Til innhold

Vi tek Fjaler framover saman!

Fjaler Venstre

Venstre er eit sosial-liberalt sentrumsparti som vil vektlegge miljø, folkestyre og aktive, livskraftige lokalsamfunn

Venstre set mennesket i sentrum: det sosialt engasjerte, det skapande og det kritisk tenkande mennesket

Venstre ynskjer respekt for einskildmennesket og ansvar
for felleskapen, fridom – men utan egoisme

Fokus

 • Bustadpolitikk

  Ein betre bustadpolitikk i Fjaler! Legge til rette for bu-lyst og bli-lyst i heile Fjaler ved å tilrettelegge med attraktive bustadareal, næringsareal og gjennomgangsbustadar.

 • Skule og oppvelst

  Ein desentralisert skule for alle og som set barna sine behov først

 • Næringsutvikling

  Ei næringsutvikling som er framtidsretta, variert og inkluderande

 • Helse- og omsorg

  Ei verdig eldreomsorg og helseteneste som ser alle!

 • Miljø

  Ein kommune som tek aktive grep for ei grøn framtid!