Vedtekter for Venstre

VEDTEKTER FOR VENSTRES HOVEDORGANISASJON

Sist revidert 9. mars 2019

§ 1. FORMÅL

Venstre har til formål å samle personer med et sosialt liberalt grunnsyn til innsats for fred og internasjonalt samarbeid, og for sosial, kulturell og økonomisk framgang i vårt land og i verden som helhet, samt gjennom opplysning å øke forståelsen og interessen for samfunnsspørsmål og å virke for å få Venstrefolk valgt inn i landets representative organer.

§ 2. MEDLEMSKAP

Personer over 15 år som ikke er medlem i noe annet parti, og som deler Venstres grunnsyn, kan bli medlem av Venstre.

Medlemskap oppnås fra det tidspunkt man melder seg inn. Medlemsrettigheter oppnås når kontingent er betalt.

Samlet kontingent fastsettes av Venstres landsmøte og gjelder alle fylkes- og lokallag. Det enkelte fylkes- og lokallag kan rapportere inn tilleggskontingent etter vedtak på sitt årsmøte. Landsmøtet fastsetter hvem som er berettiget til redusert kontingent.

Medlemskap, og de rettigheter medlemskap gir, oppnås bare i ett lokallag, og medlemmet kan bare være med å behandle og stemme over samme sak i ett lokallag. Det enkelte medlem skal være tilknyttet et lokallag, og kan selv velge hvilket lokallag man vil være medlem i.

Rettigheter som medlem utøves personlig.

Et medlem som trakasserer eller oppfører seg utilbørlig overfor andre medlemmer, kan fratas retten til å inneha tillitsverv i Venstre og retten til å delta på møter. Det er ansvarlig fylkesstyre som melder inn en slik sak til Venstres sentrale organer gjennom vedtak. Sentralstyret behandler saken, mens landsstyret er klageinstans i slike tilfeller.

§ 3. ORGANISASJON

Venstre består av partiets medlemmer organisert gjennom lokallag, fylkeslag og partiets nasjonale organisasjon.

Venstres nasjonale partiorganer er sentralstyret, landsstyret og landsmøtet.

Venstre har følgende tilknyttede selvstendige og likestilte organisasjoner hvis representasjon i Venstres organer fordeles i disse vedtekter:

 • Norges Unge Venstre (NUV),
 • Norges Venstrekvinnelag (NVK) og
 • Norges Liberale Studentforbund (NLSF).

Venstre er tilknyttet studieforbundet Venstres Opplysnings- og Studieforbund (VS).

Andre grupperinger som ønsker å bruke tittelen ”Venstre” skal ha et klart mandat fra partiet og skal være klart tidsavgrenset.

Folkevalgt for Venstre blir man bare ved å stille til valg på Venstres valgliste og på Venstres program. Har man stilt til valg på Venstres program så er dette den kontrakten man har med velgerne.

Venstres partiorganer kan ikke instruere folkevalgte som er innvalgt for Venstre utover det program de er valgt på. Dersom det er punkter i et partiprogram en folkevalgt ikke kan følge, så er den folkevalgte forpliktet til å informere vedtaksorganet om dette.

Venstre folkevalgte representanter plikter å skape gode politiske prosesser og lytte til innspill fra eget parti.

Venstre folkevalgte representanter danner i hvert av de folkevalgte organer (kommunestyrene, fylkestingene og Stortinget) egne grupper med styrer og gruppereglementer.

Begge kjønn skal som en hovedregel være representert med minst 40 prosent i Venstres styrer, utvalg og komitéer.

Voteringsregler

Møtelederen foreslår hvordan voteringene skal foregå. Vedtak i andre saker enn de som gjelder vedtektsendringer gjøres med flertallsvedtak.

Dersom stemmetallene for og mot i en sak er like foretas en ny votering. Ved andre gangs stemmelikhet blir innstillingen stående.

