Økt underskudd i Haram kommune

Foto: Viken Venstre

Det var håp om at økonomien i Haram kommune skulle bedres i løpet av perioden fra kommunedirektørens løypemelding etter februar måned til tertiærrapporten for første kvartal. Det går dessverre feil vei.

Regnskapet etter første terital viser et merforburk på ca 67,3 millioner kroner, i følge kommunedirektør Hammers tertiærrapport, noe som er i tråd med budsjett. Mer forbruket skyldes periodiseringsvavik, men det er store usikkerhet knyttet til om alle inntekter og utgifter har kommet med.

Årsprognosen viser et merforbruk på kommunalområdene på 28,5 millioner kroner, mens et positivt avvik på inntekter på eiendomsskatt og mindre til Nordøyvegen gir ei prognose på ca 23,4 millioner kroner før avsetninger.

Dette er en liten økning fra prognosen etter februar i år, og det er håp om at endring i fri inntekter og positive utslag i finansmarkedet vil gi et bedre resultat ved årets slutt.

Uansett må det gjennomføres store omstillinger, og man må ha rett fart og rett retning på omstillingene. Dette tar tid, men kommunedirektøren melder at mye har kommet på plass og at det gjøres en formidabel jobb ute i kommunens virksomheter.

De største avvikene er innen kommunalområde Livsløp, men det var ventet siden det er dette området som er det mest sammensatte og at det var her det var størst usikkerhet i forhold til budsjettet.

Utfyllende rapporter med tabeller kan leses i kommunes verktøy «Framsikt».