Uttalelse: Digitale hjelpemidler i skolen

Foto: Simen I. Vangen

Venstre mener det må være rom for både digitale verktøy og trykte bøker i skolen, og at nøkkelen til å sikre god læring er riktig bruk av verktøyene til sitt formål. Det er lærerne som bestemmer når digitale verktøy skal brukes og ikke, og Venstre vil styrke etterutdanningen og veiledningen til lærere om bruk av digitale verktøy i skolen. Samtidig vil Venstre forbedre barns leseferdigheter gjennom en satsning på skolebibliotek og tilgang på nok trykte læremidler i skolen. 

Uttalelse vedtatt av Venstres landsstyre 18. juni 2023

Digitale ferdigheter er en av de fem grunnleggende ferdighetene i opplæringen, sammen med muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne regne og å kunne skrive. I et moderne og stadig mer digitalt samfunn er det viktig at alle elever får opplæring i å bruke og forstå digitale ressurser som de kommer til å møte i framtidig utdanning og arbeidsliv. Dessuten er det viktig at barn og unge utvikler god digital dømmekraft, slik at de er i stand til å håndtere personopplysningene sine på nett og reflektere kritisk over sin egen digitale tilstedeværelse og de kildene de finner på nett.

Selv om mange barn og unge har digitale verktøy hjemme i tillegg til på skolen, og bruker mye tid på ulike typer digitale flater, er det ikke alle som har like god tilgang på slike verktøy. Bruk av digitale flater på fritiden er noe helt annet enn å bruke det som et pedagogisk verktøy. For å sikre at alle barn får opplæring i digitale ferdigheter, må skolen derfor bruke slike verktøy i deler av undervisningen. Økt tilgang på digitale læremidler kan også ha særlig positive effekter for elever med særskilte behov, fordi det gir mer mulighet til tilpasset opplæring.

Samtidig er det ikke gitt at bruk av teknologi medfører gode læringsprosesser, og dermed læringsutbytte. Det ikke er tiden foran skjerm, men kvaliteten foran skjerm som er avgjørende for læringsutbytte. Derfor er det viktig med kvalitet i de digitale verktøyene som brukes i skolen, og at lærerne har profesjonsfaglig digital kompetanse, og kunnskap om når disse verktøyene skal brukes og til hva.

Forsøk og studier viser at redusert mobilbruk i skoletiden har en positiv effekt på barns mentale helse, samtidig som det hever læringsutbyttet og fører til mer fysisk aktivitet. Venstre mener at det er viktig at konsekvensene av internettbruk, smarttelefoner og sosiale medier på barn og unges psykiske og fysiske helse kartlegges nærmere og er positive til at regjeringen har nedsatt et utvalg som skal se på dette.

Lærernes pedagogiske frihet

Det er læreren i det enkelte faget som har det profesjonelle ansvaret for å ivareta de faglige, pedagogiske, didaktiske og etiske vurderingene, og velge læremidler og læringsressurser for sine elever. Derfor er det lærerne som må bestemme når digitale verktøy skal brukes og ikke. Læreren har ansvar for å sikre god opplæring i alle ferdighetene, og Venstre har tillit til at lærerne gjør gode valg i hvilke læremidler som er best egnet til ulike formål.

Det er et problem når valg av læremidler er økonomisk, og ikke pedagogisk, begrunnet. Lærernes pedagogiske frihet til å velge læremiddel må opprettholdes, og lærerne må derfor også sikres reell påvirkning på valg og bruk av alle typer læremidler. Det innebærer blant annet påvirkning i hvilke læremidler som kjøpes inn, og at det blir kjøpt inn oppdaterte og nye læremiddel som egner seg for å nå målene i læreplanene.

Bruken av digitale læremidler i skolen er preget av at læremidlene er gratis og inneholder reklame. Skolen skal være fri for unødvendig reklame som er egnet til å skape kommersielt press eller i stor grad kan påvirke holdninger, atferd og verdier. Det er viktig at det utvikles gode pedagogiske digitale læremidler som er reklamefrie og at skoleeier tar disse til bruk.

Svært få lærere som søker om etter- eller videreutdanning i faget Profesjonsfaglig digital kompetanse, får godkjent søknaden sin av Utdanningsdirektoratet. Det er viktig å styrke dette utdanningstilbudet til lærere. Samtidig bør staten i større grad styrke veiledningen og rådgivningen til lærerne, skolelederne og skoleeierne knyttet til hvordan man best håndterer teknologi i skolen, som for eksempel kunstig intelligens.

Styrke lese- og skriveferdigheter

Venstre er bekymret for elevenes lese- og skriveferdigheter, og mener det er riktig å ta inn over seg resultatene av den forskningen som er gjort på forholdet mellom lesing, skriving og bruk av digitale verktøy. Skjermfri undervisning og analoge læremiddel har fortsatt en viktig plass i norsk skole, særlig med tanke på lesetrening, konsentrasjon og det å utvikle gode lese- og skriveferdigheter. Bruken av digitale læremiddel må også tilpasses elevenes alder og modenhet, og brukes i kombinasjon med de analoge læremidlene.

Skolebibliotekene spiller en viktig rolle i å skape leseglede og interesse for bøker blant barn i skolen, og Venstre vil styrke kvaliteten ved skolebibliotekene og sikre et godt skolebibliotektilbud ved alle skoler.

Barnas rett på personvern i skolen

Personvernkommisjonen er kritisk til at selgere får fri adgang til barnas personopplysninger, oppmerksomhet og usikkerheter på digitale flater i skolen. Dette til tross for at opplæringslova krever at barn skjermes fra uønsket kommersiell påvirkning.

Personvernkommisjonen anbefaler derfor opprettelsen av et nasjonalt testsenter og en tjenestekatalog, som gir en oversikt over læremidler der det er gjennomført sårbarhets- og risikovurderinger, for å hjelpe kommuner og lærere med å velge digitale verktøy som ivaretar barnas personvern.

Venstre vil:

 • Sørge for at alle barn får god tilgang på både digitale og trykte læremidler i skolen
 • Styrke kvaliteten i skolebibliotekene for å legge til rette for leselyst
 • La lærerne bestemme når og i hvilket omfang digitale læremidler skal brukes i klasserommet
 • Styrke etter- og videreutdanningstilbudet til lærerne innenfor Profesjonsfaglig digital kompetanse
 • Sikre lærerne, skolelederne og skoleeierne veiledning og rådgivning om bruk av digital teknologi i skolen.
 • Styrke lærernes påvirkning på hvilke læremiddel som kjøpes inn til bruk i skolene
 • Sikre at det utvikles gode pedagogiske reklamefrie digitale læremidler.
 • Sikre at nynorskelever får alle sine læremidler og tilleggsressurser på nynorsk.
 • Sikre at trykte læremidler foreligger samtidig på nynorsk og bokmål
 • Slå fast at skolene kan bare ta i bruk skriveverktøy med nynorsk stavekontroll.
 • Opprette en nasjonal tjenestekatalog som gir kommuner og lærere en oversikt over læremidler som ivaretar barnas personvern.