Svada-svar fra ordføreren om mer praktisk Haramskole

Venstre står klare til å skape en mer tilpasset skole for de praktisk anlagte elevene, Foto: Callum Hill on Unsplash

Venstre spurte ordføreren et begrunnet spørsmål i kommunestyret om hva kommunen kan gjøre for å tilpasse Haramsskolen for de praktiske elevene. Svaret var kun svada og teoretisk oppgulp.

Vi undertegnede har jobbet i skoleverket i til sammen snart 50 år og vi opplever at skolehverdagen blir mer og mer teoretisk. De to siste læreplanene har også vært med på å forsterke dette. Bjørns spørsmål til ordføreren i siste kommuestyre var enkelt: «Hva kan kommunen gjøre for å gjøre skolehverdagen bedre/lettere for de som er dyktige i praktiske fag og samtidig hindre at de blir skoleleie og faller ut av systemet?»

Svaret viser med all tydelighet at Haram kommune ikke har noen plan for å tilpasse skolen også til de praktisk anlagte elevene. Ordføreren startet svaret med å skyve ansvaret over på rektorene og at de er de som skal implementere ny læreplan og at de skal organisere skolene slik at elevene får utvikle seg som mennesker. Dette finner Venstre svært provoserende, da ordføreren og hans parti i år har gitt skolene nær 10 millioner kroner mindre å drive for i 2024 enn det de fikk i 2023.

Ordføreren viser til at i den nye opplæringsloven så er mandatet til PPT tydeliggjort. De skal støtte og veilede skolene, og hjelpe til med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling slik at opplæringstilbudet blir så inkluderende og godt tilrettelagt som mulig. Også PPT har fått redusert sine tildelinger, og har fra før for mye arbeid med å teste elevene og utvikle individuelle opplæringsplaner i samarbeid med enkeltlærerne.

At ordføreren ikke er skolemann ser man i hvordan han svarer at den planlagte alternative opplæringsarenaen på Haramsøy skole skal hjelpe på den praktiske undervisningen. Det skal den ikke. Den skal hjelpe de som ikke klarer å finne seg til rette i den vanlige skoledagen av andre grunner, ikke fordi de er praktisk anlagte.

Ordføreren viser til at flere av skolene har også egne rom for håndverksaktivitet, kreative prosjekt, First Lego League, podcast, samt mulighet for å prøve simulator. Om han hadde tatt turen rundt på skolene ville han se at det er ekstremt store mangler på utstyr og materiell i disse rommene.

Til sist henviser ordføreren til en undersøkelse gjort av Utdanningsforbundet om hva man må ha på plass for å få en mer praktisk skole. Her nevnes mer tid til planlegging og gjennomføring, tydelig prioritering fra ledelsen og timeplaner som er lagt opp slik at praktiske undervisningsformer blir mulige, kompetanseheving for å undervise på en praktisk måte og tilgang til egnede lokaler og utstyr.

Men ordføreren svarer ikke noe på hvordan han skal følge disse rådene!

Bjørn Krogsæter og Christian Holstad Lilleng vil gjøre Haramsskolen mer praktisk.

Venstre sier som det sies i en kjent film; SHOW US THE MONEY, ORDFØRER!

Venstre foreslo i vårt alternative 2024-budsjett 5 millioner kroner til et psykisk helseteam, kr. 600.000 til overgangen barnehage/skole, 2 millioner kroner til en praktisk linje på ungdomsskoletrinnet, og 1 million kroner til flere lærlingeplasser i kommunen.

I tillegg ville Venstre bevilge til sammen 5 millioner kroner på oppgradering av skolebøker i 2024 og 2025, kr. 250.000 til profesjonalisert svømmeundervisning per år, og 1,5 millioner kroner per år til gratis kollektivtransport til barn og unge for å motvirke utenforskap og ensomhet.

Dette er å ta skolene på alvor, ordfører. Dette er å hjelpe til slik at Haramsskolene blir bedre for de praktisk anlagte elevene. Dette er tiltak som vil forhindre fravær og få færre til å falle utenfor.

Vi håper og drømmer om at du får med deg Senterpartiet på praktisk skolepolitikk.

Vi står klare til å vise vei.

Bjørn Krogsæter og Christian Holstad Lilleng
Haram Venstre