EidsvollPuls stilte spørsmål – Venstre har svart

Ordførerkandidat og leder i Eidsvoll Venstre, Sesselja Bigseth

Nettstedet EidsvollPuls har stilt syv spørsmål til samtlige partier i Eidsvoll. Her finner du svarene fra Venstre. Temaene gjelder eiendomsskatt, Søndre Samfund, private barnehager, togstopp eller bussavganger på Minnesund, vikarbruken i Eidsvoll, og hvilket parti som står oss nærmest i lokalpolitikken.

EidsvollPuls skriver på nettsiden sin: “For aller første gang skal EidsvollPuls ta skikkelig tak i lokalpolitikken i Eidsvoll. Som en forsiktig start har vi valgt å stille syv spørsmål til samtlige partier som stiller til valg, noe vi føler er en redelig og rettferdig måte å gjøre det på.”

Svarene fra Venstre ble publisert sammen med svarene fra Pensjonistpartiet, Senterpartiet, og Sosialistisk Venstreparti her.

Svarene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Industri- og Næringspartiet og Miljøpartiet De Grønne ble publisert her.

Eidsvoll Venstre ønsker å presentere spørsmålene vi fikk og svarene vi ga på vår egen hjemmeside:

1. På hvilken måte påvirkes dere av forholdet til moderpartiet i lokalpolitiske spørsmål?

Svar: Venstre går til valg for å bringe Eidsvoll fremover. Dette gjør vi med partiets ideologi og prinsipper som grunnlag, for løse kommunens utfordringer. Forskjellige kommuner har ulike utfordringer. Venstre er opptatt av at lokaldemokratiet skal være lokalt og partiet sentralt gir ikke Eidsvoll Venstre føringer i lokale saker, men lokallaget bestreber seg på å finne løsninger som harmonerer med hva Venstres ideologi og prinsipper.

2. Hva er partiets syn på eiendomsskatt? Hvis dere vil redusere eller fjerne eiendomsskatten – hvordan skal bortfallet av inntjeningen dekkes opp?

Ordførerkandidat og leder i Eidsvoll Venstre

Svar: Eidsvoll Venstre er motstander av eiendomsskatt. I alle alternative budsjetter Venstre la frem mellom 2013 og 2019 opprettholdt vi tjenestetilbudet, uten bruk av eiendomsskatt. Venstre var ikke representert i kommunestyret da eiendomsskatten ble innført.

Eiendomsskatt er en belastning for husholdningene i Eidsvoll som nå kommer på toppen av økte renter og inflasjon. Økt bunnfradrag kan være et midlertidig virkemiddel som kan dempe belastningen og vil gi en bedre fordeling av belastningen ved at de som bor i de rimeligste boligene får en forholdsmessig større reduksjon av skatten enn de som bor i dyrere boliger. Venstre er for å fjerne eiendomsskatten, men en fjerning bør derfor skje gradvis for å unngå lite gjennomarbeidede kutt og usikkerhet for brukere av kommunens tjenester, de ansatte i kommunen og kommunens samarbeidspartnere.

Inndekningen er den store utfordringen. Salg av kommunal eiendom for å redusere gjelden vil kunne bidra til lavere driftsutgifter, men kommunen sitter ikke på salgbar eiendom som utgjør så store verdier at dette er tilstrekkelig. Organisering av kommunens drift og redusert bruk av innleid arbeidskraft vil være en viktig del.

3. Hva mener partiet om Søndre Samfund? Hva mener dere må/bør gjøres der?

Svar: Her er strengt tatt det viktigste at det kommer en endelig avklaring og at dette i tilfelle gjennomføres. Konsekvensen av det som nå skjer er at Sørbygda mangler flere viktige tilbud blant annet bibliotek samtidig som kommunale verdier i form av bygningsmassen står og forfaller. Venstre har tidligere støttet salg, men driften burde ikke vært lagt ned før alternative lokaler var på plass.

4. Hva er partiets syn på private barnehager?

Svar: Private barnehager er helt avgjørende for at kommunen kan gi et godt tilbud, og de kan også være viktige for å utvikle og vise fram andre måter å drive på enn de offentlige barnehagene.

5. Hvis dere må velge – vil dere jobbe for togstopp på Minnesund eller flere bussavganger?

Svar: Togstopp.

6. Hvilke/hvilket parti mener dere står dere nærmest i lokalpolitiske saker?

Svar: Det kommer helt an på hva slags saker det gjelder. Åpenhet/innsyn: Høyre. Økonomi: Høyre(?). Jordvern: SP, MDG og SV. Miljø og klima: SV og MDG. Fordeling: SV.

Venstre mener lokaldemokratiet har godt av at partier ikke får “hevd” på makten. Det er derfor sunt med et skifte. I politiske saker vil Venstre forholde seg fra sak til sak og samarbeide med partier som gir Venstre mest mulig gjennomslag for våre løsninger.

7. Hva mener partiet om vikarbruken i helsesektoren i Eidsvoll?

Svar: Vikarbruken bør ned. Det bør skje ved at alle som ønsker full stilling i helsesektoren bør få tilbud om hele, faste stillinger. Det bør gjennomføres med en turnus som gjør det mulig å ha god bemanning, uten å drive rovdrift på de ansatte. I tillegg bør kommunen innføre en vikarpool.