Program for kommunestyreperioden 2023-2027

Vi skal ta Indre Østfold framover

Dette valgprogrammet skrives i en tid med internasjonal uro, krig i Europa, stigende renter, energikrise, inflasjon og prisvekst, fremvekst av ekstreme holdninger og en natur- og klimakrise som må løses.

Derfor er det nå ekstra viktig å ta vare på demokratiske verdier og holde fast ved våre viktige samfunns-institusjoner.
Det vil også være ekstra viktig å ivareta de som trenger det mest i den vanskelige økonomiske tiden som kommer.

Venstres verdier bygger på retten til frihet for den enkelte, samtidig som vi tar ansvar for hverandre.

Natur og klima.

Indre Østfold Venstre vil sikre natur og klima for kommende generasjoner, derfor vil vi:

 • Jobbe for en plussvisjon for areal dyrka mark.
 • Opprette jordvernfond, klimafond og naturvernfond, og stille krav om arealregnksap ved nye prosjekter.
 • At alle nye kommunale bygg oppføres i fornybare materialer og energiklasse pluss-hus.
 • Ha en ENØK-tiltaksplan for alle kommunale bygg.
 • At Indre Østfold kommune skal jobbe for at det lokalt og regionalt skal utarbeides en klima- og miljøplan som bidrar til at FNs bærekraftsmål er innenfor rekkevidde i 2030.
 • Sikre vern av viktige naturområder – skog, myr, våtmark.
 • Sikre viktige naturområder mot utbygging av vindkraft.
 • At fjella-områdene må sikres med egen forvaltningsplan i samarbeid med Marker, Rakkestad og Aremark kommuner.
 • Ha et lokalt og regionalt utmarksråd for interesser i friluftsområder f.eks. ferdsel med hest, sykkel og får gående i samarbeid med grunneiere om turstier.
 • Være pådriver for en lokal og regional forvaltningsplan for rovdyr med egen rovviltforvalter og viltnemnd.
 • Sikre utryddelse av fremmed flora og fauna.
 • At kommunens eiendommer skal ikke sprøytes med glyfosat mot ugress.
 • Stimulere til lokal biogass-produksjon og grønn innovasjon.

Demokrati og frihet.

Demokratiet er grunnsteinen for vårt velferdssamfunn. Samtidig ses det i verden en stadig større misnøye og, oppvekst av radikale krefter. Som et liberalt parti er en av våre viktigste jobber, å vise demokratiets viktighet, jobber for åpenhet, og skape forståelse for at fremtiden trenger et solid demokrati. Derfor vil vi:

 • sikre at kommunepolitikken skal våre åpen og tilgjengelig for alle innbyggere, og for at viktige avgjørelser ikke skal tas av noen få i et lukket rom.
 • Ha bærekraftig forvaltning hvor den enkelte ikke kan ta seg til rette på bekostning av fremtidige generasjoners mulighet til å leve frie liv.
 • Sørge for at alle kan leve frie liv – frihet fra fattigdom, undertrykkelse, overvåkning, og ha tilgang på natur og ressurser.
 • Styrke kommunens migrasjonssenter og gi en trygg helhetlig oppfølging med gode helsetjenester direkte ved bosetting i vår kommune.
 • Videreutvikle kommunens integreringsarbeid, og sørge for at de som
  kommer flyktende til oss kan finne sin fremtid i Indre Østfold kommune.

Grønne arbeidsplasser i solid næringsliv

Indre Østfold Venstre vil jobbe for en bærekraftig samfunnsutvikling ved at det på sikt skapes større arbeidsplassvekst, enn vekst i antall innbyggere. Derfor vil vi:

 • Sikre at flere skal kunne skape sin egen og andres arbeidsplass. Kommunen skal være aktiv samarbeidspartner, tilrettelegger og
  rådgiver for lokalt næringsliv.
 • Prioritere at det særlig skapes nye arbeidsplasser innen klima- og miljøarbeid.
 • Ha vekst i arbeidsplasser tilsvarende vekst i innbyggertall.
 • Sikre gode areal for næringsformål i hele kommunen.
 • Sikre at kommunen fortsetter å prioritere bærekraft i sin innkjøpsstrategi.
 • Etablere kommunens egen «Lille-Doffin» (offentlige innkjøp) for anbud på under 1,3 millioner for å sikre at små lokale aktører kan levere gode tilbud.
 • Sikre god infrastruktur for næringslivet, ved å legge til rette for tilgang til nødvendig VA, vei, og fiber med mer.
 • Utarbeide en strategi for bilfri pendling også til lokale arbeidsplasser.
 • Samarbeide internasjonalt i EU-regi innen klima, miljø og matproduksjon.
 • Sikre tilgjengelighet av lademuligheter for elbil/elsykler i alle kommunens tettsteder.
 • Ha persontrafikk på Østre Linje mellom Mysen og Sarpsborg.
 • Ha halvtimes avganger på Østre linje og sikre at det utbygges planfri påkobling til Vestre linje.
 • Utarbeide prøveprosjekt med førerløse minibusser i hele Indre Østfold kommune.
 • Sikre tilgjengelig og gratis pendlerparkering ved kollektivknutepunkt.
 • At det lages plan for bygging av sykkelhotell/ sikrere låsing av sykler ved bussholdeplasser, og togstasjoner.
 • Sikre ett felles billettsystem i hele Oslo-regionen (#Ruter)
 • Jobbe for at ferdigstillingen av E18 mellom Hobøl og Vinterbro, legges inn kommende revidering av nasjonal transportplan.

