Hvaler Venstre vil:

 • Legge til rette for etablering av konferansehotell på Skjærhalden for å
  kunne bruke og videreutvikle eksisterende
  fasiliteter.
  • At alle skal ha friheten til å velge barnehage,
  videregående skole, sykehjem, hjemmehjelp og
  behandlingsalternativ selv. Vi bryr oss mer om
  kvaliteten i tjenestene, enn hvem som driver dem. .
  • Reetablering av at større områder brukes til beite,
  for å ivareta kulturlandskapet.
  • Ny bru mellom Kråkerøy og Kjøkøy, helfinansiert
  av statlige midler, slik at næringslivet kan
  opprettholdes og utvikles, og sikre et levende
  samfunn.
  • Legge til rette for etablering av privat helseforetak som supplement til det
  eksisterende, slik at det skapes valgfrihet for den
  enkelte.
  • Ha videre utbygging av leiligheter for seniorer
  sørover på Dypedalsåsen og fortsette det gode
  samarbeidet med Stiftelsen.
  • At skole og barnehager skal tilrettelegge for hver
  enkelt, og tilpasse tilbudet for å hindre skjevutvikling.
  • Legge til rette for at de østre øyene blir bilfrie, og at
  det kun er nyttetrafikk, slik at øyene kan benyttes til
  rekreasjon for både fastboende og tilreisende.
  • Gjenåpne flere bekker for å fremme forholdene for
  ørreten.
  • Ha helserelatert virksomhet med et rehabiliteringsfokus på Kirkøy. Dette kan skape interessante
  arbeidsplasser innenfor helsesektoren, skape større
  kompetansemiljøer, karrieremuligheter og
  tilflytting, samtidig som Hvalers egenart blir
  ivaretatt.
  • Etablere flere pendlerparkeringer for å tilrettelegge
  for bruk av kollektivtransport.
  • Etablere næringsfond øremerket til grønn næring,
  for å bidra til raskere utvikling av klimatiltak i
  næringslivet.