylkestinget for Østfold vil prioritere følgende hovedsaker:

 • Stanse klimaendringene og ta vare på naturen. 
 • Bygge et grønt og moderne transportsystem. 
 • Motivere elever til læring. 
 • Legge til rette for et nyskapende næringsliv. 

Kapittel 1: Stanse klimaendringene og ta vare på naturen

Menneskeskapte klimaendringer og tap av natur og artsmangfold er vår tids største utfordringer som krever en radikal omstilling av samfunnet og justering av vår adferd. Klima- og naturkrisen henger sammen og påvirker hverandre. Derfor mener Venstre at løsningene også må ses i sammenheng: Å kutte klimagassutslipp, bevare naturmangfold og miljø, og forvalte jordens ressurser på en bærekraftig måte er nødvendig for å sikre jorda for generasjonene som kommer etter oss. Men dette innebærer også nye muligheter for god livskvalitet og verdiskaping.

Det skal være enkelt for innbyggerne å gjøre miljøvennlige valg i hverdagen når det gjelder transport, avfallshåndtering, energi, investeringer og forbruk. Østfold skal støtte gode løsninger for bærekraftig og fornybar energiforsyning og støtte opp under forskning, utvikling og lokal tilpasning.

Østfold har mye viktig natur, god matjord og tett befolkning. Sterk befolkningsvekst og utbygging av boliger, fritidsboliger, næringsområder, idrettsanlegg, veier og jernbane legger stort press på naturverdiene. Når presset øker må vi verne viktige biotoper, matjord, strandsonen og kulturarven for framtidige generasjoner. Derfor må vi sørge for å kartlegge natur- og kulturverdier. Samordnet regional areal- og transportplanlegging kan redusere reisebehov, stimulere til et godt kollektivtransportsystem og legge grunnlaget for langsiktige og gode avveininger mellom vekst og vern. Østfold Venstre vil utvikle hovedstadsregionens bo- og arbeidsmarked i samarbeid med Akershus og resten av Osloregionen.

Venstre vil:

 • Ikke omdisponere dyrket og dyrkbar mark til boliger, fritidsboliger, næringsbygg og idrettsanlegg, og kun tillate slik omdisponering til kritisk infrastruktur som veg og bane der det ikke finnes andre gjennomførbare alternativer. 
 • Bruke virkemidlene i plan- og arealpolitikken til å sikre bevaring av verdifull skog og natur, hindre nedbygging av myr og at bruk av nye arealer tar nødvendig hensyn til klimatilpasning.  
 • Sikre regionale løsninger for masseforvaltning i hele Østfold, i tett samarbeid med resten av Osloregionen. 
 • Styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og klimatilpasning, blant annet gjennom god samfunnsplanlegging og å redusere vedlikeholdsetterslep. 
 • Tilpasse landbruk, bygg og infrastruktur til et endret klima og mer ekstremvær. 

Bærekraftig by- og stedsutvikling

Venstre vil gi mennesker frihet til selv å velge egne liv, bosted og livsstil. Venstre vil bidra til å utvikle bærekraftige lokalsamfunn og byer i hele Østfold. Vi skal arbeide for tett utbygging i utvalgte knutepunkter, særlig i de 6 byene. En tydelig by- og tettstedsstruktur er med på å ivareta de natur-, skog- og matjordressursene vi har. Sammen med kommunene skal Østfold sørge for gode bomiljøer med tilstrekkelig lys, luft, blå og grønne kvaliteter og lite støy. Bevaring av kulturmiljøer er viktig for å sikre mangfold, historisk tilknytning og identitet. Sentrumsområder med gode møteplasser skal planlegges på gående og syklendes premisser.

Kutte klimautslipp og binde karbon

Norge har i Parisavtalen forpliktet seg til å gjøre store kutt i klimagassutslipp i årene som kommer. Venstre ønsker at Østfold skal videreføre Vikens klimamål i regional planstrategi om å kutte klimagassutslipp med 80 % innen 2030, og bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Det betyr at det må gjøres store kutt på kort tid. Venstre mener derfor at Østfold fylkeskommune må videreføre arbeidet med klimabudsjett.  

Det største potensialet for å kutte utslipp er i transportsektoren. Venstre vil at Østfold fylkeskommune skal stille klima- og miljøkrav ved alle infrastruktur- og byggeprosjekter og ved innkjøp av varer og tjenester. Venstre mener at Østfold skal lage en plan for hvordan Østfold kan bidra til å binde CO2 i jord, myr, plantevekster til mat og fôr, skog og ferdige trematerialer.

Venstre vil:

 • At Osloregionen og Østfold skal ha utslippsfri transportsektor innen 2030. 
 • Øke produksjonen av biogass fra lokale avfallsressurser i Østfold og stimulere til at denne tas i bruk i bl.a transportsektoren i regionen. 
 • Installere solenergi på fylkeskommunens bygningsmasse og stimulere til økt produksjon av solenergi på offentlige bygg i samarbeid med kommunene. 
 • Stimulere landbruksnæringa til økt bruk av solenergi og biogassproduksjon. 
 • Sikre offentlig eierskap og god forvaltning av energiselskapene og bidra til at energiselskapene er utviklingsaktører innen fornybar og bærekraftig energi. 
 • At alle fylkeskommunale virksomheter skal miljøsertifiseres, og alle eiendomsprosjekter i fylkeskommunal regi skal ha passiv- eller plusshus-standard eller tilsvarende og fortrinnsvis bygges i tre. 
 • Bidra til at økt bruk av tre og biobasert drivstoff også gir nye muligheter for å utvikle regionens næringsliv. 
 • Utvikle Østfold som foregangsfylke for klima- og miljøvennlige bygninger og utslippsfrie byggeplasser og anleggsplasser. 
 • Lage en plan for å binde karbon i Østfold. 
 • Fremme bygging med miljøvennlige materialer, eksempelvis tre, i alle nye bygg. 
 • At fylkeskommunale kantiner skal redusere sine klimaavtrykk og gå over til fisk, kjøtt med lavt klimaavtrykk og mer vegetabilsk mat. 
 • At Østfold skal ha ambisiøse regionale klima- og energiplaner, klimaregnskap og klimabudsjett og samarbeide tett med kommunene om klimatiltak. 
 • At Østfold fylkeskommune skal bygge nettverk med regionens næringsliv og offentlige virksomheter som ønsker å fremme grønn verdiskaping og redusere sine klimagassutslipp. 
 • Utarbeide årlig bærekraftrapport for Østfold som rapporterer på FNs bærekraftsmål.

En grønn og sirkulær økonomi

Venstre i Østfold ønsker å synliggjøre potensialet for verdiskaping på basis av en sirkulær økonomi. Østfold har med vårt ressursgrunnlag og næringsliv særlig mulighet til å utvikler konkurransekraft innen bioøkonomien, prosessindustrien og bygg- og anleggssektoren.  Østfold fylkeskommune vil, gjennom virkemiddelapparatet og innkjøpsregelverket, bidra til å ivareta ressurseffektivitet og bærekraftsaspekter ved produkter, slik som levetid, reparerbarhet, gjenvinnbarhet, innhold av farlige substanser eller innhold av gjenvunnet materiale fra avfall.  

Venstre vil:  

 • Begrense ressursbruk ved i større grad satse på en økonomi som baserer seg på reparasjon, gjenbruk og ombruk.
 • Støtte opp om mulighetene avfallsbransjen og industrien i Østfold har for styrket grønn konkurransekraft i en sirkulær økonomi. 
 • Fremme bærekraftige fylkeskommunale innkjøp gjennom offentlige anskaffelser. 
 • Redusere matsvinn i fylkeskommunale virksomheter. 

En ren og levende Oslofjord

I løpet av de siste 30 årene har Oslofjorden endret seg dramatisk. Fra å være en fjord full av fisk og sjøfugl, har bestandene av nøkkelarter som torsk og hummer gått ned med over 90 %. Heldigvis er det ikke for sent å snu utviklingen, men det krever en storstilt og koordinert redningsaksjon. Venstre vil at Østfold skal, sammen med de andre fylkene og kommune rundt Oslofjorden, gå foran i arbeidet med å ta vare på fjorden vår, slik at også fremtidige generasjoner får oppleve en levende og frisk fjord.  

