Venstre positive til jakt, fiske og friluftslivsenteret i Vatnedalen

På Nordre Sunnmøre er det kun treningsbaner for hagle-jegerne i Solnørdalen og i Langevåg. Her fra Langevåg, foto: Haram Venstre

Under desember måneds budsjettbehandlingsdebatt fremmet Venstre forslag om at kommunestyret skulle oppdateres på det planlagte Jakt, fiske og friluftslivsenteret i Vatnedalen. Nå kommer det sak om senteret i kommunestyret.

I budsjettforslaget fra Venstre lå det et ønske om en oppdatering på ståa for hvordan det ligger an for Jakt-, fiske- og friluftssenteret i Vatnedalen, om det ligger denne inne i kommunes planer og hva som eventuelt mangler av vedtak for at jeger og fiskerforeningen skal kunne sette i gang med byggeplanene.

Viltlovens formålsparagraf setter rammer for viltforvaltningen: «Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne ramme kan viltproduksjonen høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv».

Venstre mener kommunen må bidra til å gi jegerne bedre treningsforhold.

Viltloven presiserer videre i § 19 at jakt og fangst skal utøves på en måte som ikke utsetter viltet for unødige lidelser eller medfører fare for mennesker, husdyr eller eiendom. Dette er forutsetningene som skal ligge til grunn for all jakt, felling og fangst i Norge, og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst bygger på disse prinsippene

Jegerne i Haram (og Vestnes) har dessverre dårlige opplærings- og treningsforhold, spesielt ille er det for småviltjegerne som bruker hagle under jakta. På Nordre Sunnmøre finnes det kun treningsanlegg for hagleskyttere i Solnørdalen og i Langevåg – noe som på langt nær er godt nok for de flere tusen jegerne som finnes i området.

Skyteferdigheter er ferskvare, og med så liten tilgang til treningsanlegg går det utover viltlovens forutsetning om human jakt.

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst er vedtatt for å bidra til at jakt- og fangsttradisjonene videreføres i lys av de krav samfunnet til enhver tid setter til jeger og fangstmann, herunder krav til våpen- og ammunisjonsbruk, fangstredskaper og selve utøvelsen. For jegeren er det derfor viktig å sette seg grundig inn i reglene om human jakt, fellings- og fangstutøvelse, slik at han/hun til enhver tid utøver en jakt og fangst som er innenfor lovens krav og som har alminnelig aksept i samfunnet

Venstre mener et moderne jakt-, fiske- og friluftssenter i Vatnedalen vil kunne utdanne nye generasjoner til gode friluftsfolk og jegere, samtidig som senteret der vil kunne bidra til bedre skyteferdigheter underveis i et langt jaktliv.

Viktig for Venstre er også at jakt- og friluftsaktiviteter er meget god investering i allmennhelsen til befolkningen, og vil dermed bidra til lavere helseutgifter.

Venstre håper derfor vi får med kommunestyret i å forsere igangsettelsen av jakt-, fiske- og friluftssenter i Vatnedalen slik at vi som kommune kan bidra til en trygg, god og human jakt både i egen kommune og ellers.

Christian Holstad Lilleng
Gruppeleder Haram Venstre