Strandsonen (og Venstre) tapte 8-1 i planutvalget i Haram

Venstre står dønn alene i kampen for fri ferdsel i strandsonen i Haram., Foto: Haram Venstre

Det var for så vidt ingen store saker som var oppe under tirsdagens kombinerte formannskaps- og planutvalgsmøter, men vi i Venstre er redd for at utfallene viser en tydelig retning på hvor Haram kommune er på vei i strandsonepolitikken.

Sammen med klimaendringer er tap av natur den største trusselen mot menneskers livskvalitet og frihet. For Venstre har naturen verdi i seg selv, men en intakt natur er også en forutsetning for at vi mennesker skal kunne leve et godt liv.

For å sikre natur og friluftsliv for framtida må kommunene ha tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å ivareta større ansvar for bærekraftig utvikling og naturvennlig arealforvaltning. Venstre vil styrke vernet av strandsonen og gi økte ressurser til oppsyn med motorisert ferdsel i utmark.

I tirsdagens kombinerte formannskaps- og planutvalgsmøter var det oppe to saker om bygging/ombygging i strandsonen. Venstre og strandsonen tapte begge; den ene 8-1 og den andre 5-4.

Ingen av sakene var noen «big deal»-saker, men prinsipielt var begge viktige; hvordan vil nye Haram kommune forholde seg til ulovlig bygde innretninger i strandsonen, og hvordan vil nye Haram kommune forholde seg til ombygging av bygninger som tidligere fabrikker til fritidsbolig i strandsonen?

Vi i Venstre har ingen problemer med å forstå de gode intensjonene ved begge sakene, og i seg er de ingen stor inngripen. Problemet er bare at det skjer i et rasende tempo over hele Norge.

Allemannsretten har sine røtter helt tilbake til Magnus Lagabøtes landslov fra 1274. Den er nå inne i friluftsloven slik at du og jeg kan gå på tur og ankre opp nesten over alt.

I dag er det egentlig forbudt å bygge i strandsonen, men det skjer allikevel. Sakte og overalt. Strandsonen blir bygget ned bit for bit, riktignok mer i sentrale strøk på Østlandet enn her på Nordvestlandet, men det blir trangere og trangere om plassen her også.

Over tusen nye hytter og hus blir satt opp langs sjøen hvert år – byggingen i strandsonen i byer og tettsteder kommer i tillegg. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at områder på størrelse med 11.900 fotballbaner har forsvunnet fra den frie strandsonen de siste 20 årene.

Venstre vil at alle skal ha et bevisst forhold til hva nedbygging av natur har å si for omgivelsene våre. Det er kommunen som gir byggetillatelser. Derfor vil vi at alle kommuner, inklusive Haram, skal ha et arealregnskap som synliggjør effekten av nedbygging. Plan- og bygningsloven må endres slik at den inneholder krav om areal til grønne plasser og trær, på samme måte som at det stilles krav om areal til lekeplasser og parkeringsplasser.

I Haram står tydeligvis Venstre dønn alene i kampen for fri ferdsel i strandsonen.

Det er ikke bra, men vi står støtt i den kampen sammen med Statsforvalteren som med meget stor sannsynligvis stopper begge de to vedtakene gjort i Planutvalget tirsdag.

Christian Holstad Lilleng
Gruppeleder Haram Venstre