Venstre vil:

 • Øke rensegraden på avløpsvann og kloakk i hele Østfold. 
 • Arbeide for fosfor- og nitrogengjenvinning langs hele fjorden. 
 • Bidra til å redusere avrenning fra landbruket og stille strengere krav til gjødselmengde i landbruket.  
 • Kutte tilførselen av plast og annen forsøpling til Oslofjorden, blant annet ved mindre bruk av plast og engangsartikler. 
 • Arbeide for større vernesoner i Oslofjorden der all fangst og fiske er forbudt frem til et sunt liv i fjorden er gjenopprettet. 
 • Jobbe for et forbud mot bunntråling i Oslofjorden for å redusere den totale belastningen på det marine økosystemet. 
 • Gjennomføre piloter for å styrke livet på havbunnen, med bygging av rev og ålegrasenger i indre Oslofjord. 
 • Innføre forbud mot tømming av septik fra fritidsbåter i sjøen senest i 2023 og bidra til å anlegge flere mottaksanlegg for septik fra fritidsbåter. 
 • At det stilles krav til småbåthavnene om å kutte all tilførsel av forurensing og plast til fjorden.
 • Delta aktivt i arbeidet med Oslofjordrådet, for å sikre fylkeskommunens innsats for Oslofjorden og samarbeid med andre Oslofjordfylker og kommuner. 
 • Gi folk bedre tilgang til strandsonen, fjorden og øyene som friområder og gi hjelp til kommunene i ulovlighetsoppfølging i strandsonen. 
 • Bidra til offentlig sikring av nøkkeleiendommer i strandsonen som kommer for salg 
 • Styrke arbeidet med vannforvaltning, sikre naturmangfold, god miljøtilstand og rent vann i vassdrag og fjorder. 
 • Lage felles regional plan for forvaltning av Oslofjorden for fylkene rundt fjorden 
 • Hjelpe kommunene til å registrere og ta vare på kantsoner, elver, bekker og våtmarksområder og følge opp avrenning fra landbruk og andre inngrep. 
 • Hjelpe kommuner til å følge nasjonale forventninger om helhetlig planlegging av land- og sjøareal, blant annet for å sikre friluftsliv langs sjøen. 
 • Sikre en streng praktisering av plan- og bygningslovens forbud mot bygging i  strandsonen. 
 • Sikre viktige naturforekomster i sjø i kommunal arealplanlegging. 
 • Etablere et sammenhengende og forbedret kyststinett. 

Mer natur

Venstre vil gi naturen og viktige naturtyper som gammel skog og myrer et bedre vern. Vi vil at flere områder skal få et varig vern, og vi vil ha en aktiv forvaltning av de resterende naturressursene i et bærekraftig og langsiktig perspektiv. Kunnskap om naturens muligheter og begrensninger blir stadig viktigere for våre beslutninger på alle nivåer. Venstre vil at alle folkevalgte, næringsliv og innbyggere skal ha lett tilgang til miljø- og ressursdata, slik at det blir enklere å fatte gode beslutninger.

Venstre vil arbeide for at det offentlige i langt større grad enn i dag skal bidra med egne arealer i varig vernede områder og parker og inngå langsiktige avtaler med private grunneiere om vern. Venstre mener at så langt det er mulig må utbygging skje uten at natur og matjord bygges ned. Dersom natur eller matjord blir bygd ned for eksempel ved utbygging av jernbane eller vei, mener vi dette arealet må erstattes med tilsvarende. Mer restaurering av natur er viktig for å lykkes med reell arealnøytralitet.  

Venstre vil:

 • Ta vare på det biologiske mangfoldet ved grundigere kartlegging og gjennom aktiv bruk og vern.
 • Sikre biodiversitet og robuste økosystemer, og kjempe mot fremmede arter.
 • Prioritere midler til restaurering, vern og skjøtsel av verdifull lokal skog, markaområder, våtmarksområder, fjell- og fjordlandskap som natur- og  friluftsområder.
 • Opprette flere nasjonalparker, landskapsvernområder og naturreservater. Støtte arbeidet med etablering av  nasjonalpark i Østmarka.
 • Jobbe for økt vern av myr, restaurering av ødelagte myrer, forbud mot nydyrking av myr og for utfasing av bruk av torv
 • Arbeide for å redusere lysforurensning 
 • Lage en handlingsplan mot villsvin og andre fremmede arter som utgjør en trussel mot natur og landbruk.  
 • Lage miljø- og ressursregnskap som styringsdokument for Østfold fylkeskommune. 
 • Løfte for kulturarven og verdifulle kulturminner og kulturlandskap. 

Landbruk og jordvern

Venstre vil satse på et moderne landbruk som er verdensledende innenfor klima, miljø og dyrevelferd. Vårt mål er at klimagassutslippene fra jordbruket skal halveres innen 2030, og det skal vi gjøre i godt samarbeid med bøndene våre. Bonden blir en viktig medspiller for å nå utslippsmålene. Og Østfold har et godt utgangspunkt for å gå foran.  

I årene framover vil utviklingen av framtidsrettet landbruksteknologi åpne stadig nye muligheter som kan bidra til betydelige gevinster for både bonden, norske forbrukere, miljøet, dyrevelferden og norsk matvaresikkerhet. Venstre vil at Østfold fylkeskommune skal tilrettelegge for at det skal bli enda enklere og mer lønnsomt for bonden å ta i bruk smart og autonom landbruksteknologi. Vi vil vurdere ytterligere insentiver for økt brukt av fremtidsrettet teknologi i det norske      landbruket.

Vi vil ha et landbruk som spiller på lag med naturen. Jordvern handler om å ta vare på dyrket og dyrkbar jord. Vi vil ikke omdisponere dyrka og dyrkbare arealer til bolig, næring og fritidsboliger. Det kan gjøres unntak for å løse viktige utfordringer for fellesskapet. Å ta vare på de eksisterende jordbruksarealene er viktig for å opprettholde matproduksjon.

Friluftsliv og rekreasjon

Venstre ser verdien av at folk kan ha nær kontakt med natur og komme seg ut i det fri for både rekreasjon og for naturens egenverdi. Derfor må vi sikre natur- og friluftsområder – også i bynære områder. Dette er viktig forebyggende helsearbeid. Vi ser imidlertid at bygging av fritidsboliger og tilhørende infrastruktur stadig oftere kommer i konflikt med verneinteresser. Det trengs en mer koordinert utvikling av hytteutbyggingen.

Venstre ønsker å stimulere hyttedelingsordningene, tettere fritidsbebyggelse og kollektivtilbud som også dekker hytteområder. Venstre vil bevare unike høyfjellsområder og strandsonen og kysten vår for allmennheten. Venstre mener derfor at det trengs en mer koordinert utvikling av hytteutbyggingen. Østfold Venstre er tilhengere av klimavennlige energiløsninger og vil kartlegge potensialet for småkraft og vindkraft. Slik utbygging skal følge de samme regler og ta de samme hensyn til natur og miljø som andre naturinngrep.

Venstre vil:

 • Lage en regional plan for reiseliv og fritidsbebyggelse. 
 • Stimulere til økt friluftslivsaktivitet gjennom støtte til friluftslivsorganisasjoner. 
 • Jobbe for etablering av en “markagrense” som en langsiktig utbyggingsgrense mot særlig viktige friluftslivsområder, f.eks. Fjella i Indre Østfold/Rakkestad. 
 • Bidra til etablering av aktivitetsråd i kommunene for å fremme friluftsliv og lavterskel aktivitetstilbud. 
 • Videreutvikle sti- og løypenettet og sikre at friluftslivet får en bredere plass ved kommunal og regional planlegging. 
 • Inkludere opplæring i friluftsliv som en del av samfunnsfagsopplæringen i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. 
 • Arbeide for at større, sammenhengende naturområder ivaretas for friluftsliv gjennom regional planlegging. 

