Uttalelse: Naturområdene må sikres

Venstres landsstyre april 2024.
Venstres landsstyre april 2024., Foto: Venstre

Vedtatt i landsstyret 21- april, 2024: Det er nå – heldigvis – et økende fokus og engasjement for naturens betydning og verdi. Det er ikke lenger et ensidig fokus på at klimatiltak vil måtte gå på bekostning av natur.

Uttalelse vedtatt av Venstres landsstyre 21. april 2024

Det er også en økende bevissthet om at naturen både har en egenverdi og at bevaring av den er det viktigste vi kan gjøre for å redusere klimagassutslippene. Dette er godt begrunnet i forskning. Det internasjonale naturpanelet IPBES har lagt fram en omfattende rapport som beskriver tap av naturområder som en av vår tids største utfordringer. Enda større enn klimaendringene. Det er både klimakrise og naturkrise. Klimautvalget 2050 har levert sin NOU til regjeringen. Rapporten viser hva vi må gjøre for at Norge skal nå målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Den rapporten understøtter at naturen ikke bare er en viktig del av løsningen, men helt avgjørende for vår felles framtid. Det krever modige politikere som tør å stå i krevende beslutninger som beveger oss i riktig retning og fart mot målet.

Naturavtalen (Kunming-Montreal) forplikter Norge på å både verne 30% og restaurere 30 % representativ natur. Intakt natur og økosystemer er viktig og nødvendig. Det demper effektene av menneskeskapte klimaendringer. I tillegg fører tap av natur til store klimagassutslipp og truer det biologiske mangfoldet. I klimaavtalen Norge har inngått med EU har Norge forpliktet seg til at utslipp forbundet med arealendringer stanses innen 2030. Dette er en juridisk bindende avtale som Norge har inngått. Under klimatoppmøtet i Glasgow i 2021 inngikk Norge i tillegg en felles forpliktelse med over 100 land om å stoppe avskoging innen 2030. Det haster derfor med tiltak for å stanse tap av natur for at vi skal innfri egne løfter både for naturen og for klima.

Vi har flere virkemidler og vi kan forsterke mange av dem. Kommuneplaner og regionale planer må legge til rette for at det faktiske måltallet for naturvern og naturrestaurering oppnås, og at vi stanser bit-for-bit-nedbyggingen som er den største trusselen for det biologiske mangfoldet. Målet i hver kommune, i hvert fylke – og i hver region, må være å snu trenden og helst ende på å være arealpositive. Kun på den måten kan Norge lykkes med sine målsettinger og internasjonale forpliktelser.

I mange kommuner mangler det en god oversikt over hvor kjente, viktige og sårbare naturområder finnes. Det er områder som vi absolutt må sikre mot fremtidige arealendringer. Det er derfor et stort behov for å intensivere kartleggingen i kommunene. Fylkeskommuner kan spille en viktig rolle med å bistå kommunene i dette arbeidet. Det mangler også gode verktøy for å ha en samlet oversikt over naturområder og områder som kan restaureres tilbake til natur.

Innføring av arealregnskap og kommuneplaner som stadfester et mål om å være arealnøytrale eller arealpositive, er tiltak som vil gi rask effekt og som kan bidra stort til våre felles mål. Arealnøytralitet i arealplanlegging er først og fremst å unngå nedbygging av mer natur gjennom transformasjon av “grå arealer”. Men det kan også bety kompensasjon ved å gjenopprette eller bevare tilsvarende natur et annet sted når et område brukes til spesifikke formål som bolig- eller industriutvikling.

Tiden for kortsiktige gevinster på bekostning av naturen og fellesskapet må nå være forbi.