Ved personvalg og nominasjoner kreves over halvparten av de avgitte stemmene for å bli valgt. Oppnås ikke dette ved første gangs votering faller den av kandidatene med færrest stemmer ut. Det foretas nye valgomganger inntil én av kandidatene har fått over halvparten av avgitte stemmer. Ved stemmelikhet foretas en ny votering. Ved andre gangs stemmelikhet foretas loddtrekning.

Dersom resultatet ved andre former for personvalg blir like stemmetall, skal det foretas loddtrekning.

Personvalg skal foretas skriftlig dersom minst én person krever det. Stemmesedler ved valg skal inneholde det samme antall navn som det antall personer som skal velges.

§ 4. LOKALLAGENE

I hver kommune skal det være et lokallag som kan ha egne vedtekter som skal godkjennes av fylkesstyret før de trer i kraft. Slike vedtekter må være i tråd med §1-4 i Venstres vedtekter. Dersom lokallaget ikke har egne vedtekter gjelder ”Normalvedtekter for lokallag i Venstre” som vedtas av Landsstyret.

Venstres partiorganer på lokalt nivå er årsmøtet, medlemsmøte og lokallagsstyret.

 • Lokallagsårsmøtet skal holdes innen utgangen av januar hvert år til og med 2021. Fra og med 2022 skal lokallagsårsmøtet holdes innen utgangen av februar hvert år.
 • Lokallaget ledes mellom årsmøtene av et lokallagsstyre.

Lokallagsstyret består av leder og minst to medlemmer valgt av lokallagsårsmøtet.
Styret består dessuten av et medlem valgt av Unge Venstres lokallag og eventuelt medlemmer valgt av andre sideorganisasjoner i kommunen.

Lederen for Venstres kommunestyregruppe tiltrer styret uten stemmerett.

Lokallagsstyret plikter å følge opp vedtektene og har ansvar for lokallagets økonomi, nettsider, politikkskaping, informasjonsvirksomhet, skolering, medlemsverving og utadrettede virksomhet. Lokallagets leder tegner for laget.

Lokallagsstyret har videre ansvar for at det stilles valgliste for Venstre ved kommunevalget, og at det i god tid før valget utarbeides lokalt valgprogram.

Foran stortings- og fylkestingsvalg skal forslag til valgprogram behandles av et medlemsmøte før det behandles på fylkesårsmøtet.

Venstres lokallag følger samme geografiske inndeling som landets kommuner, og får sin representasjon i Venstres fylkeslag sine organer deretter. I tillegg kan medlemmer på Svalbard eller i geografisk avgrensede områder utenfor Norge samles i lokallag uten fylkeslagsrepresentasjon. Lokallag i utlandet har ingen forpliktelser i forbindelse med valg.

To eller flere lokallag i samme fylke kan slå seg sammen til en organisasjon slik at de i forhold til Venstres hovedorganisasjon og fylkeslaget, har samme rolle som et lokallag, dog slik at hver av de opprinnelige lokallagene beholder sin representasjon i Venstres organer som de hadde fått hver for seg. Slike regionlag må i vedtektene ivareta de organisatoriske løsninger som er nødvendige i forhold til oppgavene knyttet til nominasjon og innlevering av lister til kommunevalg, og til valg av delegater til nominasjonsmøter for fylkestingsvalg og stortingsvalg. Bare medlemmer som har stemmerett i den enkelte kommune kan være med å sette sammen valglisten for denne kommunen.

Det kan også opprettes lokallag som har til formål å organisere medlemmer fra flere kommuner. Et eksisterende lokallag kan endre sine vedtekter slik at det tar sikte på å være lokallag også for en eller flere andre kommuner der det ikke på forhånd er et lokallag.

Ved sammenslåing av to eller flere eksisterende lokallag til et lokallag eller ved at et lokallag omfatter mer enn en kommune krever en slik prosess 2/3-flertall i samtlige berørte lag. Oppløsingen av sammenslåtte lag skjer ved simpelt flertall.

