Åpenhetsregister

Større åpenhet rundt politiske prosesser vil bidra til at borgerne får bedre innsyn i viktige deler av den politiske beslutningsprosessen og derigjennom økt tillit til at politiske beslutninger tas på rett grunnlag. I påvente av et kommunalt åpenhetsregister har Haugesund Venstre opprettet sitt eget register.

Møter mellom politikere og lobbyister er helt legitimt, enten det gjelder et FAU, en bedrift eller et idrettslag. Gjennom å bidra med sin kunnskap og sine innfallsvinkler til aktuelle politiske saker kan lobbyister være en viktig demokratisk kilde til supplerende informasjon ut over det som opplyses i saksdokumenter. Et godt samspill mellom beslutningstakerne og dem beslutningene angår, er viktig i et levende demokrati.

På en annen side er det politiske systemet under stadig økende press fra sterke profesjonsinteresser, ulike former for organiserte særinteresser og maktkonsentrasjon i næringslivet. Utstrakt lobbyisme vil gi størst påvirkningskraft til økonomisk sterke og velorganiserte særinteresser på bekostning av andre. Dette er uheldig sett fra et demokratisk ståsted. Det vil være svært uheldig dersom bestemte aktører i et marked eller en bransje skaffer seg fordeler gjennom lukket kontakt.

Haugesund Venstre sitt lobbyregister skal omfatter folkevalgte og kontakt registreres kun dersom det er juridiske personer som registreres. Med juridiske personer menes ikke en fysisk person – det kan være offentlig myndighet, selskap, forening eller lignende. Personopplysninger om de vi møter registreres ikke. Møter med privatpersoner registreres ikke. Registreringen skal avgrenses til telefonhenvendelser, møter og e-post.

Registreringen skal inneholde dato, organisasjon, tema, type kontakt og navn på medlem i bystyregruppen/bystyret som deltok. Lobbyregisteret gjelder for møter med medlemmer av partiets bystyregruppe og utvalgsmedlemmer. Det er partimedlemmene som selv foretar registreringen. Opplysningene er offentlig tilgjengelige på Haugesund Venstres hjemmesider og slettes automatisk etter 5 år.

Link til åpenhetsregisteret her: https://docs.google.com/document/d/1f3XxZzPyxAl57fga6MM5PTwUak3GyqUXswW725SL7WM/edit?usp=sharing