Regjeringen svikter norske kommuner

Din kommune grafikk
Ill: Venstre

Venstre har reagert sterkt på regjeringens forslag til inntektssystem for kommunene, som vi mener svikter dem med dårligst levekår. En solid kommuneøkonomi er avgjørende for å sikre gode tjenester, løfte flere ut av fattigdom, og bevare naturen. Venstre påpeker at regjeringens forslag ikke adresserer de reelle utfordringene norske kommuner står overfor, og ber om at forslaget sendes tilbake for videre utredning.

Det er viktig at man oppdaterer inntektssystemene i tråd med samfunnsutviklingen. Endringer i befolkningsvekst, behov for omstilling eller levekårsutfordringer gjør at behov for endring oppstår. Men resultatet regjeringen har lagt på bordet bidrar ikke til å møte dagens og fremtidens utfordringer. Det er flere kommuner tydelige på, uavhengig av om de har kommer bedre eller dårligere ut av regjeringens forslag.

Før man endrer inntektssystemet er det viktig for Venstre at man i samarbeid med kommunesektoren utreder tilskudd for kommuner med store levekårsutfordringer og utreder tilskudd og ordninger som kan endres eller innføres for å løse levekårsutfordringene i kommunene bedre. Venstre mener også det er behov for å utrede en modell for hovedstadstilskudd. Rettferdig fordeling av inntekter mellom kommuner bør sikre likeverdige tjenester til alle innbyggere. Når vi ser at levekårsutfordringer krever betydelig ekstra innsats fra kommunenes side, må vi utforske nye måter å kompensere kommunene for disse utfordringene

Tilbakemeldingene fra kommunene da regjeringens forslag kom var også at det er behov for å sikre bedre overgangsordninger som gir kommunene anledning til å omstille seg. Fordi endringer i inntektssystemet får store konsekvenser.

Sammen med klimaendringer er tap av natur den største trusselen mot menneskers livskvalitet og frihet. Det må lønne seg å ta vare på naturen, ikke å bygge den ned. Derfor ber vi regjeringen utrede tilskudd og ordninger som kan endres eller innføres med formål om å belønne kommuner for å bevare natur.

Disse forslagene støtter Venstre.
  1. Stortinget ber regjeringen om at endringer i inntektssystemet for kommunene utsettes og utredes videre. (Forsøkes å legges inn på vegne av H og Frp på møtet i morgen, ellers fremmes det som løst forslag i salen av H)
  2. Stortinget ber regjeringen i det videre arbeidet med utgiftutjevningen utrede en eller flere faktorer som bedre ivaretar vekstkommuners spesielle situasjon.
  3. Stortinget ber regjeringen i samarbeid med kommunesektoren utrede et regionalt tilskudd for kommuner med store levekårsutfordringer, herunder hvordan tilskuddet kan innrettes og innføres. Regjeringen bes å legge fram forslag til Stortinget senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2025.
  4. Stortinget ber regjeringen i samarbeid med kommunesektoren utrede tilskudd og ordninger som kan endres eller innføres for å løse levekårsutfordringene i kommunene bedre. Regjeringen bes legge fram forslag til Stortinget senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2025.
  5. Stortinget ber regjeringen utrede en modell for hovedstadstilskudd, herunder hvordan det kan innføres og innrettes. Regjeringen bes legge fram forslag til Stortinget senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2025.
  6. Stortinget ber regjeringen sammen med kommunal sektor utrede hvordan en overgangsordning på fem år for inntektsutjevning, også for eierinntekter, skal innføres og komme tilbake til Stortinget med et forslag senest i forbindelse med statsbudsjettet 2025.
  7. Stortinget ber regjeringen i samarbeid med kommunesektoren utrede hvilke tilskudd og ordninger som kan endres eller innføres med formål om å belønne kommuner for å bevare natur.