§ 5. FYLKESLAGENE

I hvert fylke skal det være et fylkeslag som kan ha egne vedtekter som skal godkjennes av sentralstyret før de trer i kraft. Slike vedtekter må være i tråd med §1-3 og 5 i Venstres vedtekter. Dersom fylkeslaget ikke har egne vedtekter gjelder ”Normalvedtekter for fylkes- og regionlag i Venstre” som vedtas av Landsstyret.

Venstres partiorganer på fylkesnivå er fylkesårsmøtet og fylkesstyret.

 • Fylkesårsmøtet skal holdes innen utgangen av februar hvert år til og med 2021. Fra og med 2022 skal fylkesårsmøtet holdes innen utgangen av mars hvert år.
 • Fylkesstyret leder fylkeslagets arbeid mellom fylkesårsmøtene.
 • Fylkesstyret består av fylkesleder og minst fire fylkesstyremedlemmer valgt av fylkesårsmøtet.
 • I tillegg har styret et medlem valgt av Unge Venstres fylkeslag og eventuelt medlemmer valgt av andre sideorganisasjoner i fylket.
 • Lederen for Venstres fylkestingsgruppe tiltrer styret uten stemmerett.

Fylkesstyret plikter å følge opp vedtektene og har ansvar for fylkeslagets økonomi, nettsider, politikkskaping, informasjonsvirksomhet, skolering, medlemsverving og utadrettede virksomhet. Fylkesleder tegner for laget.

Fylkesstyret har videre ansvar for å stifte nye lokallag samt å følge opp de eksisterende lokallagenes arbeid. Videre skal fylkesstyret bidra til at det utarbeides lokale valgprogrammer og at det stilles valglister for Venstre i alle kommuner i fylket.

Fylkesstyret skal i mellomvalgår før hhv. stortings- og fylkestingsvalg sette i gang en åpen nominasjonsprosess og sørge for at nominasjonsmøtet blir holdt innen utgangen av februar (i valgåret). Nærmere regler om nominasjonsprosesser utarbeides av landsstyret.

I fylkestingsvalgår sørger styret for at det i god tid blir utarbeidet et forslag til eget valgprogram for Venstre i fylket som vedtas på fylkesårsmøtet, eller etter vedtektene for det enkelte fylkeslag av et annet representativt fylkesmøte.

I stortingsvalgår sørger fylkesstyret for at fylkesårsmøtet behandler programkomiteens siste avgitte utkast til stortingsvalgprogram.

Venstres fylkeslag følger samme geografiske inndeling som landets fylkeskommuner, og får sin representasjon i Venstres nasjonale organer deretter. Egne regler for nasjonal representasjon gjelder for Svalbard Venstre og for Utlandet Venstre. Utlandet Venstre omfatter alle medlemmer utenfor Norge.

To eller flere fylkeslag kan slå seg sammen til en organisasjon slik at de i forhold til Venstres hovedorganisasjon, og i forhold til lokallagene, har samme rolle som et fylkeslag, dog slik at hver av de opprinnelige fylkeslagene beholder sin representasjon i Venstres organer som de hadde fått hver for seg. Slike regionlag må i vedtektene ivareta de organisatoriske løsninger som er nødvendige i forhold til oppgavene knyttet til nominasjon og innlevering av lister til fylkestingsvalg og stortingsvalg. Bare medlemmer som har stemmerett i det enkelte fylke kan være med å sette sammen listen for det respektive fylket.
Ved sammenslåing av to eller flere fylkeslag til et regionlag krever en slik prosess 2/3-flertall i samtlige berørte fylker. Oppløsingen av et eventuelt regionlag skjer ved simpelt flertall.

§ 6. SEKRETARIATET

Venstre har et sekretariat med en generalsekretær og med det personale landsstyret til enhver tid gjør vedtak om. Generalsekretær ansettes av landsstyret, på det første landsstyremøtet etter landsmøtet i det første året etter et avholdt stortingsvalg, i åremålsstilling med virketid på fire år.