Kapittel 2: God samferdsel binder Østfold sammen

Trivselen i hverdagen utformes i stor grad av hvordan vi bor og lever, hvor vi jobber og hvordan vi forflytter oss mellom disse. Det er derfor viktig at politikken som styrer dette legger til rette for at folk skal kunne bo der de ønsker. Boområder og infrastruktur må derfor planlegges rundt dette.

Vi anser bilen som et gode som brukes når vi må, mens andre løsninger bør brukes når vi kan. En god samferdselspolitikk handler om å bruke minst mulig energi og skape minst mulig utslipp når vi forflytter oss. Bo- og leveområder skal legges opp til at det er mulig å gå og sykle til mest mulig av de daglige aktivitetene. På grunn av dette trenger vi gode overganger mellom de ulike transportformene.

Det må være et kollektivtilbud som er attraktivt nok til at den utkonkurrerer bilen. Dette må derfor gjelde for de fleste områder og ikke kun fra knutepunkt til knutepunkt. Vi ser det som svært viktig at man har god tilrettelegging for transport til kollektivknutepunktene. Dette inkluderer busstilbud, sykkelparkering og pendlerparkering.  

Med Follobanen er tiden det tar å pendle til og fra Oslo kuttet betraktelig. Det er en stadig økning i antallet som bosetter seg i Østfold og pendler til jobb i Osloregionen. Dette har ført til et økt press, på både etablerte pendlerparkeringer og på veinettet inn til Oslo. Vi mener at det er viktig at man prioriterer god byutvikling i tilknyttning til kollektivknutepunktene, tilrettelegger for gående og syklende og kollektivtrafikk i byer og tettsteder.

Venstre vil:

 • At alle nye bygge-og utviklingsprosjekt skal inneholde løsninger for sykkel- og kollektiv. 
 • Etablere gjennomgående sykkelruter for å kunne erstatte arbeidsreise (fra bil til sykkel). 
 • At sykkelruter skal grunnlag for mer sømløse overganger mellom sykkel-kollektiv. 
 • Sørge for trygg sykkelparkering og god skilting for økt framkommelighet 
 • Legge til rette for deling av mobilitetsløsninger på sparkesykkel, sykkel, bil og båt (og andre). 
 • Trygge gang- og sykkelveier for myke trafikanter i nærområder. 
 • Se på ulike kvaliteter på sykkelvegnettet for optimalisering av pengebruk. 
 • Utvikle regionen med jernbanen som ryggrad i kollektivsystemet. 
 • At Østfold skal overta bestilleransvaret for lokaltogtrafikken på Østlandet slik at tog, bane, buss, båt og veier med god bussframkommelighet kan planlegges samlet slik at de utfyller hverandre. 
 • Tilby leie av el-sykler som et mikromobilitetstilbud fra Østfold Kollektivtrafikk, for å forenkle fremkommelighet til kollektivknutepunkt. 

Østfold som et nullutslippsfylke

Vi mener at det er viktig at Østfold Fylkeskommune går foran som et godt eksempel som bestiller, for å bli et nullutslipps fylke. For å sørge for at vi kutter lokale utslipp i transportsektoren må vi både sikre at den overordnede planleggingen i fylket og i kommuner legger til rette for at vi bor og arbeider slik at man kan gå, sykle og reise kollektivt til daglige gjøremål. Alle kjøretøy må bli utslippsfrie. Utslippsfri kollektivtrafikk, utbygging av hurtigladere, fyllestasjoner for hydrogen og biogass må realiseres. God tilrettelegging for at privatpersoner og næringsliv skal velge nullutslippskjøretøy er en viktig del av Østfolds bidrag til å kutte klimagassutslipp i Norge.

Venstre vil:

 • At alle Østfold fylkeskommunes kjøretøy skal være nullutslippskjøretøy. 
 • At det skal stilles utslipps- og miljøkrav ved tildeling av drosjeløyver. 
 • Prioritere utbygging av energistasjoner med fyllestasjoner for biogass og hydrogen og ladeinfrastruktur for elbiler i hele Østfold. 
 • At all kollektivtransport i Østfold skal være utslippsfri innen 2028. 
 • At all transport i Østfold skal bli utslippsfri så raskt som mulig. 
 • At det ikke skal bygges flere nye rullebaner for flytrafikk, men at Rygge flyplass kan gjenåpnes ved behov. 
 • Redusere biltrafikken med 10 % innen 2030. 
 • At Østfold skal være en pådriver og samarbeidspartner for å kutte utslippene fra flytrafikken. 
 • At Østfold fylkeskommune som bestiller stiller utslippskrav til anleggsbransjen. 
 • At Østfold fylkeskommune krever nullutslippsløsninger ved innkjøp. 
 • At hele transportsystemet må bidra til nullutslippsløsning. 

Kollektivtrafikk

Kollektivtrafikk er en fellesskapsløsning og tilbud på tog, bane, buss og båt er et felles gode. Venstre er opptatt av å utvikle Østfold med jernbanen som ryggrad i transportsystemet. Det øvrige kollektivtilbudet må utvikles sammen med togtilbudet i regionen slik at buss, bane, båt og tog fungerer godt sammen. Skal vi lykkes med det er det også svært viktig å utvikle gode kollektivknutepunkter der det er enkelt å bytte reisemiddel. Vi må sikre god fremkommelighet i trafikken for bussene inn til kollektivknutepunktene. Dersom kollektivtrafikken skal være konkurransedyktig, må den være lett tilgjengelig, gå ofte, være effektiv og ha lav pris.

Det skjer en rask utvikling og innovasjon i kollektivtrafikken som gir oss nye elektroniske reiseplanleggere, utslippsfri kollektivtrafikk, bestillertjenester og snart også selvkjørende busser. Venstre mener Østfold må være en pådriver for innovasjon og utvikling i kollektivtrafikken, slik at de reisende kan få stadig mer sømløse og smarte kollektivreiser.

Venstre vil at kollektivtrafikken skal binde Østfold sammen. Og at kollektivtrafikken binder oss sammen andre regioner. Da må vi tenke nytt. Det er viktig at vi har et kollektivtilbud som er rettet innover mot Oslo. Men det er også behov for tverrgående tilbud som kobler byer og tettsteder i Østfold og Akershus sammen på tvers av jernbanetraseene. Venstre mener det er viktig at Østfold kollektivtrafikk fortsetter et tett samarbeid med Ruter og viderefører målsetningen om sømløse reiser i Osloregionen. Bl.a. bør Østfold i større grad satse på fjorden som transportåre, med utslippsfrie båter. Det kan bidra til å løse de store trafikkproblemene og vil være en avlastning for Oslo og Akershus, med mindre trafikk, bedre luft og bedre fremkommelighet. Et godt utviklet kollektivtilbud på fjorden vil også åpne for nye arbeidsmarkeder. Venstre er opptatt av å holde prisene på kollektivtrafikk nede, og vil særlig prioritere lave priser til barn og unge.

Digitalisering endrer måten vi reiser på. Det muliggjør på en annen måte enn i dag at kombinerte reiser med ulike reisemidler som gange, sykkel, bil/drosje og kollektivtrafikk både kan planlegges og prises samlet, som mobilitetstjenester (mobility as a service, MAAS). Venstre vil at mobilitetstjenester må prises slik at det lønner seg å reise kollektivt, både for enkeltpersoner og for familier.

Venstre vil:

 • Fortsatt jobbe for dobbeltspor InterCity-tog til byene i Østfold. 
 • Utvikle moderne busstilbud basert på folks reisebehov. 
 • Prioritere bussens framkommelighet på alle innfartsveier til byer og tettsteder i Østfold.
 • Tilby nye og mer fleksible billettyper, som sørger for at passasjerene alltid er sikret den billigste billettypen. 
 • Tilby gratis ungdomskort for alle vgs-elever. 
 • Sikre at spleiselaget for store kollektivinvesteringer utvides både ved at staten bidrar mer, og ved at grunneiere/eiere av eiendom som får stor verdiøkning av sin eiendom som følge av utbyggingen bidrar mer enn i dag til finansiering av store kollektivutbygginger.
 • Bedre sammenhengen mellom de ulike kollektivformene 
 • Jobbe aktivt for at Østfold kollektivtrafikk skal bli en del av Ruter samarbeidet.

