En grønn og levende by med gode nærmiljøer

Vi må legge til rette for at flere kan gå, sykle, reise kollektivt eller kjøre uten utslipp i hverdagen.

Derfor må vi lage flere bilfrie områder, bygge mer sykkelvei, utvide buss- og
banetilbudet og fortsatt legge godt til rette for utslippsfrie biler.

Ingrid Nergaard Fjeldstad, byutviklingsbyråd og 2. kandidat for Bergen Venstre.

Noen av Bergens mest attraktive boligområder består av eldre, tettbebygde nabolag. Venstre
vil ta vare på denne kvaliteten ved byen og bygge attraktive boligområder med
småbebyggelse og rekkehus.

Venstre vil fylle byen med liv og opplevelser.

Serveringsbedriftene skal få bedre vilkår, for eksempel gjennom å gjøre det enklere å få
større uteservering og lengre skjenketider. Det skal være lett å fylle tomme lokaler i sentrum
med nye, spennende tilbud. Vi vil tilrettelegge for knutepunkt for handel, serveringssteder og
aktivitetstilbud både i Bergen sentrum og i de ulike bydelene.

 

Naturen tåler ikke flere store, bilbaserte eneboligstrøk. Rødlistede arter må sikres gode
levekår, og de mest sårbare naturområdene må skjermes mot menneskelige inngrep og
utbygging. Dette gjelder også innsjøer, elver og bekker. Venstre vil legge særlig vekt på
naturmangfold, og vil bruke kommune- og reguleringsplaner som juridisk bindende verktøy
for å sikre naturmangfoldet.