Kjære varaordfører – sammen kan vi snu tallene

Rita Sletner, Foto: Kjetil Andersen

Jeg leser en artikkel på NRK 12. juli om uføre tall i Østfold som går ned og varaordførerens kommentar. Det er gledelig å se at antall uføre i Østfold har falt de to siste årene sier avdelingsdirektør Lise Westly i Nav. Selv om tallene i Østfold går ned med ca. 2 prosent, går tallene i Indre Østfold opp med ca. 2 prosent. Men hvorfor det ser annerledes ut i Indre Østfold, har ikke varaordføreren noe godt svar på, men håper den positive trenden også vil nå oss. Hun nevner riktig nok at det å fullføre videregående skole og samarbeidet med Nav som er en del av kommunen er viktig.

Jeg er helt enig, men vi bør spørre oss om hva kommunene i ytre Østfold har gjort for å snu utenforskap. Dette er ikke en jobb Nav alene kan greie, men vil trenge prioriteringer fra oss politikere på tvers av politiske partier.

Venstre har gjort seg mange tanker rundt dette. Vi har alle blitt presentert for en levekårsundersøkelse som viser hvor mange det er som lever i fattigdom og utenforskap i vår kommune. Indre Østfold har over 2 % flere unge uførepensjonister enn landsgjennomsnittet og variasjonen innad i kommunen er stor. Fra 2,5 % til 10,8 %. Områdene med høyest verdier ligger i by- eller tettstedsområder.

Dersom vi tar disse tallene på alvor må vi sette individer foran system blant annet ved å styrke kommunen og Nav med flere helhetskoordinatorer – de jobber med hele familien. Vi må bygge ut flere lavterskeltilbud med tidlig innsats innen rusomsorgen og psykisk helse. Folk må få hjelp når de trenger det!

Vi ha fokus på innholdet i skole og barnehage som gjør at vi får motiverte barn og lærere. Det har vært en bekymringsfull økning i antall barn (0-17 år) som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Andelen er langt høyere i Indre Østfold kommune enn i landet for øvrig.

Tallene viser at det er store forskjeller innad i kommunen. Fra sone 13, med 7 prosent til sone 6 med prosent. Vi må gi alle barn under 10 år en gratis aktivitet hele året og gjøre kulturskolen gratis slik at alle barn er en del av fellesskapet på fritiden – ikke bare en uke eller to hver sommer.

Vi må heie på alle som deltar i frivillig arbeid og ikke minst må vi heie på næringslivet som gir de med hull i CV en ny sjanse til å komme seg ut av utenforskap og videre i livet.

Og vi må fortsette det gode forebyggende arbeidet sammen med politiet for å hindre ungdom i å komme galt av sted.

Så kjære varaordfører; når Venstre fremmer disse forslagene i kommunestyret ønsker jeg at Arbeiderpartiet stemmer med. Da er vi i gang med å snu tallene.