Venstres alternative kommunebudsjett for Haram

Foto: Chris-Håvard Berge (CC BY-NC 2.0), https://flic.kr/p/7ifJik

Haram Venstre var det partiet som var tydeligst i valgkampen om hvilken vei partiet ønsket at politikken skulle gå i årene fremover i Haram. Et sikkert tegn på om det bare er vage løfter eller om det er kraft bak ordene er partienes budsjettetforslag, og her kommer hovedpunktene i Haram Venstres kommunebudsjett for 2024-2027:

Kommunedirektøren har publisert sitt budsjett, og som alltid går partiene ut ifra dette når de lager sitt budsjett. Ofte er det små endringer som blir gjort, men vi i Haram Venstre har omdisponert rundt 15 millioner kroner på driftsbudsjettet allerede første driftsår. Årene etter blir omdisponeringene enda større.

Strukturendringer
Venstre gikk til valg på maksimalt fem skoler, færre og større barnehager og færre kirker. Det har vi nå lagt inn i budsjettet, med sammenslåing av Lepsøya, Flem og Haramsøya skole som endring i skolestrukturen.

I barnehagestrukturen er vi klare på at vi ikke kan ha tre barnehager med +/- 10 barn, slik at her ønsker vi en analyse på hvilken av Lepsøya og Longva barnehager som slåes sammen med Haramsøy barnehage, mens barna på Hildre fordeles på barnehagene i Søvika og i Brattvåg.

Angående kirkene, så har ikke kommunen noen innvirkning på antallet kirker, men Venstre er klare på at når vi må kutte i skoler, barnehager og helse og omsorg så må også Kirkelig fellesråd ta sin del av kuttene. Her foreslår vi en nedgang på 2,5 millioner ift kommunaldirektørens forslag.

Totale innsparinger på strukturendringer kan gi rundt 15 millioner kroner til andre formål på helårsbasis.

Psykisk uhelse er et stort utfordring i Haram.

Endringer helse og omsorg
Kommunedirektøren har vært tydelig på at vikarbruken blant fastlegene er enorm. Her mener han at innsparingene er i 2 millioner kronersklassen for hver faste fastlege som blir rekruttert, og siden legene selv vil ha kontor på Eidet, og ikke i Brattvågen, er det 8 millioner kroner å spare på å flytte fire hjemler dit. Dette er ikke midler som kan brukes siden dette er et underskudd, men man slipper i alle fall utgiftene.

Det er store utfordringer i samfunnet med psykisk uhelse. Det at lærerstreiken sist høst gikk til tvungen lønnsnemd sier det meste om hvor stort dette problemet er, og Venstre ønsker en storsatsing på dette. Vi mener at det ikke holder med små engangssummer, og setter av fem millioner kroner i året de neste fire årene til et psykisk helseteam som skal ta vare på både skoleelever og eldre (2mill i 2024 grunnet igangsetting).

Dette er en del av Venstres satsing på å bygge laget rundt lærerne og elevene i skolen, men også for å hjelpe hele befolkningen. Disse midlene vil komme tilbake i form av økt nærvær.

Haram skal være kommunen som tar vare på de minste.

Barnehage, skole og oppvekst
Selv om det psykiske helseteamet er den største enkeltposten i Venstres alternative budsjettendring, så er det flest endringer innenfor barnehage, skole og oppvekst.

I barnehagesektoren setter Venstre av kr. 600.000,- til overgangen barnehage/skole, en overgang som kan være traumatisk for mange barn.

I tillegg setter vi av 400.00 kroner på økte åpningstider fordi det er mange pendlere i kommunen som trenger den ekstra tiden for å rekke hjem fra jobb og 400.000 til fortløpende barnehageinntak siden mange må vente unødvendig lenge på barnehageplass i dag.

I skolene er det satt av 2 millioner kroner årlig til en praktisk linje på ungdomsskolene og 1 million kroner årlig på flere kommunale lærlingeplasser til ungdom som står i fare for å droppe ut av videregående skole. I tillegg vil Venstre bevilge til sammen 5 millioner kroner på oppgradering av skolebøker i 2024 og 2025, og kr. 250.000 til profesjonalisert svømmeundervisning pr år.

Vi setter også av kr. 750.000,- i 2024 til gratis kollektivtransport for barn og unge (1,5 millioner kroner de neste årene). Dette er et viktig tiltak mot utenforskap og ensomhet.

Venstre mener at med så store oppgaver som er flyttet ned fra sentraladministrasjonen til den enkelte virksomhetsleder på skolene de siste årene, så bør sentraladministrasjonen for skolene kuttes med 2,5 stillinger og dermed blir 2,5 millioner kroner frigjort.

Tidlige reguleringsplaner for Eidet. (Tegning: Kyrkeskaret AS)

Eiendom og tekniske tjenester
Til driftsdelen av eiendom- og tekniske tjenester har Venstre to tiltak. Det først er at vi ønsker en toåring prosjektstilling til utvikling av en utbyggingsplan for alle etableringsfaser og behov, herunder Seniorboliger. Administrasjonen er under stort press, og det er derfor viktig å ha en egen person som jobber med dette siden presset på utbygging er stor spesielt i Vatne/Tennfjord-området. Det vil i tillegg bli et ekstra press på en slik plan om kommunen bestemmer seg for å ta imot de 100 flyktningene vi har blitt spurt om å ta imot.

Haram Venstre er i utgangspunktet positive til å ta imot disse flytningene, men vi setter forbehold om at det blir utarbeidet en skikkelig plan for nye boliger, for integreringen, for språkopplæringen og for den psykiske førstehjelpen og oppfølgingen senere.