Sykkel og gange

Flere gående og syklende er god samfunnsøkonomi. Å være fysisk aktiv legger grunnlag for sunn vekst og utvikling hos barn og ungdom og er viktig for å bidra til god helse i befolkningen. At flere går, sykler og reiser kollektivt i hverdagen vil bidra til forbedre luftkvalitet, mindre støy og reduserte klimagassutslipp. Venstre ønsker en satsing på gang- og sykkelveier i hele regionen. Venstre vil at Østfold skal være foregangsfylke for tilrettelegging for syklende og gående.

Venstre vil:

 • Prioritere bygging av gang- og sykkelveier, særlig strekninger som er skolevei. 
 • Prioritere tettsteder og byområder med stort potensial for økt sykling og å få på plass et regionalt sammenhengende sykkelveinett. 
 • Sikre god drift og godt vedlikehold av gang- og sykkelveier hele året. 
 • At reisegodtgjørelsen for gange/sykkel økes sammenlignet med bil for de som arbeider i Østfold fylkeskommune. 

Trafikksikkerhet

Fylkeskommunen har et overordnet ansvar for trafikksikkerhet i Østfold, det å bedre trafikksikkerheten for gående, syklende og bilister krever en helhetlig tilnærming. Det å vedlikeholde fylkesveiene er en viktig forutsetning for økt trafikksikkerhet. Venstre vil at fylkeskommunen og kommunene må samarbeide tett om økt trafikksikkerhet, særlig rettet mot barn og ungdom.

Venstre vil:

 • Videreføre nullvisjonen, om ingen drepte og hardt skadde i trafikken. 
 • Fortsette arbeidet med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. 
 • At det skal gjøres en kritisk gjennomgang av dagens vegnett, sammen med stat og kommune, for å sikre mest hensiktsmessig vegeier. 
 • At fylkeskommunen skal være en aktiv vegeier med særlig fokus på trafikksikkerhet, miljø/klima og næringsutvikling. 
 • Trygge gang-og sykkelveier for myke trafikanter i nærområder. 

Kapittel 3: Utdanning for fremtiden

Løsningen på de fleste utfordringene vi står overfor, er kunnskap. Kunnskap gir folk større frihet til å kunne ta egne valg. Kunnskap utjevner sosiale forskjeller slik at alle får likere muligheter. Kunnskap skaper også verdier til den enkelte og til samfunnet.

Kunnskap skaper arbeidsplasser, nye produkter og tjenester, løser klimautfordringer og pandemier. Den beste måten å bekjempe utenforskap på er kunnskap, fordi kunnskap gir enkeltmennesker flere verktøy til å bestemme over egen framtid. I årene som kommer, vil konkurransen om arbeidsplasser bli hardere. Vi vil gi våre barn og barnebarn de beste forutsetningene for å lykkes. Det krever mer frihet og kvalitet i alle stadier av utdanning og forskning. Mer frihet og mindre politisk styring av forskning, mer frihet for elev og lærer.

Læring skjer hele livet. Samfunnet endrer seg mye raskere nå enn for bare en generasjon siden. De fleste må forvente at en eller annen form for kompetanseheving vil være påkrevd i fremtiden for den jobben de har eller ønsker. Både de videregående skolene, Fagskolen og Høgskolen i Østfold kan være med på å løfte kompetansen til alle som vil og må. Vi må styrke kompetansemiljøene i disse institusjonene for å sikre fremtiden.

Videregående skole

Hvert år går flere tusen ungdommer ut av videregående opplæring uten å ha oppnådd studiekompetanse eller fagbrev. Det er en stor utfordring for hver enkelt ungdom, men også for samfunnet. Nesten 600 000 voksne i Norge har ikke fullført videregående opplæring. Det har store konsekvenser for bl.a. deltakelse i arbeidslivet.  

Andelen som fullfører videregående utdanning i Østfold har økt fra 68,2 % i 2012 til 79 % i 2021. Dette er en veldig god fremgang som viser at den satsingen som har vært gjort nytter, men vi ligger fortsatt bak gjennomsnittet i Norge på 80,4 % og er den laveste i Sør-Norge. Dette gode arbeidet må fortsette og intensiveres. Det handler om at alle skal føle mestring.

Dyktige lærere og motiverte elever er det viktigste for å sikre opplæring av god kvalitet på alle skoler. Selv om vi har gjennomført et stort løft for videreutdanning av lærere de siste årene, har norske lærere fortsatt mindre etter- og videreutdanning enn lærere i andre land. Derfor trenger vi et nytt lærerløft. Vi vil se flere lærere med ulik fagbakgrunn, og vi vil sikre at eleven har kvalifiserte lærere i all undervisning. Vi vil gi flere lærere det kompetansepåfyllet de ønsker.

Vi vil gi videregåendeelever større valgfrihet. Elever er forskjellige og trenger mer valgfrihet i hverdagen. Motivasjonen hos elevene er høyere i de fagene de selv har valgt. Vi ønsker færre timer til kjernefag for å gi mer tid til programfag, og vi vil innføre en modulbasert fagvalgordning som vil gi friere valg på tvers av fagområder og tradisjonelle studieløp. Samtidig vil vi sikre at det finnes en allmenndannende kjerne som er felles for alle studielinjer. Dette vil også åpne for kombinasjoner med for eksempel landslinjer, toppidrett og ulike yrkesfag. Vi vil også gjøre det lettere for den enkelte skole å opprette egne valgfag.  

Ulike ungdommer har ulike interesser, evner og utfordringer. Det skal være større rom for å tilpasse skolehverdagen og undervisningen til den enkelte. Slike tilpasninger kan være mer tilpasning til praktiske eller teoretiske fag, bruk av lengre eller kortere tid enn normert, større valgfrihet mellom programfagene eller samarbeid med Høgskolen i Østfold og Fagskolen for avanserte emner, som f.eks. programmering, matematikk eller språk.

Vi vil at prinsippet om tidlig innsats og forsterket opplæring også skal gjelde i videregående opplæring. Slik kan elever som ønsker å ta imot et slikt tilbud, gis bedre muligheter til mestring og fullføring. Elever med svak faglig bakgrunn fra grunnskolen har høy sannsynlighet for å falle fra i videregående. Derfor vil vi ha en ordning med frivillige innføringsfag, og vi ønsker også flere tilbud i overgangen mellom ungdomsskole og videregående for dem som har behov for det.  

Vi vil at alle, både ungdom og voksne, skal ha rett til å fullføre videregående opplæring, og at det skal bli lettere å ta ny eller mer videregående utdanning senere i livet. Samtidig bør flere skoler tilby vekslingsmodellen. Det må bli lettere å kombinere praktisk arbeid og teori på yrkesfagslinjene, og alle elever må få praktisk erfaring med faget sitt fra første trinn. Vi vil også gjøre det mulig for yrkesfagelever å ta flere fagbrev. Vi mener videre at det må finnes ulike løp med større fleksibilitet innenfor yrkesfag.  

Det systematiske arbeidet for å sikre at alle som ønsker det får læreplass må styrkes. Samtidig må vi sikre at elever som ikke får læreplass får et mye bedre tilbud enn i dag. De må få et likeverdig tilbud som gjør at de kan fullføre utdannelsen sin på en god måte. Vi vil øke lærlingtilskuddet, fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger og øke rådgivningskompetanse til fylkeskommunene for opplæring og oppfølging av bedrifter som ønsker å ta imot lærlinger.  

Vi vil også legge til rette for at fylkeskommuner kan innføre tilbud til elever som ønsker å oppnå en kombinasjon av studiekompetanse og fagopplæring.  

