Partiprogram for Ringsaker Venstre ved valget 2023

Venstre er et sosialliberalt parti. Vi kjemper for frihet og muligheter for hver enkelt, samtidig som vi tar vare på hverandre. Frihet betyr at du skal få bestemme over deg selv. Det betyr at alle mennesker skal få gjøre det som gjør dem mest lykkelige, så lenge det ikke skader andre mennesker eller naturen. Vi skal ta ekstra godt vare på dem som ikke har det bra. Slik lager vi et godt samfunn for alle, uansett hvem du er.

3 hovedsaker er viktige for at alle skal ha frihet og like muligheter:
 Det haster å løse klimakrisen og ta bedre vare på naturen, fordi friheten også skal gjelde for dem som kommer etter oss. Da må de arve en klode med ren luft, rent vann og hvor dyr og planter trives
 Å satse på skolen er å satse på barna. Skolen skal gi alle nok kunnskap til å få et godt og fritt liv, uansett hvem foreldrene dine er og hvor du kommer fra. Vi mener at gode lærere er viktig for å skape et godt læringsmiljø
 Å ha en jobb er mening i hverdagen. En inntekt betyr flere muligheter. Vi må gjøre det vi kan for at alle som kan jobbe, får jobbe

• Utdanning/ opplæring
Barn lærer mer når de har det bra. En god skole er en skole der barna trives. Alle barn fortjener lærere som gir dem mulighet til å velge sin egen framtid. Venstre har alltid vært et skole- og lærerparti.
 Trygge skoleveg for alle
 Skoleskyss for alle der det er utrygt å ferdes langs skoleveg
 Bussholdeplasser med solide leskur og benker
 «Fagfornyelsen» i ungdomsskolen må følges opp med praktiske og estetiske fag. Samarbeide mellom ungdomsskolen og næringslivet- «Skole på arbeidsplass» kan forebygge utenforskap, og sikre overgang til videregående skole
 Spesialpedagogisk avdeling – Forsterket enhet for tidlig innsats i skole ved FUSK, MUSK, Mørkved og ved Moelv skole
 Brumunddal ungdomsskole bygges for et større elevgrunnlag
 Kulturskolen gis til minst 30 % av grunnskoleelevene

• Skolehelsetjenesten i kommunen
 Helsesjukepleiere må være tilgjengelig på hver skole fra barneskolen og oppover
 Forebyggende arbeid, en ung voksenperson i skolegården
 Spesialpedagogisk avdeling – Forsterket enhet ved FUSK, MUS og Mørkved
 Styrke tverrfaglighet i arbeidet med unge
 Styrke tverrfaglig arbeid og innsatsen for psykisk helse

• Grønne levende lokalsamfunn
Vi bor i et land med fantastisk natur. Den har lagt grunnlaget for vår velferd. Men naturen er sårbar.
Vi vil gjøre det lett og billig å leve miljøvennlig. Venstre vil gi kommunene størst mulig frihet til selv å skape gode lokalsamfunn. For å gi folk gode tjenester og skape lokal utvikling er lokal frihet bedre enn statlig detaljstyring og øremerking.

 Solcelleanlegg på alle offentlige bygg, og gode tilskudd til private og næringsliv tak som dekkes med solcelleanlegg
 Solcellekraftanlegg i stor skala, krever utredning og kommunal involvering og deltagelse
 Opprette klimabudsjett og klimaregnskap for kommunen

• Eldreomsorg
For å møte framtidig eldreomsorg må vi vite mer om utviklingen i demografien. Dette for å sikre en verdig omsorg
 Ved styrking av hjemmebasert omsorgstjeneste må «Omsorgstrappa» følges nøye
 Hvert enkelt trappetrinn representerer et omsorgsnivå. Trinnene i omsorgstrappa bygger på det behovet den enkelte har for tjenester på grunn av sykdom og funksjonsnedsettelser
 Demenssykdom hos eldre vil kreve mer av organiseringen i sjukehjemmene

• Landbrukspolitikk
Jord- og skogbruk er en viktig næring i Ringsaker. Jordvern er derfor viktig å ivareta
 Styrke dyrevelferd ved bedre økonomiske rammer ved kvalitetsproduksjon
 Jordvern – innføre system for bonitering av marktype
 Etablere en trafikklysmodell gjennom kartlegging av jordsmonn: Rødt, gult og grønt lys. Markeres på reguleringsplan med høy bonitet på jordtypen, lavere og grønt; der en kan bygge ned arealer
 Opprette et dyrkingsfond hvor dyrket/ dyrkbar mark bebygges må kompenseres med å sette av midler til nydyrking
 Aktivt godt skogbruk, grunneier må legge til rette for allemannsretten ved rydding etter hogst

• Industri- og næringspolitikk
 Legge til rette for ervervsområder i kommunen
 Moelven Industrier bør flyttes ut av sentrum i Moelv, legge til rette for sjukehustomt på Furubakken. Tilby arealer på Rudshøgda
 Stimulere til gründervirksomhet
 Ringsaker Vekst må støtte nyetableringer

• Ruspolitikk
Venstre vil avkriminalisere rusbruk. Og legalisere for medisinsk bruk i samråd med fastlege
 Ungdomskontakten styrkes for forebyggende arbeid
 Videreføre TIUR (Tettere Individuell oppfølging av Ungdom og Rus)
 Styrke innsatsen i ungdomsmiljøet med miljøarbeidere

• RINGSAKER KOMMUNE- ansatte og personalpolitikk
 Pleie og omsorg (PLO)
 Heltid- deltid, gi flere ansatte tilbud om økt stillingsbrøk
 Styrke grunnbemanningen i tjenesten
 Etter lærlingetiden får de små %-stillinger, viktig for å etablere unge i kommunen
 Styrke ordningen innen flere kommunale virksomhetsområder
 Samarbeide med ungdomsskolene og videregående opplæring med lærekontrakter og avtale for lærekandidater

• Kommuneplanen for Ringsaker kommune
 Videreutvikle plan for Moelv og Brumunddal med langsiktighet i planarbeidet og det geografiske området utvides og utvikles
 Innarbeide klimabudsjett og -regnskap med revisjon/evaluering i årsrapporten
 Ringsaker kommune med grønn energi og solcellepaneler på offentlige bygg
 Sykkelbyen Brumunddal må fortsette med tilrettelegging for mer bruk av sykler, gjerne en bru over Brumunda i Kirkevegen
 Omkjøringsveg i Brumunddal må planlegges

• Ringsaker kommune som utbygger
 Utvikle alle grendesamfunn som utbyggingsområder i samarbeid med bygdeutvalg, grunneiere og utbyggere
 Samarbeide med Bane Nor og Nye Veier på kommunens premisser
 Legge til rette for forbrukermakt ved utbygginger. Forbrukermakt til boligkjøpere ift utbyggere. Svanemerking av bolig og i tomteannonser på grønn tomt.

• Samferdsel og transport i Ringsaker
 Bussholdeplassen må opparbeides ved Mac´ern i Brumunddal
 Togforbindelse sørover fra Lillehammer må bedres på kveldstid, alternativt med bedre bussforbindelser
 Kollektivtransport innen kommunen må styrkes, og særlig mot Sjusjøen

• Sirkulær økonomi og gjenvinning
 Gjenvinningsstasjonene og åpningstider må utvides
 Må være åpne etter normal arbeidstid. Mulig innføre vaktturnus for de ansatte og sørge for å utvikle nye arbeidsplasser innen virksomhetsområdet