Lokalvalgsprogram Skaun Venstre 2023-2027

Venstre er Norges sosialliberale parti. Vårt mål er et varmere og rausere samfunn der alle er frie og ingen faller utenfor. Venstres utgangspunkt er at individ og samfunn gjensidig avhenger av hverandre. Vi som lever i dag har et ansvar for ikke å leve på bekostning av framtidige generasjoner.

Skaun kommune er en kommune med store muligheter for næringsliv, kultur, idretts- og friluftsliv. Venstre vil arbeide for at vi gjør det så lett, billig og attraktivt som mulig å leve miljøvennlig i Skaun kommune. Vi vil gjøre det attraktivt å bo, arbeide og vokse opp i kommunen.

Selv om vi i dag langt på vei har lyktes i å skape et samfunn for alle, faller fortsatt noen gjennom fordi de har et dårligere utgangspunkt enn andre. Venstres holdning er at friheten skal gjelde for alle, og vil styrke de kommunale tilbudene rettet mot de som trenger det mest, med velferdstjenester, gode barne- og helsetjenester, et inkluderende arbeidsliv og arbeid for å motvirke ensomhet blant eldre.

Våre hovedsaker 2023-2027

 • Rullerende barnehageopptak.
 • Gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse for ungdom.
 • Styrke kollektivtilbudet utenom rushtidene.
 • Flere næringsarealer og bedrede forhold for småbedrifter og oppstartsbedrifter.
 • En målrettet miljøpolitikk hvor hensynet til klima og naturmangfold innlemmes i de kommunale beslutningsprosessene.

Miljø og samferdsel

Naturen og det biologiske mangfoldet er vårt eksistensgrunnlag. All menneskelig aktivitet påvirker miljøet. En av våre største utfordringer er å redusere vårt klimaavtrykk samtidig som vi sikrer gode levevilkår for innbyggerne og en bærekraftig samfunnsutvikling.

Skaun Venstre ønsker å være en aktiv pådriver for et grønt skifte. En effektiv miljøpolitikk krever en helhetlig tenkning rundt hvilke tiltak som gir best effekt for miljøet, samtidig som vi kan skape gode arbeidsplasser og sunt bomiljø for innbyggerne. Skaun kommune må gå foran i dette arbeidet og ta grønne valg ved energieffektivisering i alle sine bygg og sørge for at nye kommunale bygg oppføres med kvalitet og miljøvennlig profil.

 • Skaun venstre vil arbeide for en helhetlig og effektiv miljøpolitikk for et grønt skifte.

Venstre støtter at Skaun kommune tilslutter seg byvekstavtalen. Dette gir kommunen økte muligheter for satsning på kollektivtrafikk. Skaun har et godt utviklet kollektivtilbud i rushtidene. Utenfor rushtidene er kollektivtilbudet svært begrenset både innad i kommunen og ut av kommunen. Dette rammer i særlig grad ungdom. Skauns nærhet til Trondheim og Orkanger gjør det naturlig for kommunens innbyggere å delta i fritids- og kulturaktiviteter begge steder på ettermiddags- og kveldstid. I dag fordrer det at transport til og fra tilbud innenfor og utenfor kommunen foregår med privatbil. Et godt og rimelig kollektivtilbud er en forutsetning for å velge miljøvennlig transport. Det bør derfor være et klart mål å styrke kollektivtilbudet utenom rushtidene. Venstre vil arbeide for å sikre at det alltid er et tilstrekkelig kollektivtilbud.

 • Skaun venstre vil arbeide for et bedre kollektivtilbud utenom rushtidene.

 

Næring og arbeidsliv

For at Skaun skal være en attraktiv bokommune må den også kunne tilby et variert arbeids- og næringsliv. Kommunen har et velutviklet landbruk med viktig matproduksjon som må ivaretas og sikres gode rammebetingelser. I tillegg har Skaun unik beliggenhet mellom universitetsbyen Trondheim og næringsmiljøene i Orkanger som er velegnet for lokalisering av kompetansebedrifter og et differensiert næringsliv. Det er særskilt viktig at det etableres arbeidsplasser for unge, slik at de ønsker å bli og skape en fremtid i kommunen. Venstre vil gjøre det enklere for små bedrifter å drive i kommunen.

 • Skaun Venstre vil arbeide for å etablere flere næringsarealer og bidra til å bedre forhold for småbedrifter og oppstartsbedrifter.
 • Skaun Venstre vil arbeide for at kommunen skal samarbeide med næringslivet i prosjekter og bidra videre i utvikling av kommunens digitale verktøy og kompetanse.