Vi mener at elevene selv skal bestemme hvilke skoler de kan søke på. Derfor vil vi arbeide for fritt skolevalg i hele landet, også på tvers av fylkesgrenser.  

Fraværsgrensene fungerer dårlig for de elevene som sliter mest. Vi vil fjerne den nasjonale fraværsgrensen i videregående opplæring. Dersom fraværsgrensen videreføres, ønsker vi å jobbe for å gjøre fraværsgrensen mer fleksibel og gi mer rom for skjønn til læreren og skoleledelsen slik at vurderingen baseres på kunnskapen til elevene, ikke hvor bra hen trives med å være fysisk tilstede på skolen.

Utveksling til utlandet er en mulighet mange ikke har nok informasjon om og kan derfor være skummelt. Vi mener at slike opphold gir en god kulturell ballast samtidig som det kan være lærerikt og faglig utfordrende. Vi vil at denne muligheten blir bedre kjent og at de videregående skolene mer aktivt oppmuntrer elever til utveksling samt følge opp disse under selve utviklingsperioden.

Venstre vil:

 • Fjerne fraværsgrensen. 
 • Fortsette å prioritere tilbud om etter- og videreutdanning for lærere.
 • Sikre elevenes valgfrihet og mulighet til selv å velge hvilken videregående skole de vil gå på.
 • At fullføringsreformen med rett til å fullføre videregående opplæring, rett til å ta et fagbrev til og rett til læreplass eller et likeverdig tilbud, må innføres fra skoleåret 2023/24.
 • At prinsippet om tidlig innsats og forsterket opplæring også skal gjelde i videregående skole.
 • Gi elever større valgfrihet i videregående skole.
 • Styrke insentivene arbeidsgivere har for å ta imot lærlinger.
 • Styrke satsingen på fagbrev for voksne.
 • Styrke opplæringskontorene og sette krav til oppfølging av lærlingene gjennom læretida.
 • Oppmuntrer til mer utveksling med utlandet. 
 • Gjeninnføre digitale læremidler som en del av gratis undervisningsmateriell til elevene.
 • Legge til rette for tilpasset og likeverdig videregående opplæring for alle elever. 
 • Legge til rette for forsering av fag til både videregående opplæring og høyere utdanning. 
 • Finne gode løsninger for ungdom som ikke er i videregående opplæring, gjennom styrking av oppfølgingstjenesten, og tilrettelegging av alternative opplæringsarenaer. 
 • Sikre en mykere overgang for elever i fare for å falle ut av videregående ved å la miljøarbeidere følge elever fra ungdomsskolen over til de første ukene på videregående skole 
 • Ha strukturert samhandling mellom videregående utdanning, fagskole, høgskole og forsknings- og kompetansemiljøer med sikte på best praksis og fremtidsrettede utdanningsvalg. 
 • Styrke rådgivningstjenesten og stille krav om egnethet og formell rådgiverkompetanse 
 • Sørge for god psykososial oppfølging av elever som sliter, med lett tilgjengelig skolehelsetjeneste på skolen. 
 • Styrke det rusforebyggende arbeidet ved skoler. 
 • Gi alle elever og lærlinger digital tilgang på rådgivere, skolehelsetjeneste og andre ressurspersoner ved skolen, ved bruk av appen “Elevtjenesten” 
 • Fortsette arbeidet for at alle fylkeskommunens skoler skal være fullt ut universelt utformet. 
 • At fylkeskommunen skal ta større økonomisk ansvar for skolehelsetjenesten. 
 • Videreutvikle temaskoler i samarbeid med fagmiljøer, der elevene får mulighet til å fordype seg i sine interesser og talenter. 
 • Ivareta elevers rettssikkerhet ved å ikke tillate tilfeldige narkotikaaksjoner med politihund eller kameraovervåkning i åpningstiden til skolen. 
 • Ha elev- og lærlingombud som sikrer oppfølging av elever i hele Østfold. 
 • Ha mobbeombud samt andre tiltak for å forebygge, avdekke, følge opp mobbing i skolen og på arbeidsplassen. 
 • Videreføre eksisterende fireårige kombinerte yrkesfaglige løp som gir fagbrev og studiekompetanse, og undersøke andre muligheter for å styrke yrkesfaglig utdanning. 
 • At Østfold fylke får e-sport inn som studietilbud på videregående skole. 
 • Undersøke muligheten for å bruke spill (gaming) i ulike skolefag og legge til rette for esport (gaming-konkurranser). 
 • Videreføre krav om lærlinger ved offentlige innkjøp og gjøre en innsats for å etablere flere læreplasser i offentlige og private virksomheter. 
 • Styrke entreprenørskapsopplæringen innen videregående opplæring og fagutdanning i samarbeid med Ungt Entreprenørskap. 
 • At det blir lettere for elever i Østfold å søke skoleplass i andre fylker.  
 • Ha et bredt videregående opplæringstilbud i alle regioner slik at elevene kan gå på en skole i nærheten av hjemmet 
 • Ha nettbaserte skolefag som supplement til skolenes vanlige fagtilbud. 

Høyere utdanning

Vi vil gi fylkeskommunene ansvaret for å legge til rette for desentralisert høyere utdanning og etterutdanning tilpasset lokale behov, f.eks. gjennom styrking av Fagskolen. Det kan også gjøres i samarbeid med de videregående skolene eller Høgskolen i Østfold. Det må følge nødvendige midler med dette overførte ansvaret.

Høgskolen i Østfold er en viktig arena for utdanning og forskning i Østfold. Men vi kan bruke den enda mer aktivt i sammenheng med videreutdanning. Venstre vil at det samarbeides mer på tvers av utdanningsinstitusjonene i fylket for på den måte stå enda bedre rustet til fremtidens utfordringer.

Venstre vil:

 • Bidra til at Høgskolen i Østfold styrker sin posisjon blant læreinstitusjoner og som kompetanseleverandør til det offentlige og private næringsliv. 
 • Utvikle Fagskolen til å bli sentrale regionale aktører som møter arbeidslivets behov. 
 • Sikre at Fagskolen blir aktører som er i stand til å videreutvikle seg i takt med samfunnet. Fagskolen skal evne å dekke både næringslivets behov for arbeidskraft og arbeidstakernes behov for etter- og videreutdanning. 
 • Skape regionale arenaer for samhandling mellom skole og næringsliv, og mellom skole og fylkeskommunen og kommuner. 
 • Legge til rette for bruk av entreprenørskap i skolen og sikre at alle lærerne har nødvendig kompetansen. 
 • At skolene i Østfold skal ha et tett samarbeid med vitensenteret i fylket. 

Livslang læring

Vi vil gi fylkeskommunene ansvaret for et helhetlig tilbud av desentralisert etterutdanning på tertiært nivå i Østfold, som et tett samarbeid mellom de videregående skolene, Fagskolen og Høgskolen i Østfold.

Venstre vil at det samarbeides mer på tvers av utdanningsinstitusjonene i fylket for på den måte stå enda bedre rustet til fremtidens utfordringer.

Venstre vil:

 • Bidra til at livslang læring blir tilgjengelig for alle som ønsker det i Østfold. 

Kapittel 4: Næringsliv og arbeidsliv for framtiden  

Vi står midt i en teknologirevolusjonen som skaper muligheter for helt nye næringer, men som også endrer rammebetingelser for eksisterende næringer. For at vi skal lykkes, trengs det mer kompetanse og mer kunnskap om IT og mulighetene det bringer. Vi må også legge til rette for at de som blir overtallige som følge av de store omveltningene har gode ordninger knyttet til omskolering og kompetanseutvikling. Dette sikrer at så mange som mulig kan stå så lenge som mulig i meningsfylt arbeid.

Østfold har stor variasjon i næringslivet der også landbruk er en viktig næring. Vi har verdensledende miljøer på en rekke områder som energi, teknologi, opplevelse og industri. Dette gjør oss godt rustet for en fremtid preget av usikkerhet. Venstre mener at en offensiv næringspolitikk i Østfold må sørge for gode forhold både for de store og de små bedriftene. Landbruket må også gis rammebetingelser som gjør at vi opprettholder bosetting, sysselsetting og god utnyttelse av dyrka og dyrkbar mark.