Det andre tiltaket er at Ravn IL må få kompensert de ekstrautgiftene laget har fått grunnet at de har måttet ventet på nye Eidet skole når de skulle sette i gang byggingen av nytt klubbhus. Ifølge tall fra kommunedirektøren kan dette handle om så mye som over 5 millioner kroner, noe Venstre har satt av 1,7 millioner kroner til kompensasjon for ekstrautgiftene i både 2024, 2025 og 2026.

Kommunestyrerepresentant Pawel Olejnik er klar på at vi må ta bedre vare på arbeidsinnvandrerne.

Kommunedirektørens stab
Venstre mener vi må ta bedre vare på arbeidsinnvandrerne våre. Grunnet den elendige kronekursen vil færre utledninger til Norge, og da må vi ta imot de bedre enn vi gjør i dag slik at de melder flytting til Haram. Venstre setter derfor av 1 million kroner til en egen arbeidsinnvandringskonsulent som skal både skaffe jobb til samboer/ektefelle, som skal hjelpe til med å skaffe bolig, og ikke minst hjelpe til med integreringen.

Venstre setter også av kr. 100.000,- til opprettelse av en kunst- og kulturplan for kommune: Vi vet ikke hvor vi skal om vi ikke vet hvor vi er. I tillegg vil Venstre at kulturmidlene deles i to: 400.000,- til tradisjonelle kulturmidler og kr. 300.000,- til prosjektstøtte til profesjonelle kunstnere.

Det er også lagt inn en 50% stilling som jobbspesialist i den kommunale delen av NAV. De utviklingshemmede som blant annet jobber gjennom stiftelsen Helt Med i nye Haram kan risikere å miste jobbene sine om det ikke blir opprettet en jobbspesialiststilling hos NAV Haram.

Investeringer
Venstre har tatt ut alle planer for ny/oppussing av svømmehall. Dette blir uansett veldig dyrt, og det må utredes nøye hvor smart det er å bruke et stort beløp på rehabilitering av en hall som skal brukes i 10 år.

Venstre setter av 25 millioner til oppstart av gang- og sykkelvei EIdet-Digerneset.

Venstre vil ha en ny gjennomgang av de mulighetene som foreligger, som helt ny svømmehall i Synnalandsdalen, hva et anlegg i sentrum virkelig vil koste, et enklere anlegg ved Eidet skole, og ikke minst fordelen/ulempene ved å bruke eksisterende anlegg i nabokommunene. Et ytterligere moment som har kommet opp etter skifte av posisjon i Ålesund er at et mulig privat svømmeanlegg på Digerneset igjen kan komme på bordet. Dette må også tas med i utredning for Haram.

Derimot vil Venstre at kommunen skal komme i gang raskt med salg av kommunal eiendom. Kommunen eier attraktive tomter, og har i tillegg en eiendomsportefølje på 75.000 kvadratmeter som på langt nær er nødvendig at kommunen har. Venstre foreslår i vårt budsjett at kommune stater ASAP å selge sine tomter på Eidet for å finansiere igangsetting av Eidet områdesenter. I tillegg mener Venstre det bør være mulig å selge eiendom for 25 millioner også de neste to årene.

Som en del av realiseringen av Eidet områdesenter foreslår Venstre å sette av 25 millioner kroner til oppstart til å fullføre gang- og sykkelvei Digerneset-Eidet-Slyngstad. Første etappe blir da Eidet-Vadset.

Venstre setter av 50 millioner kroner til ny gymsal/fotballhall ved nye Eidet skole.

En stor utfordring for nye Eidet skole blir gymsalen. Her blir det kun 800 kvadratmeter til bruk for 500 elever, så det trengs en ekstra treningsflate. Venstre mener dette må kombineres med en ekstra treningsplate for fotballklubbene på fastlandet og setter av 50 millioner til hall for 11-bane ved Eidet nye skole. Dette vil da dekke behovet til Eidet skole og Brattvåg IL PostNord-lag på dagtid, og det vil både gi meget gode treningsforhold for både kommunens og nabokommunenes lag på ettermiddags- og kveldstid. I tillegg vil dette frigjøre treningstid for andre lag og foreninger i idrettshallene rundt omkring på fastlandet.

Eiendomsskatt
Venstre får ikke gjort noe med eiendomsskatten det første året, men i 2025 mener vi det bør være mulig å kutte den med 7 millioner kroner i 2025, 11 millioner i 2026 og 15 millioner i 2027 ift dagens nivå.

Dermed får vi dessverre ikke fjernet eiendomsskatten helt, men med en nedgang på over 85% vil det monne for lommebøkene til innbyggerne i denne dyrtiden vi er inne i.

Verbalforslag
Venstre ønsker å samle språkopplæringen for innvandrere på én lokasjon for å utnytte ressursene bedre og vi ønsker å dele skolebudsjettet i en pedagogisk og en helsedel for å tydeligere vise om det er skjevfordeling i tildelinger pr elev til de ulike skolene.

Venstre vil ha utredning av hvor mye det vil koste med flere kommunale møter på dagtid, lavere formueskatt, fortløpende barnehageinntak, plassering av hovedbiblioteket i kommunen, og eget stemmelokale/valgkrets for Søvika barneskolekrets.

Og til sist ønsker Venstre en oppdatering av hvordan det ligger an med Hamnsundsambandet, kommunens omsorgstrapp og kommunens innstilling til Jakt, fiske, og friluftslivssenteret i Vatnedalen.