Venstres alternative statsbudsjett: – Et generaloppgjør med en næringsfiendtlig regjering

Alfred Bjørlo
Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo., Foto: Helle Frogner

– Nå haster det for alvor med å få fart på det nye næringslivet vi skal leve av i Norge etter oljen. Når Venstre i dag legger fram vårt alternative statsbudsjett, peker vi ut en radikalt ny kurs for å legge til rette for fremtidens næringsliv, spesielt teknologi- og startup-bedrifter. Det sier Venstres næringspolitiske talsperson Alfred Bjørlo, i forbindelse med at Venstre i dag legger fram sitt alternative statsbudsjett.

– Grønn omstilling av Norge handler om mye mer enn å bygge «grønne industrilokomotiver» som batterifabrikker og havvindparker. Det handler minst like mye om å dyrke fram et mangfold av nye bedrifter og vekstnæringer som både er bærekraftige og har potensiale til å skape lønnsomme arbeidsplasser og økte eksportinntekter.

– Venstre vil gi næringslivet rammevilkår som gjør det mulig å investere i ny teknologi og framtidas arbeidsplasser, blant annet gjennom å fjerne den ekstra arbeidsgiveravgiften og redusere formueskatten på å eie bedrifter, sier Alfred Bjørlo.

Av forslagene Venstre nå kommer med, er bl a:

– Fjerne hele den ekstra arbeidsgiveravgiften på høye inntekter (10 mrd i skattekutt)

– 2 milliarder kutt i formueskatt på eierskap av bedrifter

– Endringer i formuesskatt-reglene som skjermer teknologi- og startup-bedrifter

– Gjeninnføre en god opsjonsordning for ansattes eierskap av aksjer i egen bedrift

– Bevilgninger til å videreføre StartOff-programmet

– Styrke Miljøteknologiordningen med 115 mill NOK

– Ny utlysing av Grønn Plattform

– Styrket satsing på næringsrettet forsking og flere Ph.d.-stillinger i næringslivet