Venstre krever svar fra ordføreren om økte skatter og avgifter i Haram

Venstre krever svar fra ordføreren om de sterkt økte avgiftene i Haram kommune, foto: Janosch Lino/Unsplash

Med sterkt økte kommunale avgifter og varslet fordobling i eiendomsskatten er det mange som vurderer om de må flytte fra Haram kommue. Vedums prestisjeprosjekt er i ferd med å bli et mareritt for Senterpartiet, og nå krever Venstre svar fra ordfører Krogsæter om hvilke tiltak som blir satt inn for å redde innbyggernes økonomi.

Venste har levert inn følgende grunngitte spørsmål til ordfører Krogsæter som han må svare på i neste kommunestyremøte, 25.april 2024:

 

Grunngitte spørsmål om kommunale skatter og avgifter i Haram kommune

Det strømmer på med meldinger og telefoner fra fortvilede innbyggere i kommunen vår som har fått avgiftssjokk etter at første regning på kommunale avgifter for nye Haram kommune har kommet i posten. Med et synlig påslag på rundt 130 % på vanngebyret sammenliknet med 2023, da Haram var en del av Ålesund, gjør at mange nå må snu enda mer på krona enn de har gjort tidligere.

Etter svaret undertegnede fikk på en av de første formannskapsmøtene vet vi også at det vil komme investeringer på 120 millioner kroner i Vatne/Tennfjord og 50 millioner kroner i Brattvåg for å etterfølge de nye EU-direktivene på kloakkrensing. Dette vil gjøre at de kommunale avgiftene øke ytterligere.

Med den dyrtiden som allerede er her blir det merkbart i dagliglivet når kommunale avgifter stiger med 30% i snitt. Når da kommunedirektøren har varslet økning i eiendomsskatten både i høst og neste høst vil vi ende opp med ekstraregninger på over kr.20.000,- mange av oss.

Jeg får meldinger om at familier er avhengig av at det blir mye overtidsarbeid slik at pengene strekker til. Det er veldig vondt å lese.

Spørsmålene mine er derfor:

  1. Hva vil ordføreren gjøre for å få ned igjen de sterkt økte kommunale avgiftene?
  2. Hvilke tiltak vil ordføreren foreslå å sette inn for å unngå at eiendomsskatten vil øke ytterligere?
  3. Hva vil ordførere gjøre med å utlikne den store forskjellen i de kommunale avgiftene innad i kommunen?
  4. De sterkt økte kommunale skattene og avgiftene vil med høy sannsynlighet øke etterspørselen for gjeldsrådgivere i Haram kommune. Vil NAV Haram ansette en slik gjeldsrådgiver som vi hadde på NAV-kontoret i Brattvåg i 2020-2023, eller kan det være aktuelt med et samarbeid om felles NAV-kontor med Ålesund igjen?
  5. Kan ordføreren gi en redegjørelse om hvorfor det har blitt et slikt etterslep på vedlikehold av de kommunale vannledningene som vi får vite om i media?
  6. Når beregnes det oppstart i de nevnte investeringene i kloakkrensingene på hhv 50 og 120 millioner kroner i Brattvåg og Vatne/Tennfjord og hvordan vil dette påvirke vann- og kloakkavgiftene for hvilke innbyggere?
  7. Når visste du som varaordfører i Ålesund og ordførerkandidat for SP, med din lange erfaring som politiker og svært nære kontakt med økonomiavdelingen i Ålesund kommune, at avgiftene kom til å bli som de er nå? Tenker du at du kunne kommunisert dette annerledes under Folkeaksjonen Haram Ut Av Ålesund og ikke minst i valgkampen? Kan det være slik at ordførerens taushet rundt dette har holdt velgerne for narr og ført dem bak lyset i både folkeavstemmingen og i kommunevalget?

Christian Holstad Lilleng
Gruppeleder Haram Venstre