Skuffet over at Høyre igjen åpner opp for å bygge ned Åstveitskogen

Foto: Grete Line Simonsen

Vi er skuffet over at Høyre igjen åpner opp for å bygge ned Åstveitskogen

I 2019 klarte vi å bevare Åstveitskogen som grøntområde gjennom Kommuneplanens arealdel. Nå ønsker eierne av Rasmus Meyers legat med Høyre i ryggen å bygge demenslandsby og håper på at valget kan bety omkamp for planene.

Vi kommer ikke til å bidra til at dette skjer, vi mener det beste er å bevare Åstveitskogen som et viktig grøntområde som beboerne i Åsane trenger til rekreasjon og naturopplevelser.

Vi mener at grøntarealer som Åstveitskogen er viktige for innbyggerne i byen

Vi står midt i en naturkrise og vi mister uerstattelige naturtyper og truede arter i et skremmende tempo. Derfor må vi bevare det vi har av natur. FNs naturavtale er klar på behovet for økt vern av natur. Her har vi et stort ansvar som lokalpolitikere.

Nettopp derfor fremmet vi representantforslag om varig vern av Åstveitskogen og Kanadaskogen. Da dette ble behandlet i utvalgsmøtet ble det vedtatt mot stemmene fra kun Høyre. Vi håper det blir med det også når det skal behandles i bystyret senere i måneden. At dette området i tillegg skal benyttes til demenslandsby er også helt uforståelig.

Høyre har ikke fulgt med i timen på hva som er den beste omsorgen vi kan gi til mennesker med demens og deres pårørende. Ifølge FHI finnes det ikke forskning som gir grunnlag for å si at denne boformen er den beste. Eldrerådet har også gått imot at dette er en god ide. Så hvorfor er dette så viktig for Høyre?

Høyre fremmet dessuten et representantforslag om demenslandsbyer i bystyret i mai, hvor det ble gitt et godt og grundig svar på hvorfor dette er en dårlig ide. Derfor er det enda merkeligere at de ikke beliter seg. De kan ikke skylde på manglende tomter som egner seg for boliger til eldre. Tomtesøk pågår for å finne de beste tomtene. Utbygger viser til fremskrivningene som tilsier dobling av antallet mennesker med demens innen 2050.

Vi må planlegge for hvordan vi skal løse denne utfordringen, men løsningen er ikke isolasjon av demente fra resten av samfunnet.

Mange med demens kan bo hjemme lenger hvis de får god nok hjelp. Vi må heller bygge og utvikle et mangfold av boformer og tiltak i nærmiljøet. Demens er en sykdom hvor behovene er forskjellige. Mennesker med demens er også like forskjellige som alle oss andre. Det viktigste er derfor å satse på en byutvikling som sikrer bomiljø hvor unge og eldre, familier og enslige treffes. Da kan det bygges gode relasjoner som er inkluderende for alle. Dette inngår også Bergen kommunes seniorplan.

De gode trekkene ved landsby-tankegangen har kommunen allerede tatt inn i planleggingen av nye sykehjem som vi har byggetflere av de siste årene. Vi mener at den beste måten å møte økningen i antall eldre og pleietrengende er gjennom mulighet for deltakelse i samfunnet, et godt helhetlig tjenestetilbud og utvikling av velferdsteknologi. På den måten kan Bergen bli en demensvennlig kommune tuftet på inkludering og å gjøre hverdagen så enkel og trygg som mulig.

Høyres løsning er derimot dårlig arealpolitikk og enda dårligere seniorpolitikk. Og det er ikke slik vi ønsker å gå inn i fremtiden, vi må ha tungen beint i munnen. Verdig og god eldreomsorg hånd i hånd med en byutvikling der vi tar hensyn til naturen og naturmangfoldet.

Grete Line Simonsen, Venstre
Even Sørland, Ap
Reidar Staalesen, Ap

Innlegget sto først på trykk i Åsane Tidende. Saken er også omtalt i BT.