Vi trenger et åpenhetsløft.

Demokratiet utfordres både innenfra og utenfra. Nordland Venstre krever et åpenhetsløft for demokrati, tillit og offentlighet.

Selv ikke det norske demokratiet er immunt mot tilbakegang. I andre europeiske land har politiske skandaler svekket tilliten til demokratiske institusjoner over lengre tid. Tilsvarende er det en risiko for også i Norge.

Data fra Norsk medborgerpanel viser at tillitsnivået høsten 2023 er lavere enn det var før pandemien. Fordi tillit ikke er statisk, kan det også påvirkes. Nordland Venstre vil styrke demokratiet og tilliten i samfunnet gjennom mer åpenhet.

Norge er et av verdens mest demokratiske land. Likevel er det sider ved systemet som viser et klart forbedringspotensial. Tidligere studier av det norske demokratiet har pekt på problemer knyttet til skjevheter i partienes rekruttering, og politikernes manglende innflytelse over viktige politikkområder.

Nordland Venstre vil styrke åpenheten i forhold mellom interessegrupper og politikere. Til tross for anbefalingen fra GRECO, Europarådets antikorrupsjonsorgan, har Stortinget ennå ikke innført et lobbyregister. Selv om partiene har måttet finne seg i økt innsyn de siste årene i forbindelse med økt partistøtte, er reguleringene av partienes finanser heller ikke av de strengeste.

De siste årene har norsk politikk vært preget av en rekke ulike saker der politikere og deres ektefeller beriker seg selv gjennom aksjehandel eller ulike frynsegoder tilknyttet deres folkevalgte verv. Slike saker rokker ved legitimiteten til demokratiet. For å gjenopprette tilliten trenger vi strengere regler som kan forhindre at politikere utnytter sine embeter for å fremme egne økonomiske interesser.

Nordland Venstre vil:

  • Innføre lobbyregistre i alle folkevalgte organer
  • Kreve opptak og publisering av kommunestyremøter, formannskapsmøter, fylkestingsmøter og hovedutvalgsmøter i lokale beslutningsorganer.
  • Jobbe for økt åpenhet om partienes pengebruk
  • Sørge for fullstendige opplysninger om de økonomiske interessene til sentrale folkevalgte
  • Styrke retten til innsyn ved å etterfølge anbefalingene fra Ytringsfrihetskommisjonen
  • Sørge for full åpenhet i alle beslutningsprosesser slik at befolkningens tillit og deltakelsesmulighet styrkes og det blir mulig å stille myndighetene til ansvar
  • Få på plass et løpende aksjonærregister for ektefeller og nær familie av politikere med sentrale verv