Forskning og innovasjon

Innovasjon driver samfunnet fremover og skaper nyetableringer som igjen skaper arbeidsplasser og velstand for befolkningen. Fra Sverige og Finland ser vi at livslang læring er en av innovasjonsdriverne.  

Østfold er omkranset av Akershus og Oslo i nord, Göteborgsregionen og Sydsverige i sør og Östra Mellansverige og Stockholm i øst. Alle disse områdene er innovasjonsledende ifølge EU kommisjonens Regional Innovation Scoreboard 2021, mens Østfold har en svakere status ifølge samme rapport. Venstre vil løfte Østfold på dette området ved å samarbeide og utvikle fylket på tvers av fylkes- og landegrenser.

Østfold har store industribedrifter rundt byene. Disse må få konkurransedyktige vilkår, slik at løpende innovasjon får blomstre. Men det er i de små og mellomstore bedriftene i bygd og by at innovasjon har best vilkår. Venstre vil at fylkeskommunen skal tilrettelegge for at kommunene har tilstrekkelig regulerte næringseiendommer i sine arealplaner og at små bedrifter kan ha tilgang til felles kontorlokaler med tilgang til fellesressurser.

Venstre vil at eksisterende forsknings og kompetansemiljøer styrkes. De største miljøene her er Høgskolen i Østfold, NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning og Institutt for Energiteknikk (IFE). Også næringslivet og andre kompetansemiljøer i Østfold er viktige innovatører. Forskningen på mange områder og på kryss av disipliner vil være absolutt nødvendig for at vi skal nå målene i det grønne skiftet.

Venstre vil:

 • Jobbe for at næringslivet og forskningsmiljøene i Østfold er viktige bidragsytere i det grønne skiftet 
 • At Østfold fylkeskommune skal være en aktiv samarbeidspartner for forskningsmiljøer, høyskoler og universiteter i fylket, i arbeidet med innovasjon og entreprenørskap og nyskaping. 
 • Styrke forskning på og utvikling av fornybar energi, og i tillegg fortsette å utvikle relevant, nukleær kompetanse. 
 • Utvide støtten til bærekraftig energi gjennom å få på plass et “Norwegian Centre of Expertise” (NCE) for å utvikle fremtidens energiteknologier. 
 • Styrke det internasjonale samarbeidet i Norden og Europa knyttet til fornybar energi og nukleær kompetanse. 
 • Utrede bygging av en ny forskningsreaktor for nukleær teknologi i Norge i samarbeid med IFE. 

Næringsutvikling

De fleste bedriftene vi skal leve av i fremtiden er ennå ikke skapt. Venstre erkjenner at næringer primært skapes gjennom privat initiativ, kunnskap og kapital. De offentlige støtteordningene skal bygge opp under dette og skal utvikles og styres i tett samspill med næringsaktørene.

Rundt to av tre nye arbeidsplasser skapes i dag i nye og unge bedrifter. Samtidig driver veletablerte selskaper fram innovasjon og teknologiutvikling som gir positive ringvirkninger også for andre selskaper og samfunnet forøvrig.

Folk lever forskjellige liv, og ny teknologi gir muligheter for nye tilknytningsformer i arbeidslivet. Som følge av økt globalisering, konkurrerer norske bedrifter i dag med resten av verden om de beste hodene, og mange vil konkurrere om å levere tjenester globalt, over Internett. Venstre vil legge til rette for at arbeidstakere i så stor grad som mulig kan tilpasse sin arbeidssituasjon, samtidig som vi ivaretar sikkerhetsnettet som arbeidsmiljøloven og de norske velferdsordningene gir. Konkurransedyktige rammevilkår er en forutsetning for at nyskapingen skjer i Østfold.

Venstre mener at Norge i større grad må bygge kompetanse til å omstille og transformere seg i møte med den teknologiske utviklingen som omfatter stordata, maskinlæring, tingenes internett (IoT), kroppsnær teknologi, utvidet virkelighet og virtuell virkelighet. Norge er en høyt utdannet kompetansenasjon og vi har en solid infrastruktur. Samlet gir det oss et svært godt utgangspunkt for å utvikle en ledende IT-sektor. Vi trenger økt kompetanse om IT, både i offentlig sektor og på brukersiden. Venstre mener at Østfold må bygge sin næringspolitikk på sine fortrinn og ressurser. Det næringspolitiske arbeidet i Østfold må skje i samarbeid med Oslo og nabofylkene. Globalisering og inntoget av IT betyr både trusler og muligheter for næringslivet. Venstre vil møte disse utfordringene ved å kreve at det statlige og fylkeskommunale virkemiddelapparatet blir i stand til å gi næringslivet gode og relevante råd om nyskaping og omstilling i den digitale, globale økonomien.

Venstre vil:

 • Videreutvikle Østfold som et næringsvennlig fylke. 
 • Tilrettelegge for by- og stedsutvikling på en måte som skaper mer attraktive møteplasser og omgivelser.  
 • Styrke de regionale rammebetingelsene for innovasjon, spesielt grønn innovasjon med forbindelser til fylkets kompetansemiljøer innen energiteknikk, biovitenskap og IT. 
 • Styrke kapitaltilgangen for grønn innovasjon og ny grønn infrastruktur. Se på muligheten for å bruke ekstraordinært utbytte fra Østfold Energi i en periode med ekstraordinært høye energipriser og overskudd til dette. 
 • At Østfold aktivt skal støtte etablering av hurtigtogtrasé mellom Oslo og Stockholm gjennom Indre Østfold.  
 • At Østfold bør støtte aktivt opp om initiativet for å etablere hurtigtogforbindelse mellom Oslo og Göteborg, for å knytte fylket (og Oslo) tettere til Europa.  
 • Styrke og profesjonalisere fylkets rolle som innkjøper av grønne og innovative løsninger. 
 • Fremme utviklingen av en fremtidsrettet digital infrastruktur.  
 • Sikre og styrke læreplass-tilbudet i samarbeid med næringslivet. 
 • Styrke transportinfrastrukturen og kollektivtilbudet for å gjøre Østfold, Akershus og Oslo mer integrert som ett arbeidsmarked. 
 • Inkludere flere i arbeidslivet og få flere til å ønske å stå lengre i jobb – også i fylkeskommunen.  
 • At det strategiske samarbeidet med næringsmiljøer i alle deler av fylket skal styrkes. 
 • At stimuleringer til nyskaping og oppstartsbedrifter utvides og styrkes. 
 • At fylkeskommunen skal bidra til å sikre tilgang på kapital i tidlig fase for gründerbedrifter. 
 • Være en støttespiller for utbygging av et effektivt mobil- og bredbåndsnett i hele Østfold. 
 • Dimensjonere det videregående utdanningstilbudet i samsvar med næringslivets behov med sikte på å styrke fagutdanningen og investeringer i utstyr til yrkesfaglig utdanning, samt sikre og styrke læreplasstilbudet i samarbeid med næringslivet. 
 • Styrke innsatsen på bedriftsintern opplæring og ansattes kompetanseutvikling (BIOmidlene gjennom Norges forskningsråd). 
 • Styrke fylkeskommunens rolle som retningsgivende oppdragsgiver innen regionale forsknings- og utviklingsprogrammer i regi av Norges Forskningsråd.  
 • Videreutvikle fylkets innovasjonsforsterkende rolle som innkjøper av varer og tjenester, med særlig vekt på grønne og innovative anskaffelser. 
 • Styrke fylkeskommunens rolle som dialogpartner og katalysator for næringsrettet erfaringsutveksling, nye ideer og innovativt samspill mellom næringer, bedrifter og kompetansemiljøer i Østfold. 
 • Fremme utviklingen av en fremtidsrettet transport- og digital infrastruktur i hele Østfold med sikte på å gjøre arbeidsmarkedet i regionene mer integrert. 
 • Vurdere mulighetene for å tilrettelegge bedre infrastruktur for pilotering og testing av nye teknologiløsninger innen det grønne skiftet i samarbeid med Oslo, Akershus og Buskerud. 

