Næring

Vi ønskjer at Stryn skal vere ein entreprenørkommune som aktivt legg til rette for nyetablering og utvikling av eksisterande arbeidsplassar.

Stryn Venstre vil:

 • At kommunen aktivt skapar arbeidsplassar i heile kommunen, og legg tilrette for eit grønare næringsliv og eit framtidsretta landbruk.
 • Legge til rette for næringsareale i heile kommunen.
 • Ikkje auke eigedomsskatten.
 • Legge tilrette for eit allsidig landbruk der meir av verdiskapinga kjem bøndene tilbode.
 • Gå gjennom korleis kommunen praktiserer innkjøpsreglementet, for å fremje innovative innkjøp, grøne innkjøp, gründervennlege anbodskontrakter, betre konkurranse og mindre detaljerte kravspesifikasjonar.
 • Vurdere å dele opp anbod i mindre kontraktar for at lokalt næringsliv kan delta i anbodskonkurransane.
 • Legge tilrette for attraktive bustadtomter i heile kommunen.
 • At Huxe skal blir realisert snarast mogleg.
 • At kommunen sørgjer for at fleire kjem seg inn i arbeidslivet, ta inn fleire lærlingar, tilby praksisplassar og arbeid for folk med redusert arbeidsevne.
 • Støtte oppretting av kontorfellesskap, òg for deltidsutleige og nyoppstarta.
 • Styrkje samarbeidet med arbeidslivet og utdanningssektoren for å redusere utanforskapen og kompetansegapet.
 • Tilrettelegge for massedeponi av reine masser i kommunen. Næringsareal og tomter gjer at vi treng område der jord og gråmasser kan deponerast.
 • At kommunen kan utgreie moglegheiter for næringsareale i fjellhall.