Uttalelse: Vi trenger en nasjonal sikkerhetsstrategi i en usikker tid

Venstres sentralstyre vil blant annet styrke Sentralt Totalforsvarsforum med mål om å inkludere flere aktører fra sivilsamfunnet, slik som næringslivet, frivilligheten og partene i arbeidslivet. (Bilde er fra øveslen Arctic REIHN 2023, et samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Kystverket, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Hovedredningssentralen i Nord-Norge), Foto: DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap / Raymond Engmark (flickr.com)

Vi lever i en verden som er preget av et stort alvor, uro og uforutsigbarhet. Med fullskala krig i Europa, krig i Midtøsten med stor fare for spredning, stormaktsrivalisering, liberale og demokratiske verdier under press, og et trusselbilde som omfatter hele samfunnet og økt sannsynlighet for samtidige kriser som treffer flere sektorer. Vi må ta innover oss alvoret å rigge samfunnet for den nye sikkerhetspolitiske virkeligheten.

Uttalelse vedtatt av Venstres sentralstyre 13. februar 2024

Eksemplene på trusler mot ulike deler av samfunnssektoren er mange, men det er særlig olje- og gassnæringen flere eksperter peker på som våre utsatte områder. Som den nå største leverandøren av energi til Europa blir dette enda klarere. Andre scenarioer kan være andre verktøy fra den hybride verktøykassen som Forsvarskommisjonen og totalberedskapskommisjonen har sammen med flere ekspertrapporter pekt på manglende koordinering, styring og ledelse i tilfelle krise og behovene for å styrke vår evne til nasjonal sikkerhet. En av de klare anbefalingene er å etablere en nasjonal sikkerhetsstrategi som identifiserer hva som er norske langsiktige nasjonale sikkerhetsinteresser. Flere land har eller har fått på plass nasjonal sikkerhetsstrategi slik som USA, Storbritannia og Tyskland.

Norge er bygget på sektorprinsippet som innebærer at hver sektor har ansvar og myndighet for sine respektive områder. Det er mange fordeler ved det, men skulle Norge rammes av krise eller krig er også det samme prinsippet en utfordring da truslene vi står overfor er sektorovergripende. Da må vi evne å se og koordinere på tvers av sektorer bedre enn vi gjør i dag. Ulike strategier og planer fra regjering og departement fremstår isolerte fra hverandre og har ulike prioriteringer. Derfor trenger vi en overordnet nasjonal sikkerhetsstrategi som kan legge rammene for hvordan vi som samfunn skal styrke vår nasjonale sikkerhet, helhetlig og på lang sikt, tilpasset det til enhver tid gjeldende trusselbildet. Strategien bør gi føringer og forpliktelser for alle departement og i andre sikkerhetsrelaterte strategier, planer, proposisjoner og meldinger.

En nasjonal sikkerhetsstrategi må også ha et internasjonalt og globalt perspektiv for å gjenspeile realiteten som er at Norge må ta innover seg globale utviklingstrekk og at vi er et land som er avhengig av samarbeid med våre allierte, NATO og EU. Strategien vil også gi oss nyttige erfaringer og i større grad enn i dag tvinge Norge til å lenge helhetlig og langsiktig, og det vil kunne bidra til å bygge en kultur for strategisk tekning og planlegging på tvers av sektorene.

Videre må det etableres en oversikt over våre viktigste verdier som har betydning for stats- og samfunnssikkerhet. Dette vil også styrke Norges gjennomføring av internasjonale forpliktelser etter NATOs Seven Baseline Requirements og EUs NIS- og CER-direktiver.

Sentralt totalforsvarsforum fungerer i dag som en informasjonsarena, men potensiale for å videreutvikle forumet til en arena som bidrar til beslutningsstøtte er der. Dette har blitt løftet av blant annet Forsvarsskommisjonen som tar til orde for en slik videreutvikling. I en slik videreutvikling bør næringslivet, frivillige organisasjoner og partene i arbeidslivet inkluderes. En slik ordning vil ligne den organiseringen Finland har i dag.

Norge er ikke tilstrekkelig beredt og tilpasset den sikkerhetspolitiske tiden vi lever i. Vi evner ikke i stor nok grad til å tenke sikkerhet på tvers av sektorer og mangler tilstrekkelig felles situasjonsforståelse. Tiden er inne for å tenk nasjonal sikkerhet i hele samfunnet.

Venstre vil:

  • At Norge skal etablere en nasjonal sikkerhetsstrategi som definerer våre langsiktige nasjonale interesser
  • Gjennomføre våre internasjonale forpliktelser etter NATO Seven Baseline Requirement og EUs NIS- og CER-direktiver ved å etablere en oversikt over våre viktigste verdier
  • Styrke Sentralt Totalforsvarsforum med mål om å inkludere flere aktører fra sivilsamfunnet, slik som næringslivet, frivilligheten og partene i arbeidslivet