Østfold – porten til Europa

Reiselivet er en viktig næring fordi den legger grunnlaget for arbeidsplasser i hele Østfold, inkludert i distriktene. Reiselivet er også en viktig bidragsyter til å opprettholde levende lokalsamfunn og motvirke fraflytting. Reiselivet er i seg selv en stor næring med mange tusen ansatte som omfatter hoteller og overnatting, restauranter og spisesteder, så vel som transport, kulturtilbud, opplevelser og attraksjoner. I tillegg til arbeidsplassene i reiselivsbedrifter fører reiselivet med seg ringvirkninger som gagner større deler av næringslivet, eksempelvis handelsbransjen og bygg og anlegg.

Men reiseliv er også mye mer. Det er også et utstillingsvindu for Østfold i møte med besøkende fra både Norge og andre land som etterlater et inntrykk av fylkets kvaliteter. Reiselivsnæringene er også av stor betydning fordi de skaper positive ringvirkninger for kulturlivet, møtevirksomhet og ikke minst fordi reiseliv bidrar til å skape mer attraktive og levende steder og bomiljøer. Derfor er reiselivet også av betydning for lokalbefolkningens opplevde livskvalitet og identitetsfølelse.  

For Venstre er det viktig at utviklingen av Østfold som reiselivsdestinasjon fremover skjer på en måte som er bærekraftig både økonomisk, sosialt og miljømessig.  

Venstre vil:

 • Fremme natur- og kulturbaserte opplevelsesamarbeid. 
 • Jobbe for samarbeid mellom reiseliv og landbruket, der lokal mat- og drikkeproduksjon kan knyttes til ulike serverings- og opplevelseskonsepter. 
 • Utvikle vekstpotensial i helse- og velværeturisme i Østfold. 
 • Jobbe aktivt for at reiselivsnæringen skal ha gode rammebetingelser og ha en offensiv politikk for en bærekraftig utvikling av reiselivet i fylket. 
 • Legge til rette for utslippsfrie og/eller kollektivbaserte reiselivsopplevelser i vår region – inspirert av eksempelvis Travel Pass Nordland, ATB Sommerpass i Trøndelag og Sørtoget. 
 • Støtte tiltak for å markedsføre regionen både nasjonalt og internasjonalt.  
 • Sørge for at fylkets mangfoldige attraksjoner skaper gjensidige, positive ringvirkninger, slik at besøkende ønsker å bli værende lenger og sitter igjen med en mer helhetlig og attraktiv reiselivsopplevelse.  
 • Styrke og videreutvikle fagskoletilbudet, herunder reiselivsbaserte fag og emner.  

Arbeidsliv

Venstre var arkitekten bak trepartssamarbeidet når det ble innført i 1935. Det har vist seg å være svært holdbar og bærekraftig i møte med nye utfordringer i arbeidslivet, og en modell vi må ta vare på. I trepartssamarbeidet skaper arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene sammen med staten enighet rundt forholdene i det norske arbeidslivet.  

Teknologisamfunnet er grenseløst. Det betyr at flere og flere, og spesielt de som jobber med teknologiutvikling har hele verden som sin arbeidsplass. Det betyr at ønsket om å organisere seg med eget selskap vil øke i tiden fremover. Når Norge i fremtiden skal leve av kunnskap, betyr det samtidig at vi i større grad vil være et samfunn av enkeltpersonforetak og små selskap.

Koronakrisen viser oss at vi må bygge bedre sikkerhetsnett for de som våger å satse selv. Vi må ha på plass sikkerhetsmekanismer som gjør at disse ofte sårbare selskapene ikke går til grunne om eieren blir syk eller får barn. Det er disse gründerne som skal vinne teknologi-racet og drive Norge fremover. Derfor jobber vi i Venstre for å best mulig harmonisere rettighetene man har som selvstendig næringsdrivende og rettighetene man har som arbeidstaker.

Venstre vil:

 • Ha et regelverk som verner de svake og som samtidig gir gode forhold for nyskaping. 
 • Styrke den norske modellen og trepartssamarbeidet. 
 • Jobbe for en heltidskultur i fylket. 

Energi

Russlands invasjon i Ukraina er en humanitær katastrofe. Den påfølgende energikrisen i Europa har vist at vi uansett er knyttet tett sammen med Europa. Venstre vil stå solidarisk sammen med Europa i denne energikrisen. Dette betyr at også Norge og Østfold må ta grep.

Lokal produksjon av elektrisitet er viktig, både for å forsyningssikkerheten og for å unngår store naturinngrep i forbindelse med overføringskabler. Østfold har flere store bedrifter som bruker mye energi, men noen geografiske områder har en elektrisitetsforsyning som er sprengt. I tillegg er over halvparten av all energi vi bruker fossil. Vi må derfor etablere mye, ny elektrisitetsproduksjon. Samtidig er det lite å hente på videre utbygging av vannkraft i Østfold. Venstre ser behov for at det også bygges mer vindkraft på land, men mener det må utarbeides en vindkraftplan for Østfold som ser på muligheter for vindkraft i sammenheng med eksisterende infrastruktur og industri, og som samtidig ivaretar natur, miljø, forsvarets interesser og kommunal medbestemmelse. Østfold er også en region med mange soldager og Venstre mener i tillegg at det må utarbeides en realistisk mulighetsstudie for en satsing på solenergi i Østfold i samarbeid med Østfold Energi. Begge deler må også sees i et totalperspektiv med hensyn på miljø også når det kommer til bruk av ressurser totalt sett.  

I Østfold har vi verdensledende kompetanse på energi, spesielt kjernekraft, gjennom IFE sin over 70 år historie. Venstre vil derfor jobbe for at vi skal bli et energifylke med spisskompetanse på kjernekraft. En mulighet er små modulære reaktorer er helt ny teknologi som tar veldig liten plass, er veldig sikre og gir mye elektrisitet. Også forskning på fremtidens mer avanserte reaktorer vil være en naturlig forlengelse av dette.

Venstre vil:

 • Utrede behovet for ny elektrisitetsproduksjon i Østfold frem mot 2050. 
 • Utarbeide en plan for fornybar energi i Østfold som inneholder muligheter for både vind- og solkraft.  

Kapittel 5: Levende, mangfoldig og fritt kulturliv

Venstre vil at alle generasjoner skal ha muligheten til et godt og variert kulturtilbud, både som deltaker og publikummer. For å få til dette vil vi sikre gode og forutsigbare vilkår for lokalt, regionalt og nasjonalt kulturliv.

Kulturinntrykk og kulturuttrykk fyller menneskers liv med mening og innhold. Kulturlivet er en viktig forutsetning for et godt samfunn, og for at åpne demokratiske samfunn skal fungere.

Derfor er investering i kulturlivet en viktig investering i demokratiet og i mennesker. Kultur er ytring. Et åpent og liberalt samfunn legger til rette for alle ytringsformer. Teater, museer, bibliotek og andre kunst- og kulturinstitusjoner er arenaer for dannelse og offentlig meningsutveksling. Ved å delta i kulturlivet får vi erfaringer og kunnskap som gir ossforståelse om samfunnet.

Kultur gir helse og inkludering. Publikum og utøvere kommer sammen på tvers av alder og andre forskjeller. Glede, kunnskap og aktivitet bedrer psykisk og fysisk helse.

Kulturlivet gir arbeidsplasser og er en viktig del av næringslivet. Kulturlivet og kreative yrker gir vesentlige bidrag ved utvikling av næring og regioner. Venstre vil legge til rette for økt samarbeid på tvers av fagområder og næringer.

Venstre mener det offentlige har en demokratisk forpliktelse til å støtte kulturlivet, men vil også sikre kulturens uavhengighet ved å legge til rette for et mangfold av finansieringskilder. Kulturlivet skal utvikles og trygges, for utøvere, publikum og tilretteleggere.