 • Generalsekretæren har tale- og forslagsrett på lands-, landsstyre- og sentralstyremøter.
 • Generalsekretær har fullmakt til å foreta ansettelser og til å utøve personalpolitikk etter retningslinjer gitt av sentralstyret.
 • Generalsekretær kan forøvrig gjøre vedtak etter delegasjon.

Ansatte i Venstres organisasjon kan ikke ha tillitsverv på samme nivå, eller ha tillitsverv som innebærer representasjon på samme nivå som ansettelsesforholdet utgår fra.

§ 7. SENTRALSTYRET

Sentralstyret leder Venstres arbeid mellom landsstyremøtene i samsvar med vedtektene og de vedtak som gjøres av landsmøtet og landsstyret. Sentralstyret møtes så ofte lederen finner det formålstjenlig eller når minst fire medlemmer krever det. Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer, deriblant lederen eller en av nestlederne, er til stede. Lederen kaller sentralstyret sammen og leder møtene.

Sentralstyret består av lederen, to nestledere, fire medlemmer og fire varamedlemmer (som også er de fire første direktevalgte landsstyremedlemmer) valgt av landsmøtet. I tillegg suppleres sentralstyret med lederne (eller deres stedfortredere) fra Norges Unge Venstre, Norges Venstrekvinnelag og Norges Liberale Studentforbund, dersom den enkelte organisasjon har minst 400 betalende medlemmer.

Lederen i Venstres stortingsgruppe tiltrer sentralstyret uten stemmerett. 1. varamedlem til sentralstyret deltar på alle sentralstyremøter, uten stemmerett med mindre et fast sentralstyremedlem har meldt forfall.
Sentralstyret oppnevner èn av sine medlemmer som ansvarlig for partiets internasjonale utvalg.

Sentralstyret godkjenner fylkeslagenes og regionlagenes vedtekter og behandler eventuelle søknader om dispensasjon fra vedtektene.

Sentralstyret kan foreta budsjettendringer (innenfor vedtatt budsjett) begrenset til 10 prosent av budsjettet. Melding om budsjettendringer gis fortløpende til landsstyret.

§ 8. LANDSSTYRET

Landsstyret leder Venstres arbeid mellom landsmøtene i samsvar med vedtektene og de vedtak som blir fattet av landsmøtet. Landsstyret møtes minst to ganger mellom hvert ordinære landsmøte og ellers så ofte som lederen eller fire sentralstyremedlemmer, eller minst sju landsstyrestyremedlemmer skriftlig krever det. Landsstyret er beslutningsdyktige når minst to tredeler av medlemmene, deriblant lederen eller en av nestlederne, er til stede. Lederen kaller landsstyret sammen og leder møtene.

Landsstyremøtene er i utgangspunktet åpne.

Til og med 2019 består landsstyret av det landsmøtevalgte sentralstyret, åtte direktevalgte landsstyremedlemmer og fylkeslederne med fylkesnestledere som varamedlemmer. Landsstyret består i tillegg av et medlem valgt av Norges Venstrekvinnelag, et medlem valgt av Norges Liberale Studentforbund og et medlem valgt av Norges Unge Venstre, dersom den enkelte organisasjon har minst 100 betalende medlemmer, har avholdt årsmøte og har underorganisasjon i minst 4 fylker. Sideorganisasjonene kan oppnå ytterligere et medlem av landsstyret dersom de har minst 400 betalende medlemmer.

Venstres statsråder og stortingsrepresentanter tiltrer landsstyret uten stemmerett.

