En handlekraftig by som viser vei i natur- og klimakrisen

Ingrid Nergaard Fjeldstad, byutviklingsbyråd og 2. kandidat for Bergen Venstre

Bergen må gå foran og ta vare på naturen for nåværende og kommende generasjoner.

Venstres mål er at Bergen i 2030 skal være et arealpositivt lavutslippssamfunn.

Dette betyr at
klimagassutslippene er redusert med 85 prosent sammenlignet med 2009-nivå og at det
hvert år tilbakeføres mer natur enn det bygges ned.

Venstre vil at klimahensyn og
naturmangfold skal vektlegges høyt i alle beslutninger.

 

 

Den største utslippskilden i byen vår er veitrafikk. Venstre vil få opp andelen kollektivreisende
ved å gjøre tilbudet bedre og holde billettprisene lave. Bybanen er ryggraden i kollektivtilbudet i Bergen, og det viktigste enkelttiltaket for å redusere utslipp fra trafikken og sikre god byluft i byen vår.

Vi må også gjøre byggebransjen grønnere. Både private og offentlige bygg må bli mer energieffektive, og vi må legge til rette for lokal energiproduksjon og gjenbruk av bygningsmaterialer.

Det ligger store muligheter i global bærekraftig omstilling. Vi har et kompetent og eksportrettet næringsliv som kan bidra til å skape løsninger verden trenger. Kommunen må bidra gjennom grønne innkjøp og gode rammevilkår for selskaper som vil utvikle nye teknologier og løsninger – særlig knyttet til sirkulærøkonomi, grønn energi, bioøkonomi, utslippskutt og karbonfangst.