Heltidsstillinger i skolen

Nes Venstres toppkandidater Linn og Ole Andreas er begge lærerudanna og ønsker flere fulle stillinger med øvrig personale på skolene i Nes. , Foto: Victor Berthelsen

Vi i Nes Venstre ønsker faste, fulle stillinger for fagpersoner og yrkesgrupper i skolen som ikke er lærere. Dette for å styrke laget rundt både eleven og lærerne.

På grunn av læreres arbeidstid så får ikke andre essensielle yrkesgrupper og fagpersoner i skolen 100 % stilling. Dette fordi undervisningspersonell har 43-timers arbeidsuker, hvilket komprimerer et normalarbeidsår på 230 dager til et skoleår på 190 dager pluss et fåtall planleggingsdager. Øvrige arbeidstidsbestemmelser gjør at andre ansatte egentlig skulle ha vært på jobb når elever og lærere har undervisningsfri i skoleferier.

Ressurspersonene, de essensielle støttespillerne til lærerne i «laget rundt eleven», som miljøterapeuter, rådgivere, barne- og ungdomsarbeidere, assistenter og vernepleiere, må som regel ta til takke med stillingsbrøker på 80 % og mindre. Dette skaper utfordringer med å rekruttere og beholde kompetente folk til skolenes arbeid med å sikre god psykososial og spesialpedagogisk oppfølging av elevene. Samme hvor dyktig man er, samme hvor godt man liker jobben sin, så er det mange som er avhengige av den inntekt man kan få med fast, full stilling for å håndtere økende priser og rentehevinger.

For å løse dette kan kommunen tilby å fylle de resterende prosentene med arbeidsoppgaver i for eksempel kultur og mangfolds-feltet som driver ungdomskafeer og utekontaktene. Venstre fikk full støtte i kommunestyret 20. juni 2023 til å be kommunedirektøren om tiltak for å muliggjøre 100% stillinger til øvrige ansatte i skoler og barnehager utover undervisningspersonale. Vi i Nes Venstre går til valg for at dette faktisk gjennomføres.

1 av 5 lærerutdannede jobber ikke i skolesektoren, mange lærere vurderer å bytte jobb, og færre studenter søker seg til lærerutdanningene. Delvis kan dette skyldes på læreres lønnsutvikling gjennom mange år, men en annen sentral årsak er opplevelsen av å få mindre tid til kjerne-oppgavene; planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning. Det er mange viktige funksjoner som skal fylles i skolen, og har man ingen andre, så er det lærerne som påtar seg mange av disse rollene, på bekostning av det de egentlig skal fokusere på.

Les hele vårt program For et grønt og levende Nes!

Mer om vår oppvekstpolitikk:

Barn og unge i Nes har over tid opplevd veldig mye mobbing. De sliter med dårligere fysisk og psykisk helse og får mindre svømmeundervisning enn tidligere. De skårer også dårligere på grunnleggende ferdigheter som lesing og regning. Samtidig er det færre lærere per elev i Nes-skolen nå enn ved innføringa av lærernormen i 2014, og Nes har flest ufaglærte sammenliknet med alle våre nabokommuner, ifølge Grunnskolens Informasjonssystem (GSI).

Nes Venstre vil:

 • Styrke svømmeundervisninga i grunnskolen
 • Rekruttere flere lærere ved å øke ansettelses- og kompetansetillegg, samt tillate
  nyansatte å beholde tillegg fra tidligere arbeidsgiver.
 • Sikre bedre ivaretakelse av nyutdannede lære.
 • Beholde flere erfarne lærere ved å utvide lønnsstigen
 • Være tydelige overfor KS at utdanning og trofast tjeneste skal lønne seg
 • Behandle nasjonal norm for lærertetthet som en minstenorm man skal ligge over.
 • Fortsette satsning på fornying av læreverk
 • Gi undervisningspersonell mer tid til kjerneoppgavene ved å forhindre inngripende
  endringer i løpet av skoleåret og redusere administrative oppgaver
 • Jobbe for at skolenes lederteam får mer tid til pedagogisk ledelse
 • Utvide valgfagtilbudet i ungdomsskolen, bl.a. med e-sport
 • Evaluere og vurdere 1:1 elev-iPad i barneskolen
 • Opprette «mobbeknapp» på kommunens nettside
 • Vurdere opprettelse av mobbeombud.
 • Sikre tilbudet til barn med krav om spesialpedagogisk oppfølging
 • Utvide kapasitet på eksisterende skoler, før bygging av nye
 • Tilrettelegge for skolehager
 • Jobbe for økt dekning helsesykepleiere, sosiallærere og miljøterapeuter/-arbeidere
 • Innføre søskenmoderasjon på tvers av barnehage og skolefritidsordning
 • Minske antall dispensjoner fra pedagognorm i barnehagene ved å sikre etter- og videreutdanning for ansatte
 • Ivareta mangfoldet med en blanding av kommunale, ideelle/foreldredrevne og
  kommersielle barnehager
 • Sikre ansatte opplæring i å avdekke og håndtere ofre for vold og overgrep