Fra og med 2020 består landsstyret av det landsmøtevalgte sentralstyret, åtte direktevalgte landsstyremedlemmer og 25 representanter for fylkene. Hvert fylke får én delegat og de resterende representantene fordeles utfra det enkelte fylkes medlemstall pr. 31.12 foregående år. Landsstyret består i tillegg av et medlem valgt av Norges Venstrekvinnelag, et medlem valgt av Norges Liberale Studentforbund og to medlemmer valgt av Norges Unge Venstre, dersom den enkelte organisasjon har minst 100 betalende medlemmer, har avholdt årsmøte og har underorganisasjon i minst 4 fylker. Sideorganisasjonene kan oppnå ytterligere et medlem av landsstyret dersom de har minst 400 betalende medlemmer.

Landsstyret skal drøfte retningslinjene for det organisasjonsmessige og politiske arbeidet og skal hvert år legge frem forslag til mål, strategier og handlingsplaner. Landsstyret kan for særskilte oppgaver oppnevne egne utvalg. Landsstyret skal hvert år skal behandle budsjett, regnskap og årsmelding.

Landsstyret fastsetter tid og sted for landsmøtet og har ansvar for å gi nødvendige innstillinger overfor landsmøtet.

 • Landsstyret ansetter generalsekretær og bestemmer rammene for sekretariatets størrelse.
 • Landsstyret fungerer som årsmøte i Venstres Opplysnings- og Studieforbund (VO).
 • Landsstyret kan delegere oppgaver og beslutningsmyndighet til sentralstyret.

Til og med I god tid før stortingsvalg oppnevner landsstyret en programkomite med leder og minst seks medlemmer.

Til og med 2021 gjelder følgende prosess for programbehandlingen: Programkomiteens 1. utkast til stortingsvalgprogram sendes til høring i organisasjonen senest 1. september året før stortingsvalget. Høringsfrist settes til 1. november. Deretter utarbeides det et 2. utkast som skal være klart innen 10. desember. Det gjennomføres ny høring med behandling på fylkesårsmøtene innen utgangen av februar. Landsstyret gir deretter innstilling overfor landsmøtet.

Fra og med 2022 gjelder følgende prosess for programbehandlingen: Landsstyret fastsetter mandat og tidsplan for programkomiteens arbeid. Landsstyret avgir innstilling overfor landsmøtet senest to måneder før landsmøtet.

Landsstyret kan innføre mulighet for medlemmer til å stille direkte spørsmål i landsstyrets møter (ved personlig frammøte eller via Internett). Landsstyret vedtar nærmere bestemmelser om dette.

§ 9. LANDSMØTET

Landsmøtet er Venstres øverste organ.

Ordinært landsmøte holdes innen utgangen av april hvert år til og med 2021. Fra og med 2022 avholdes ordinært landsmøte holdes innen utgangen av oktober hvert mellomvalgsår. Tid og sted fastsettes av landsstyret.

Ekstraordinært landsmøte holdes når landsstyret vedtar det eller når minst halvparten av fylkesstyrene skriftlig krever det. Tid og sted fastsettes av landsstyret. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel.
Fylkeslagene skal da straks sammenkalle til ekstraordinært fylkesårsmøte for valg av delegater og behandling av de saker som er ført opp på saklisten for det ekstraordinære landsmøtet. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet.

Ordinært landsmøte kalles sammen med minst to måneders varsel. Forslag til politiske uttalelser må være innsendt minst tre uker før landsmøtet.

Alle andre forslag skal være innsendt minst seks uker før landsmøtet. Forslag til vedtak som kommer senere enn disse fristene kan behandles av landsmøtet bare dersom landsmøtet vedtar dette med 2/3 flertall.
Sakliste og saksdokumenter skal sendes senest fire uker før landsmøtet til de lag og organisasjoner som har representasjonsrett på landsmøtet.

Landsmøtet består av landsstyrets medlemmer og av delegater valgt av fylkesårsmøtene i Venstre etter følgende regler:

 • Etter stemmetall i det enkelte fylkeslag avgitt ved siste fylkestingsvalg:
  • 1 delegat pr. påbegynt 1.200 stemmer inntil 8.000 stemmer og deretter en delegat pr. påbegynte 2.000 stemmer.
 • Etter antall betalende medlemmer i det enkelte fylkeslag pr. 31. desember i året før landsmøtet:
  • 1 delegat pr. påbegynte 120 medlemmer.