Venstre vil høre på kulturlivets ønsker og arbeide for:

 • Trygge økonomiske rammebetingelser. 
 • Gode lokaler for utøvelse og øving. 
 • Gode muligheter for talentutvikling og utdanning. 
 • Ta med representanter fra kulturlivet når nye fylkeskommunale bygg planlegges. 
 • Dialog med kulturlivets representanter når politikk utarbeides. 

Når Viken fylke nå skal oppløses og Østfold fylke dannes er det viktig at eksisterende regionalt kulturliv bevares. Venstre er opptatt av at rammevilkårene som gis i kommende periode både muliggjør kontinuitet for eksisterende kulturliv og oppmuntrer nye aktører.

Venstre vil at

 • Flere barn, unge og voksne skal få gode kulturopplevelser der de bor. 
 • Innbyggerne skal fritt kunne delta i kulturlivet i hele fylket. 
 • Både profesjonelle aktører og amatører skal ha gode rammebetingelser i kulturlivet 
 • Kulturinstitusjonenes evne og mulighet for publikumsutvikling og egeninntjening skal styrkes. 
 • Fylkeskommunale skolebygg skal være tilgjengelige for det lokale kultur- og organisasjonslivet både på ettermiddager i hverdagen og i helgene. 
 • Talentutviklingssamarbeidet mellom kulturskolene, de videregående skolene, folkehøgskolene, høyskoler og kompetansemiljøer de knytter til seg skal videreutvikles og styrkes. 
 • Museenes forsknings- og formidlingskompetanse skal styrkes. 
 • Det skal utarbeides en handlingsplan for å redusere vedlikeholdsetterslepet i fylkets museer og arkiver. 
 • Regionale arkivinstitusjoner og forvaltningen av den historiske arven i Østfold skal styrkes. 
 • Regionale kultursatsinger skal videreføres. 

Idrett og frivillighet

Frivilligheten er en bærebjelke i det norske kulturlivet. Halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i ulike former for frivillig arbeid, og gir Norge et levende organisasjonsliv. Gjennom frivilligheten får vi et bredere og mer mangfoldig tilbud som bidrar til utvikling av kreativitet og skaperkraft. Bevilgninger til frivilligheten gir stor avkastning.

Idretten er en sentral del av frivilligheten, og å legge til rette for idrett og fysisk aktivitet er en viktig forutsetning for god folkehelse. Samtidig er det viktig til å stimulere idretten til å åpne for nye former idrett for å favne flere av Østfolds innbyggere. Dette ved å kombinere nye idrettsformer, slik som E-sport, med tradisjonell trening.

Venstre vil at det skal være enkelt å være frivillig, og at frivilligheten må være fri, ikke styres politisk. Venstre vil at Østfold skal skape gode arenaer og former for samarbeid med frivilligheten, på frivillighetens premisser.

Venstre vil at:

 • Frivillige organisasjoners arbeid med inkludering og integrering skal støttes. 
 • Frivilligheten og frivillige kulturaktører, festivaler og andre lokale kulturinitiativ skal sikres økte, forutsigbare og ubyråkratiske støtteordninger. 
 • Breddeidrett skal ha gode rammevilkår. Østfold fylkeskommune skal legge til rette for lokale idrettsanlegg/flerbrukshaller og bidra til bygging av regionale idrettsanlegg. 
 • Østfold fylkeskommune skal støtte utbyggingen og utviklingen av lokale og regionale turløyper og andre tiltak som fremmer friluftsliv. 

Kulturhistorie og kulturmiljø

Historien og kulturarven vår er en viktig del av kulturen, og fylkeskommunen har et stort ansvar for kulturminnevernet. Historien utfordrer oss og øker kunnskapen vår om samtiden. Museer, arkivinstitusjoner, bygningsvernsentre og kulturarvsinstitusjoner er sentrale brikker i kulturtilbudet i Norge, og i Østfold. Her formidles viktige sider ved kulturhistorien.

Venstre vil sikre kunnskap og mangfold gjennom en satsing på arkiv og muséer, i tillegg til

det frivillige og offentlige kulturminnevernet. Da må vi utvikle gode ordninger som motiverer til å bevare eksisterende kulturminner og ivareta nye arkeologiske funn på en måte som gjør at også framtidige generasjoner får glede av vår kulturhistorie.

Den frivillige innsatsen innenfor formidling og bevaring av vår felles fortid gjennom historielag og mange frivillige organisasjoner er helt avgjørende. Venstre vil styrke støtten til disse. Riktig og godt vedlikehold av gamle og verneverdige bygg er bra både for klima- og miljø, for å ta vare på kulturminneverdier, og for å skape nye arbeidsplasser. Venstre vil at bevaring av kulturminneverdier prioriteres høyt.

Venstre vil at:

 • Østfold fylkeskommunenes arbeid med kulturminnevern skal styrkes og synliggjøres i alle deler av fylket. 
 • Kulturminnevern skal være en ressurs i arbeidet med by- og tettstedsutvikling 
 • Samarbeidet mellom lokale, regionale og nasjonale kultur- og vernemyndigheter skal styrkes.
 • Bevilgningene til kulturminnefondet og regionale støtteordninger skal økes slik at flere private eiere kan få tilskudd til å sette i stand verneverdige eiendommer. 
 • Små og verneverdige håndverksfag kan trenge særskilte ordninger for å sikre rekruttering, god gjennomføring av læretida og fagbrev. Det krever et nasjonalt og nordisk samarbeid om utdanningstilbud og om rekruttering av lærebedrifter. 
 • Østfold skal føre årlig regnskap over tap av kulturminneverdier og sette mål for å begrense dette. 

Kapittel 6: Helse og omsorg

Tannhelsetjenesten

Fylkeskommunen har ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten. Venstre vil at tannhelsetjenesten i Østfold skal ha høy kvalitet og være lett tilgjengelig for innbyggerne.

Venstre vil at:

 • Forebyggende tannhelsearbeid prioriteres. 
 • Tannhelsetjenesten i Østfold skal ha høy kompetanse, tilstrekkelig ressurser og moderne utstyr. 
 • Tannhelsetjenesten skal være lett tilgjengelig for innbyggerne. 
 • Nye modeller for økt tilgjengelighet og forebygging, f.eks at tannpleier kan reise ut til skoler og institusjoner, bør testes ut i ulike deler av Østfold. 

Folkehelse

Venstre ønsker et samfunn med glade og friske innbyggere som lever i sunne og bærekraftige omgivelser. Da må vi ta kloke valg.

En befolkning med god helse har tilgang på gode levekår. Omgivelsene våre skal ikke påføre oss sykdommer og skal fremme bevegelse og sunt kosthold. Utslipp må derfor kuttes og vi vil ha gode livsbetingelser:

 • Ren luft, rent vann, frisk natur og sunn mat. 
 • Tilgang på utdanning og arbeid. 
 • Gode boliger og tilbud om offentlig kommunikasjon. 
 • Arenaer både for idrettsutøvere og mosjonister. 
 • Kulturtilbud både for utøvere og publikum. 

For å en god folkehelse er trygghet viktig. Trygghet er å ikke være bekymret i nåtiden. Trygghet er også å ikke være bekymret for framtiden. Trygghet er å bli tatt vare på av fellesskapet ved sykdom og i nød.

Venstre ønsker at ansvar ikke pulveriseres på grunn av skiller mellom løsninger som gis av kommune, fylke og stat, og vil at fylkeskommunene får et aktivt ansvar med å påse at alle innbyggerne får gode tjenester.

Personer som blir skadet eller syke skal ha tilgang på relevante helsetjenester så raskt at det ikke oppstår unødig lidelse og følgeskader. Helsetjenester til folket gis fra kommuner og stat, og fra private og offentlige tilbydere. Helsetjenester må kunne gis på tvers av kommunegrenser og sykehus og spesialisthelsetjenesten.

Venstre ønsker å fjerne skillet i behandling for somatiske og psykiske sykdommer. Rusbrukere skal respekteres og gis gode helsetjenester. Venstre vil at helsevesenet ser hele mennesket.