Hverdagsreisene må avgjøre hvordan Eidet blir

Sosiale møteplasser på tvers av generasjoner er viktig i planleggingen av Eidet områdesenter., Nathan Anderson - Unsplash

Haram Venstre er veldig tydelige på at neste store prosjekt i Haram kommune er å utvikle Vatne/Tennfjord med inntil 2000 flere innbyggere. Her blir de to kommunedelene knyttet sammen på Eidet på en helt ny måte. «Hverdagsreisene» – hvordan innbyggerne beveger seg rundt fra de står opp til de legger seg – må avgjøre hvordan kommunedelen blir.

«Hverdagsreisen» er uttrykk fra et prosjekt utarbeidet av Design og arkitektur Norge (DOGA) hvor man undersøker hvordan omgivelsene våre påvirker hvordan vi møter andre mennesker og hvor mye vi beveger oss. «Hverdagsreisen» er altså en måte som kommunen og nærmiljøet selv kan jobbe innovativt med folkehelse og steds- og områdeutvikling.

For det er faktisk våre bygde omgivelser som legger rammer for livene våre. De påvirker våre fysiske aktiviteter, og de påvirker hvilke sosiale møter som oppstår – eller ikke oppstår. Ved god stedsutvikling har man derfor muligheter til å gjøre gode valg som bidrar til å fremme god helse og sosial inkludering.

Bolignære og felles utearealer blir særs viktigere aktivitetsarenaer på Eidet områdesenter. Utformingen av felleskapsrom og tilrettelegging for aktiv transport, sosial samhandling og fysisk aktivitet på Eidet vil dermed ha avgjørende innvirkning på folkehelsen for innbyggerne i hele Haram. I et folkehelseperspektiv vil derfor felles utearealer og felles samlingssteder på Eidet være en svært viktig ressurs med stor samfunnsmessig verdi.

Haram Venstre kommer til å være en pådriver og vaktbikkje for at utbyggerne på Eider fjerner barrierer og skaper drivere for fysisk aktivitet og sosiale møter når de bygger ut det nye områdesenteret. Dette må kommunen, frivillige organisasjoner og idrettslagene være en aktiv del av slik at vi kan registrere behov og planlegge gode løsninger for «hverdagsreisene» som både er sosialt bærekraftig og helsefremmende.

Alt henger sammen med alt. Med svømmehall, innendørs fotballbane, den nye skolen, kulturarenaer, et moderne og inkluderende bibliotek, gode løsninger for myke trafikanter, kollektivknutepunkt, og en ny barnehage kombinert med seniorboliger og kafe som utbygget del av Eidet omsorgssenter, vil vi få en kommunedel klar for de gode møtene og den gode folkehelsen.

Men vi må planlegge dette sammen. Utbyggere ser det fra sitt synspunkt, skoleeleven fra et annet, foreldre fra et tredje og pensjonisten fra et fjerde – bare for å nevne noen eksempler. Vi må møtes, definere hvilken adferd vi ønsker å påvirke i hvilke retning, forstå den lokale konteksten, definere målgruppene og sette opp hva som kan være barrierer mot, triggere til og motivatorer for det gode sosiale liv og god folkehelse.

Haram Venstre gikk først ut med å lansere Eidet som områdesenter, og Haram Venstre vil være den tydeligste pådriver for at vi får maksimalt ut av prosjektet «Eidet 2030» slik at vi kan motvirke fysiske og psykiske lidelser og utenforskap i kommunen vår.