Dernest har hhv Svalbard Venstre og Utlandet Venstre delegater etter følgende regler:

 • Etter antall betalende medlemmer i det enkelte lag pr. 31. desember i året før landsmøtet:
  • 1 delegat pr. påbegynte 120 medlemmer. Det er en forutsetning for representasjonsretten at delegatene er demokratisk valgt på et lovlig innkalt medlemsmøte. Slike møter kan avholdes via nett forutsatt at valgsikkerhet og anonymitet ivaretas tilfredsstillende.

Til sist har de tilknyttede organisasjonene Norges Unge Venstre, Norges Venstrekvinnelag og Norges Liberale Studentforbund 15 delegater fordelt etter medlemstall, dog slik at hver organisasjon har minst 2 delegater.
Det er en forutsetning for representasjonsretten at den tilknyttede organisasjon har avholdt årsmøte samme år som landsmøtet eller året forut, og at de har underorganisasjoner i minst 4 fylker eller minst 4 utdanningsinstitusjoner i landet. Dernest må den enkelte organisasjon ha minst 100 medlemmer totalt.
Venstres statsråder og stortingsrepresentanter har tale- og forslagsrett på landsmøtene.
Landsmøtet er i utgangspunktet et åpent møte.

Konstituering

Landsmøtet åpnes av partilederen som leder konstitueringen av møtet hvor følgende velges:

 • Møteledere
 • Fullmaktsnemnd med leder og to medlemmer som avgir innstilling om godkjenning av delegatenes fullmakter til landsmøtet.
 • Møtesekretærer og -referenter.
 • Tellekorps.
 • To personer til å underskrive protokollen.

Protokollen skal være underskrevet og tilgjengelig senest én måned etter landsmøtet. Endelig godkjenning av protokollen skjer i det første landsstyremøtet etter landsmøtet.

Valg

Til og med 2021 skal det første og det tredje ordinære landsmøte i stortingsperioden velge sentralstyre, direktevalgte landsstyremedlemmer og revisor. Fra og med 2022 skal disse velges på hvert ordinært landsmøte.

Sentralstyre og direktevalgte landsstyremedlemmer.

 • partileder
 • første og andre nestleder
 • fire medlemmer til sentralstyret
 • åtte direktevalgte landsstyremedlemmer, hvorav halvparten velges i nummerert rekkefølge. Disse fire er samtidig varamedlemmer til sentralstyret.
 • tolv direktevalgte varamedlemmer til landsstyret.

Første varamedlem til sentralstyret tiltrer automatisk alle møter, uten stemmerett.

Revisor

Landsmøtet skal velge en statsautorisert revisor til å stå for revisjon av Venstres regnskaper.

Til og med 2021 skal det andre og fjerde ordinære landsmøte i stortingsperioden velge valgkomite. Fra og med 2022 skal valgkomite velges på hvert ordinært landsmøte.

Valgkomite

Landsmøtet skal velge en valgkomite etter forslag fra landsstyret, bestående av leder, åtte medlemmer og fire varamedlemmer, som på det etterfølgende landsmøtet legger frem forslag til valg av sentralstyre og direktevalgte landsstyremedlemmer samt revisor.

Redaksjonskomite

Hvert ordinære landsmøte velger, etter innstilling fra landsstyret, leder, fire medlemmer og to varamedlemmer til en redaksjonskomite som før og under det etterfølgende landsmøtet gjennomgår, redigerer og innstiller overfor landsmøtet innkomne forslag til politiske uttalelser og de forslag landsmøtet oversender til komiteen.