God oppvekst og mulighet for et godt voksenliv

Fremtidens lokalsamfunn skal være tilrettelagt for at alle innbyggere skal kunne få mest ut av sitt liv. Valgfrihet og mulighet til selv å ta de valg du mener er best for deg som individ, er en viktig Venstreverdi. Samtidig skal kommunen hjelpe de som trenger det på en verdig måte, med innbyggerens behov og ønsker i fokus. Derfor vil vi:

 • At kommunen særlig skal prioritere innbyggernes psykiske helse, og videreutvikle lavterskel og tidlig hjelp.
 • Jobbe for bedre vilkår for frivilligheten i kommunen vår.
 • Være kulturpartiet i Indre Østfold kommune.
 • Sikre en gratis tilrettelagt fritidsaktivitet for alle barn under 10 år.
 • Sammen med frivilligheten videreutvikle BUA tilbudet, og som et minimum sikre utlånsstasjoner i tilknytning til kommunens
  Innbyggertorg og bibliotek.
 • Jobbe for at kulturskolen i Indre Østfold skal være gratis.
 • Bygge nytt basseng i Mysen for skolesvømming, idrett og mosjon.
 • Lage plan for bygging av ishall i Indre Østfold for ishockey, shorttrack og curling.
 • Sikre tilgang til gode basishaller, og treningsflater i hele kommunen.
 • Videreutvikle bibliotekene i Indre Østfold kommune med større plass, bedre åpningstider, tilgjengelighet og egne arenaer for barn og ungdom.
 • At E-sport-senteret videreutvikles som kulturarena for barn og unge
 • At museene, fortene, kulturhusene og servicetorgene i Indre Østfold skal utvikles og bli viktige møteplasser for alle
 • Sikre løpende opptak i barnehager og garanti for barnehageplass
 • At alle barn tidlig skal være svømmedyktige i vår kommune, gjennom mulighet for vanntilvenning allerede i barnehagealder.
 • Indre Østfold kommune skal aktivt benytte Startlån-ordningen slik at flere kan eie sin egen bolig
 • At husleiegaranti gis kun til boliger som er godkjent for boformål, og som er inspisert og godkjent av brannvesenet.
 • Sørge for at rusboliger med bemanning og oppfølgingstjeneste etableres, gjerne i samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner.
 • Sørge for universell utforming av gater, fortau og skilt.
 • At kollektivtrafikk, gang og sykkelveier prioriteres.
 • At alle husholdninger og virksomheter skal ha bredbåndstilgang på minst 100Mbit.
 • At kommunen må tilby variasjon i boliger (eie eller leie) for eldre med fellesskap, blant annet bygge «eldrekollektiv» for å motvirke ensomhet og utenforskap.
 • At indre Østfold kommune skal kartlegge den enkeltes behov for hjelp, behov og ressurser – og gi tjenester som er tilpasset. Flere funksjonshemmede og eldre kan klare seg godt med tilpasset teknologi.
 • Indre Østfold kommune skal ha fritt brukervalg innen omsorgstjenester, inkludert brukerstyrt assistanse (BPA).
 • At kommunen til enhver tid har tilstrekkelig tilgang til omsorgstjenester, boliger, og sykehjemsplasser.
 • At Indre Østfold kommune i samarbeid med tilstøtende kommuner skal bygge et eget krematorium med livsnøytralt seremonirom og minnelund. Med mål om at flere vil velge kremasjon fremfor kistebegravelse, og redusere behovet for å utvide kirkegårdene samt unngå transport til Sarpsborg krematorium.
 • At kommunen skal ha universelt utformede lekeplasser og grønne parkområder i alle byer og tettsteder i Indre Østfold kommune