Hvor vanskelig kan det være?

Rita Sletner, Foto: Kjetil Andersen

Vi har hatt en sommer hvor statsråder har måtte gå. Den ene etter den andre, for det de ikke har forstått habilitetsreglene. Politikerskandaler som dette er ikke bare lett for en velger å ta inn, ei heller for oss lokalpolitikere. Vi blir bekymret for at dette skal svekke tilliten til oss alle som gjør en jobb for demokratiet.

Men habilitetsreglene er ikke noe hokus pokus. Det er enkle regler som vi alle må følge enten vi er politikere sentralt eller lokalt.

Lovdata sier:

«I rettslig forstand vil «inhabilitet», eller «ugildhet» som betyr det samme, innebære at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til en persons upartiskhet. Hvis slike forhold foreligger, forutsetter reglene om habilitet at vedkommende ikke skal delta i behandlingen og i avgjørelsen av den konkrete saken.

Hvorfor har vi regler om habilitet?

Det er flere hensyn som taler for at den som har egeninteresse i utfallet av en sak, eller som har et nært slektskap eller vennskap til noen av partene, ikke bør behandle eller avgjøre vedkommende sak. For det første kan det være fare for at vedkommende vil opptre partisk. For det andre er det viktig at folk har tillit til at statsansatte, for eksempel en saksbehandler i et direktorat, opptrer upartisk. Og for det tredje tjener habilitetsreglene til å beskytte statsansatte mot utilbørlig press utenfra.

Reglene om habilitet har sammenheng med prinsippet om at det ikke må tas utenforliggende hensyn. Habilitetskravet gjelder ikke bare den statsansatte som skal treffe avgjørelse i en sak, men også for den eller de som skal utrede eller forberede saken.»

Dette skulle ikke være vanskelig og følge hverken for politikere eller administrasjon. Så jeg forventer at vi som politikere og administrasjon har dette langt fremme og viser aktsomhet når vi skal behandle politiske saker i Indre Østfold kommune for neste periode.

Det er nok tull nå!

Rita Sletner