Innfør mobbeknapp!

Venstres Ole Andreas Sørli-Sidselssønn har tro på at en digital "mobbeknapp" vil gjøre det lettere å melde ifra om mobbing og mistrivsel i skolen. , Foto: Victor Berthelsen

Nes Venstre ønsker en såkalt «mobbeknapp» på skoler og kommunens nettsider. Mobbeknapp er en elektronisk varslingskanal for elever, foresatte og andre som ønsker et alternativ for å varsle om mobbing eller krenkelser som elever opplever.

Partiet fremmet dette i kommunestyret 18. april 2023, men flertallet av politikerne stemte imot.

Venstres listetopper Ole Andreas og Linn ønsker at Nes-skolen lærer av Romerike International School på Neskollen som har en §9A-knapp på sine hjemmesider.

Nes hadde i 2022 endelig lavere mobbetall enn landet for øvrig, men mobbing og krenkelser er dessverre fortsatt en del av hverdagen til hundretalls elever i Nesskolen. Og mange mobbetilfeller går dessverre under radaren til de voksne, ifølge Læringsmiljøsenteret.

Vi i Nes Venstre har tiltro til at ansatte i skoler og ellers i kommunen gjør sitt beste i å både forebygge, avdekke og stoppe mobbing. Og med Læringsmiljøprosjektet vil man bli enda bedre.

Allikevel, av hensyn til de barn og unge som ikke fanges opp, som ikke tør å si ifra direkte til en voksen på skolen om hva de opplever, ønsker vi dette enkle, digitale alternativet.

Får man hjulpet bare ett barn ekstra, så er det verdt det.

Les hele vårt program For et grønt og levende samfunn!

Mer om vår oppvekstpolitikk:

Barn og unge i Nes har over tid opplevd veldig mye mobbing. De sliter med dårligere fysisk og psykisk helse og får mindre svømmeundervisning enn tidligere. De skårer også dårligere på grunnleggende ferdigheter som lesing og regning. Samtidig er det færre lærere per elev i Nes-skolen nå enn ved innføringa av lærernormen i 2014, og Nes har flest ufaglærte sammenliknet med alle våre nabokommuner, ifølge Grunnskolens Informasjonssystem (GSI).

Nes Venstre vil:

 • Styrke svømmeundervisninga i grunnskolen
 • Rekruttere flere lærere ved å øke ansettelses- og kompetansetillegg, samt tillate
  nyansatte å beholde tillegg fra tidligere arbeidsgiver.
 • Sikre bedre ivaretakelse av nyutdannede lære.
 • Beholde flere erfarne lærere ved å utvide lønnsstigen
 • Være tydelige overfor KS at utdanning og trofast tjeneste skal lønne seg
 • Behandle nasjonal norm for lærertetthet som en minstenorm man skal ligge over.
 • Fortsette satsning på fornying av læreverk
 • Gi undervisningspersonell mer tid til kjerneoppgavene ved å forhindre inngripende
  endringer i løpet av skoleåret og redusere administrative oppgaver
 • Jobbe for at skolenes lederteam får mer tid til pedagogisk ledelse
 • Utvide valgfagtilbudet i ungdomsskolen, bl.a. med e-sport
 • Evaluere og vurdere 1:1 elev-iPad i barneskolen
 • Opprette «mobbeknapp» på kommunens nettside
 • Vurdere opprettelse av mobbeombud.
 • Sikre tilbudet til barn med krav om spesialpedagogisk oppfølging
 • Utvide kapasitet på eksisterende skoler, før bygging av nye
 • Tilrettelegge for skolehager
 • Jobbe for økt dekning helsesykepleiere, sosiallærere og miljøterapeuter/-arbeidere
 • Innføre søskenmoderasjon på tvers av barnehage og skolefritidsordning
 • Minske antall dispensjoner fra pedagognorm i barnehagene ved å sikre etter- og videreutdanning for ansatte
 • Ivareta mangfoldet med en blanding av kommunale, ideelle/foreldredrevne og
  kommersielle barnehager
 • Sikre ansatte opplæring i å avdekke og håndtere ofre for vold og overgrep