Historisk satsning på kollektivtrafikk i Akershus

Fra venstre: Solveig Schytz, fylkesråd for plan, kulturminnevern, klima og miljø og Marit Vea, byråd for miljø og samferdsel, Foto: Venstre

Med den nye reviderte Oslopakke 3-avtalen er Venstre med å sikrer en historisk satsing på kollektivtrafikk i Akershus, og sikrer at klimagassutslippene i regionen kuttes raskere.

Oslo og Akershus har blitt enige om en revidert Oslopakke 3-avtale. Venstres Solveig Schytz har deltatt i forhandlingene på vegne av Akershus. Avtalen innebærer en enighet om hvordan 93 milliarder kroner i bompenger skal brukes til ulike tiltak fram mot 2045. Nesten alle pengene går til kollektiv-tiltak og tiltak for gående og syklende.

Det er også enighet om nye takster i bomringen de neste årene. Summen av grepene som gjøres i takstene i bomringen gir en betydelig klimaeffekt både ved av veitrafikken reduseres og ved at andelen nullutslippskjøretøy vil øke raskere.

I avtalen blir det sikret bygging av Fornebubanen, kollektivtraseen til Kjeller og videre planlegging av T-banen til Lørenskog. I tillegg til at det blir satt av betydelige midler til å kjøre mer t-bane, flere busser og til å kunne videreutvikle et godt kollektivtilbud i Akershus.

– Dette er helt avgjørende for at kollektivtrafikken skal være konkurransedyktig i årene som kommer og om vi skal nå de målene vi har satt oss om at all trafikkvekst skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange, og ikke minst for at vi skal nå klimamålene, uttaler Solveig Schytz, fylkesråd for plan, kulturminnevern, klima og miljø.

Akershus skal være et klimapolitisk foregangsfylke. Mesteparten av klimagassutslippene i Akershus kommer fra transportsektoren, som også er den sektoren der det er enklest å kutte utslipp raskt. Det er kort tid til 2030, derfor er det avgjørende at vi nå får enda sterkere insentiver for raskere omstilling til nullutslippskjøretøy, både for personbiler og tunge kjøretøy.

For tungtransport og varebiler på el, hydrogen og biogass blir det gratis å kjøre gjennom bomringen minst fram til 2030, og for tunge fossile kjøretøy blir det betydelig dyrere fra 2026. Målet om at det kun skal selges nullutslippsbiler etter 2025 i personbiltrafikken har ligget der i mange år, og nå forsterker vi dette ved å slå fast at fra 2026 vil nye fossilbiler måtte betale dobbel bomtakst.

– Vi vil at det skal bli enklere og billigere å reise kollektivt, og at det skal lønne seg å gjøre de miljøvennlige valgene i hverdagen, sier Schytz.

– Oslopakke 3 er et av våre viktigste verktøy for å lykkes med en utvikling i Oslo og Akershus der det lønner seg for innbyggerne våre å gjøre de miljøvennlige valgene, og sikre at Oslo og Akershus sammen når klimamålene, avslutter Schytz som ser frem til den videre oppfølgingen av enighetene i avtalen.

Venstre er glade for at vi har fått til en historisk satsning på kollektivtrafikk i Akershus, og som sikrer at klimagassutslippene i regionen kuttes raskere.

Les hele den reviderte Oslopakke 3-avtalen her.