– Skal vi nå klimamålet må vi satse på kollektivtrafikk og myke trafikanter

Foto: IStock

Venstre mener at en offensiv satsning på kollektivtrafikk, gående og syklister er avgjørende for å nå Norges klimamål. Derfor legger vi opp til nesten 40 milliarder ekstra i den kommende nasjonale transportplanen, sier André N. Skjelstad, samferdselspolitisk talsperson i Venstre.

For å møte fremtidens transportbehov og redusere klimautslipp, foreslår Venstre betydelige investeringer i kollektivtrafikk, jernbane, og infrastruktur for gående og syklister. Dette inkluderer blant annet toetasjes tog i Oslo-navet og en reduksjon av vedlikeholdsetterslepet på jernbanen med omtrent 10 milliarder kroner. At regjeringen ikke prioriterer vedlikeholdsetterslepet er uakseptabelt og må endres. Dette blir ytterligere understreket av en ny rapport fra Bane Nor som sier at på ett år har jernbanens behov for langsiktig vedlikehold økt med 11 milliarder kroner. Over en femtedel av anleggene trenger fornyelse de neste 12 årene.

Fakta om Venstres prioriteringer i Nasjonal transportplan 2025-2036:

Oppsummert:
 • 29,9 mrd. kroner mer til jernbanen.
 • 6,5 mrd. kroner mer til by og kollektiv.
 • 3,35 mrd. kroner mer til sykkel.
Kollektivtrafikk og byer:
 • 500 mill. kroner ekstra per år til byene, totalt seks mrd. kroner i planperioden. Dette gir en total finansiering av byene på 7,8 mrd. kroner årlig.
 • 500 mill. kroner i første periode til Majorstua stasjon i Oslo.
 • 3,35 mrd. kroner til tiltak for gående og syklende.
Jernbane:
 • 3,5 mrd. kroner til Trønderbanen – elektrifisering og videre arbeid for to tog i timen i fast grunnrute mellom Trondheim og Steinkjer.
 • 12,9 mrd. kroner til bygging av dobbeltsporet mellom Stokke-Torp-Sandefjord. 4,5 mrd. kroner i første periode og byggestart 2029.
 • 15 mrd. kroner til bygging av Ringeriksbanen i andre planperiode.
 • 2 mrd. kroner til flere og lengre krysningsspor på Ofotbanen i andre periode.
 • 5 mrd. kroner til realisering av toetasjes tog på Østlandet innen 2030. Totalkostnaden for tiltaket er estimert til 8,5 mrd. kroner. 3,5 mrd. kroner foreslås lånefinansiert gjennom det statseide selskapet Norske Tog.
 • 9,6 mrd. kroner til vedlikehold av jernbanen i første periode. Vedlikeholdsetterslepet reduseres da til ca. 20 mrd. kroner i 2036. Regjeringen legger opp til et markant økt vedlikeholdsetterslep i første periode fra 30,3 til 39,9 mrd.
 • 300 mill. kroner i planmidler til godsterminal på Eina Nord.
 • 200 mill. kroner i planmidler til videre planlegging av dobbeltspor mellom Sandefjord og Larvik.

Venstre vil fortsette å være en pådriver for bærekraftige og fremtidsrettede transportløsninger. Med våre prioriteringer vil vi sikre en grønnere fremtid og bedre mobilitet for alle.