Venstre tar randabergskolen framover

Venstre er garantisten for en fortsatt god skole i Randaberg!

I 2019 gikk vi til valg på følgende fem punkter som prioritet for utvikling av randabergskolen:

 • Øke skolens budsjetter
 • Ruste opp satsingen på IKT i skolen, både utvide tilbudet av Chromebook, men også styrke lærerens digitale kunnskap
 • Styrke støttetjenester, så som helsesykepleiere, miljøarbeidere og gjerne psykologtjeneste på skolene
 • Stimulere til mer samarbeid mellom SFO, kulturskolen og frivillige organisasjoner for å utvide aktivitetstilbudet i i SFO
 • Priroritere bygging av trinn 2 ved Harestad først av nye større investeringer, og reservere inntekter fra salg av den gamle skoletomta til dette formålet

I løpet av perioden har vi fått til følgende

 • Økt midler til flere lærere med 2,7 millioner i 2021 budsjettet, og samtidig økte midler til kjøp av læremidler med 750.000
 • Avsatt 1 million for årlig kjøp av nye Chromebooks til undervisning
 • I 2021 fikk vi inn følgende i fellesbudsjettet; Fokus på å realisere sentrumsutvikling på gamle Harestad skole tomten slik at Nye Harestad skole byggetrinn 2 kan bygges snarest mulig.

Utviklingen i 2022 gjorde at vi ikke lenger kunne være med på et fellesbudsjett da flertallet igjen ville kutte kraftig i skolen, og samtidig ble skolestruktur en sak hvor de andre partiene spredte usikkerhet om sentrumsskolen vår skulle bestå. Randaberg Venstre var soleklar på at vi ikke kan legge ned verken barnetrinn eller ungdomstrinn i sentrum. Og vi gikk inn for å på ny se på muligheten for å bygge et nedskalert trinn 2 i sentrum opp mot eventuell full rehabilitering av eksisterende bygg. Flertallet ville ikke noen av delen. Slik at nå gå rde minste barna i det dårligste bygget. Derfor behøves Venstre også videre i randabergpolitikken. Derfor går vi på valg på følgende punkter for å ta randabergskolen framover de neste fire årene:

 • Øke skolens budsjetter – reversere kutt på 6 mill i 2023
 • Nok kvalifiserte lærerressurser
 • Opprettholde krav til maks klassestørrelse på 20 elever opp til 4. klasse, og maks 27 elever i hver klasse fra 5. til 10. trinn
 • Sikre nok ressurser til ATO for å sikre en god skolehverdag for de som trenger det mest
 • Styrke laget rundt eleven ved å ansette flere helsesykepleiere, skolepsykologer, miljøterapeuter og rådgivere med formell kompetanse.
 • Stimulere til mer samarbeid mellom SFO, kulturskolen og frivillige organisasjoner for å utvide aktivitetstilbudet i SFO
 • Gi KS og staten tydelige signaler fra kommunen som lokal skoleeier om nødvendigheten av å rekruttere og beholde profesjonsutøvere i skolen
 • Støtte forsøksordninger med nye valgfag på ungdomsskolen, både teoretiske og praktiske.
 • Sikre gode skolebygg for alle bygdas elever; Utrede kostnader ved et nedskalert trinn 2 for Harestad skole versus rehabilitering av Harestad 7