Seks av ti mener egentlig hva?

Kjeller flyplassområde
Foto: Lillestrøm Venstre

Er det egentlig så stor støtte for fly i lufta på Kjeller? Romerikes Blad lanserer 1.august svarene fra en spørreundersøkelse, der 800 innbyggere er stilt følgende spørsmål: «Bør Kjeller flyplass utvikles med næring og boliger, eller forbli som i dag?»

Det er en underlig formulering. I dag drives Kjeller flyplass som en militær flyplass, der sivile småfly har fått lov til å være gjester på Forsvarets regning. Men Forsvaret har ikke lenger behov for flyplassen og Stortinget har vedtatt at hele området skal selges til markedspris. Inntektene skal gå til å styrke Forsvaret.

Hva som vil skje på Kjeller i framtida, er fortsatt ikke avklart. Men er det én ting som er helt sikkert, så er det at Kjeller flyplass uansett ikke kommer til å forbli som i dag. Derfor bidrar det ikke til noen opplyst debatt når RB med sin spørsmålsstilling fremstiller status quo som et alternativ.

Senere i høst skal kommunestyret ta stilling til om det skal planlegges for videre flyplassdrift, eller om området skal utvikles til en ny, grønn bydel uten fly. En av problemstillingene som må avklares før en endelig beslutning fattes, er hvem som skal betale: Hvem skal betale for eiendommen, for den videre flyplassdriften og for de fasilitetene som flymiljøet ønsker seg når Forsvaret flytter fra Kjeller?

Både fra stiftelsen Kjeller Flyhistoriske Kulturpark og fra lokale politikere er det store forventninger om statlige bidrag, enten økonomisk eller i form av overdragelse av eiendom. Men regjeringen har gjentatte ganger vært tydelig på at staten ikke vil bidra. Senest i mars i år slo forsvarsminister Bjørn Arild Gram fast at eiendommen skal selges til markedspris.

En analyse gjort av Oslo Economics i 2022 på oppdrag fra Lillestrøm kommune gir noen anslag på hva slags verdier det er snakk om. Sammenlignet med alternativet, som er byutvikling på dagens flyplassområde, har Oslo Economics anslått at fortsatt flyplassdrift medfører et samfunnsøkonomisk tap på 1,6 milliarder kroner.

Når verken staten eller flymiljøet selv vil legge penger på bordet, blir det fort kommunen som sitter igjen med ansvaret. Men i en kommune med store behov innen skole, barnehage og omsorgstjenester, bør kommunal flyplassdrift ligge langt ned på prioriteringslista. Det gjør det nok også for mange av dem som i RBs undersøkelse svarte at flyplassen bør «forbli som i dag».

For «forbli som i dag» høres veldig tilforlatelig ut. Det høres ut som at ingenting forandrer seg. Det høres trygt ut. All forskning viser at folk er skeptiske til endring. Derfor er det ikke overraskende at RBs undersøkelse viser at 6 av 10 ønsker status quo når de blir presentert for det som et alternativ.

Men status quo finnes ikke. Fortsatt flyplassdrift innebærer store kostnader som kommunen må dekke inn. Da blir det mindre penger til skole, barnehage og omsorgstjenester. Eller økt eiendomsskatt. Hva mener 6 av 10 om det? Er 6 av 10 villige til å ta kostnaden for flyplassdrift på Kjeller? Det sier RBs undersøkelse ingenting om.

Boye Bjerkholt,
Ordførerkandidat for Lillestrøm Venstre

Innlegget sto på trykk i Romerikes Blad 11. august 2023.