 

Oppvekst

Det er avgjørende for familier i etableringsfasen at det finnes et godt barnehagetilbud. Barnehagen skal være en trygg og god arena for kreativ utfoldelse, lek og samspill til barnets beste. I tillegg til å sikre kvaliteten på barnehagene er det viktig at det gis et tilbud om barnehageplass når folk trenger det. Rullerende opptak vil sikre småbarnsfamiliers valgmuligheter og øke kvaliteten og attraktiviteten for Skaun som oppvekstkommune.

 • Skaun Venstre vil arbeide for rullerende barnehageopptak.

Skaun skal være et godt sted å bo og vokse opp. En viktig del av oppveksten til alle barn er nærmiljøet rundt hjem og skole. En god oppvekst varer livet ut. Venstre vil derfor styrke arbeidet for gode nærområder i hele kommunen.

 • Skaun Venstre vil at alle barn og unge skal ha tilbud om lavterskel møteplasser og fritidstilbud.

Skaun Venstre vil sikre barn og unge en trygg og utviklende arena for læring. Venstre vil at elever skal oppleve mestring i en opplæring som er tilpasset deres forutsetninger. Vi ser et særskilt behov for at de mest sårbare barna skal få kompetent hjelp. Derfor er Venstre for et tverrfaglig samarbeid.

 • Skaun Venstre vil øke resursene i skolen og satse på kompetanseheving og utvikling av godt læringsmateriell.
 • Satse på tettere samarbeid med arbeids- og næringsliv for å gjøre opplæring mer arbeidslivsrelevant.

 

Kultur, idrett og friluftsliv

Kultur og idrett er viktige møtearenaer for folk i alle aldre og ferdighetsnivåer. Skaun kommune har et godt utgangspunkt for et rikt kulturliv gjennom Bautaen kulturhus, idrettslag og frivillighet. Skaun Venstre ønsker å satse på en videreutvikling av kommunens idretts- og kulturtilbud.

 • Skaun Venstre vil arbeide for en god dialog og bidra til støtte for videreutvikling av kultur- og idrettslivet i kommunen.

 

Helse og velferd

Et trygt og nært helse- og velferdstilbud av god kvalitet er viktig for at alle skal ha frihet til å delta i samfunnet. Et godt forebyggende helsearbeid er en viktig forutsetning for innbyggernes fysiske og psykiske helse. Venstres mål er at våre innbyggere skal oppleve trygghet i egen hverdag, og ha et tilbud om helse og omsorgstjenester som er tilpasset den enkeltes behov. Utover et godt helsetilbud er det en oppgave for kommunen å motvirke ensomhet og utenforskap.

 • Skaun Venstre vil arbeide for et forbyggende helsetilbud, samt sikre et bredt spekter av tjenester som sikrer innbyggerne en reell valgfrihet.

 

Smittsom hjernehinnebetennelse er en farlig infeksjon som kan føre til alvorlig sykdom på kort tid. Meningokokkbakterien er den vanligste årsaken til hjernehinnebetennelse hos barn og unge, og frisk ungdom er en gruppe som er spesielt utsatt fordi de oftere har bakteriene i halsen og kan smitte andre eller bli syke selv. I Norge finnes det fire godkjente vaksiner, men likevel finnes det ikke et nasjonalt vaksinasjonsprogram som tilbyr gratis vaksiner mot hjernehinnebetennelse. Skaun kommune tilbyr verken vaksine eller informasjon om denne sykdommen (Kilde: LHL 24.4.2023).

 • Skaun Venstre vil arbeide for at Skaun kommune tilbyr gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse for ungdom

 

Boligutvikling er et satsningsområde for Skaun kommune. Det er viktig at kommunen har en sosial boligpolitikk slik at boliger bygges for alle segmenter av kommunens befolkning.

 • Skaun Venstre vil arbeide for det stilles krav om en viss andel boliger som følger prinsippet om leie-før-eie for utbygging av nye, større boligprosjekter.

 

Lokaldemokrati og styring

Demokrati og åpenhet er viktig for å engasjere befolkningen og sikre en utvikling som gjenspeiler innbyggernes interesser. Kommunen skal sikre den enkelte innbyggers rettigheter og rettsikkerhet og aktivt forhindre ulik behandling. Det er derfor avgjørende at politiske vedtak og kommunens vedtekter er fattet innenfor rammene av norsk lov.

 • Skaun Venstre vil arbeide aktivt for å sikre innbyggernes rettigheter og rettsikkerhet.