Uttalelse: Norge må kraftig styrke Nansen-programmet for Ukraina

Venstres landsstyre april 2024.
Venstres landsstyre april 2024., Foto: Venstre

Vedtatt i landsstyret 21. april, 2024: Den russiske aggresjonen mot Ukraina er det største angrepet på friheten og demokratiet i Europa siden andre verdenskrig. Putin sin brutale invasjon har krevd titusenvis av liv og ført til utallige lidelser. I denne kritiske tiden må Norge stå opp for demokrati og rettferdighet.

Uttalelse vedtatt av Venstres landsstyre 21. april 2024

Venstre er tydelige på at Norge må spille en aktiv rolle i å støtte Ukraina i deres kamp for frihet og demokrati – så lenge det trengs.
NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har understreket viktigheten av å støtte Ukraina ikke bare av solidaritet, men også av hensyn til vår egen sikkerhet. Venstre deler denne oppfatningen fullt ut. Ved å styrke Ukraina sender vi et klart signal til Russland om at aggresjon ikke vil bli tolerert. Å støtte Ukraina er også det viktigste vi kan gjøre akkurat nå for å styrke vår egen forsvarsevne.

Ukraina trenger vår støtte mer enn noen gang. Norge har tjent enormt med penger på Russlands angrepskrig, og bruker en veldig liten prosentandel av det på å støtte Ukraina. Norge er i en særstilling og må gjøre mer.
Nansen-programmet for Ukraina utgjør 7,57 milliarder euro og er et sivilt og militært støtteprogram.
Til sammenligning har Danmark så langt avgitt 8,76 milliarder euro i langsiktige bilaterale løfter. I tillegg kommer landets andel av EUs sentrale midler på 2,35 milliarder euro, totalt 11,11 milliarder euro.
I faktiske tildelinger har Danmark gitt 30 milliarder norske kroner mer til Ukraina enn Norge.
Venstre vil kraftig øke den totale rammen på Nansen-programmet for Ukraina, og forsere den militære støtten i Nansen-programmet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2024. Videre vil Venstre jobbe for fullfinansiering av de tsjekkiske og estiske ammunisjonsinitiativene, og sørge for en markant utbedring av produksjonskapasiteten hos de delene av norsk og europeisk forsvarsindustri som produserer materiell som Ukraina har stort behov for.
En økning av den totale rammen på Nansen-programmet vil ikke bare være en investering i Ukrainas fremtid, men også i Norges og resten av verdens sikkerhet. Det vil bidra til å sikre stabilitet og fred i Europa, og det vil styrke vår egen sikkerhet. Norge har en moralsk og økonomisk forpliktelse til å stå opp for det som er rett. Venstre mener Norge må vise enda større lederskap i å vise solidaritet med våre ukrainske naboer i deres kamp for frihet og demokrati.

Venstre merker seg også at svært lite av den sivile støtten under Nansen-programmet har så langt gått til det lokale sivilsamfunnet. Mesteparten av den sivile støtten går i stedet via Verdensbanken og Den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling (EBRD). Det er tilsynelatende bare den humanitære støtten som går via lokale organisasjoner.
Ukraina har et sterkt sivilsamfunn. Venstre mener at støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner og frie medier er avgjørende for at det ukrainske demokratiet kan overleve. En overvekt av støtte til sentrale styresmakter og multilaterale aktører kan derimot bidra til å forsterke maktkonsentrasjon og svekke demokratiet. Norge, med vårt rike sivilsamfunn, store frivillige sektor, sterke trepartssamarbeid og dype folkelige engasjement for Ukraina, bør derfor spisse nettopp den sivile delen av Nansen-programmet inn på nettopp demokratifremme og styrking av sivilsamfunnet.
Norad jobber nå med å opprette en søknadsbasert tilskuddsordning for lokalt sivilsamfunn. Venstre støtter en slik ordning, og vil understreke viktigheten av at den er stor nok, at kjernestøtte snarere enn prosjektstøtte bør stå i sentrum, og at ukrainske organisasjoner må forvalte ordningen.