Ordføreren lovet gjennomgang av selvkost på vann og kloakkavgiftene

Ordføreren lovet gjennomgang av selvkost på vann- og kloakkavgiftene., Foto: Vidar Nordli-Mathisen/Unsplash

Etter spørsmål fra Venstre om de sterkt økte kommunale avgiftene lovet ordfører i Haram, Vebjørn Krogsæter en gjennomgang av kost/nytte-effekten av tiltakene rundt vann- og kloakk i kommunen.

Det har strømmet på med meldinger og telefoner fra fortvilede innbyggere i kommunen vår som har fått avgiftssjokk etter at første regning på kommunale avgifter for nye Haram kommune har kommet i posten. Med et synlig påslag på rundt 130 % på vanngebyret sammenliknet med 2023, da Haram var en del av Ålesund, gjør at mange nå må snu enda mer på krona enn de har gjort tidligere.

Under kommunestyremøtet torsdag fikk ordfører Vebjørn Krogsæter spørsmål fra Venstre om hva han ville gjøre for å få ned de kommunale avgiftene igjen. Krogsæter kunne ikke love nedsatte avgifter, men måtte innrømme at kostnadene tvert imot vil stige i årene som kommer grunnet økte krav.

Krogsæter lovet likevel at kommunen skulle jobbe for å holde gebyrene så lave som mulig gjennom å prioritere tiltak som har best kost/nytte-effekt og gjennom å velge smarte løsninger. Kommunen kan for eksempel i utgangspunktet subsidiere vann- og avløpstjenestene, men kommunestyret vedtok gjennom lokal forskrift at kostnadene skal fullt ut dekkes gjennom gebyrene.

Under et formannskapsmøte før jul fikk formannskapsmøtet, på spørsmål fra Venstre, vite at det vil komme investeringer på 120 millioner kroner i Vatne/Tennfjord og 50 millioner kroner i Brattvåg for å etterfølge de nye EU-direktivene på kloakkrensing. Dette vil gjøre at de kommunale avgiftene øke ytterligere. På spørsmål om når det beregnes det oppstart i de nevnte investeringene og hvordan vil dette påvirke vann- og kloakkavgiftene for hvilke innbyggere var ordføreren mer unnvikende:

«For å forstå dette sakskomplekset er det viktig å setje dette spørsmålet inn ein breidare planfagleg kontekst. Behovet for investeringer i forbindelse med tjenesteutviklinga i Teknisk sektor omhandlast i Kommuneplanens Samfunnsdel. I første omgang vil ein finne det omhandla i utkast til Planstrategi for Kommuneplanens Samfunnsdel som leggjast fram for Formannskapet 14 mai. Det vil deretter føljast opp vidare i arbeidet med Samfunnsdelen – då i form av forslag til ny hovudplan. Nøyaktig tidsramme for dette er vanskeleg å fastsetje, det kjem an på den politiske prosessen fram mot vedtak om Kommuneplanens Samfunnsdel.»

Med den dyrtiden som allerede er her blir det merkbart i dagliglivet når kommunale avgifter stiger med 30% i snitt. Når da kommunedirektøren har varslet økning i eiendomsskatten både i høst og neste høst vil vi ende opp med ekstraregninger på over kr.20.000,- mange av oss.

Ordføreren hadde ingen tanker om hvilke tiltak å sette inn for å unngå at eiendomsskatten vil øke ytterligere. Det eneste han kunne love var at kommunestyret skulle få nødvendig informasjon om den økonomiske utviklingen slik at kommunestyret kan gjøre de tiltakene som kommunestyret selv mener er nødvendige for at vi skal holde det vedtatte budsjettet.