Andre arbeidsoppgaver

Alle ordinære landsmøter skal:

 • Behandle landsstyrets forslag til mål, strategier og hovedretningslinjer for partiets virksomhet.
 • Fastsette den sentrale medlemskontingenten for det påfølgende kalenderår.
 • Behandle og stemme over andre saker som er fremmet i samsvar med vedtektene.
 • Fastsette hovedsak for det påfølgende landsmøtet og legge rammer for fremdriften av forberedelsesarbeidet for denne saken.
 • I stortingsvalgår til og med 2021 skal landsmøtet behandle og vedta stortingsvalgprogram. Fra og med 2022 skal stortingsvalgprogrammet behandles og vedtas i mellomvalgsår før stortingsvalg.

§ 10. URAVSTEMMING

Politiske eller organisasjonsmessige saker som ikke gjelder vedtektene, budsjett, regnskap, valg av tillitsvalgte eller ansettelser i sekretariatet, kan forelegges medlemmene til rådgivende uravstemming når landsstyret eller landsmøtet gjør vedtak om det, når fem fylkesmøter ber om det eller dersom minst 400 medlemmer skriftlig forlanger det. Stemmeberettigede er alle som er registrert som medlemmer i Venstre senest tre måneder før avstemningen skal finne sted og som har betalt kontingent. Landsstyret gir nærmere regler om gjennomføring av uravstemminger.

§ 11. VEDTEKTENE

Disse vedtektene endres av landsmøtet med 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer legges på forhånd frem for landsstyret, de tilknyttede organisasjonene og fylkeslagene.
Vedtektsendringer trer i kraft straks landsmøtet er hevet.

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE

Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. I vedtektene brukes begrepet ”fylkeslag” om begge typer lag.

§ 1. FORMÅL

……….. Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program.

§ 2. MEDLEMSKAP

Personer over 15 år som ikke er medlem i noe annet parti, og som deler Venstres grunnsyn, kan bli medlem av Venstre.

Medlemskap oppnås fra det tidspunkt man melder seg inn. Medlemsrettigheter oppnås når kontingent er betalt.

Samlet kontingent fastsettes av Venstres landsmøte og gjelder også ……….. Venstre. ……….. Venstre kan rapportere inn tilleggskontingent etter vedtak på årsmøtet. Landsmøtet fastsetter hvem som er berettiget til redusert kontingent.

Medlemskap, og de rettigheter medlemskap gir, oppnås bare i ett lokallag, og medlemmet kan bare være med å behandle og stemme over samme sak i ett lokallag. Det enkelte medlem kan selv velge hvilket lokallag man vil være medlem i.

Rettigheter som medlem utøves personlig.

§ 3. ORGANISASJON

Venstre består av partiets medlemmer organisert gjennom lokallag, fylkeslag og partiets nasjonale organisasjon.

Venstres partiorganer i fylkene er fylkesstyret og fylkesårsmøtet.

……….. Venstre har følgende tilknyttede selvstendige og likestilte organisasjoner hvis representasjon i ……….. Venstres organer fordeles i disse vedtekter dersom organisasjonene er aktive:
……….. Unge Venstre (..UV), ……….. Venstrekvinnelag (..VK) og ……….. Liberale Studenter (..LSF).

……….. Venstre er tilknyttet Venstres Opplysnings- og Studieforbund (VO).

Begge kjønn skal som en hovedregel være representert med minst 40 prosent i ……….. Venstres styrer, utvalg, komitéer og delegasjoner til Venstres landsmøter.
Folkevalgt for ……….. Venstre blir man bare ved å stille til valg på ……….. Venstres valgliste og på Venstres program. Har man stilt til valg på ……….. Venstres program så er dette den kontrakten man har med velgerne.

……….. Venstres partiorganer kan ikke instruere folkevalgte som er innvalgt for ……….. Venstre utover det program de er valgt på. Dersom det er punkter i et partiprogram en folkevalgt ikke kan følge, så er den folkevalgte forpliktet til å informere vedtaksorganet om dette.

……….. Venstre folkevalgte representanter plikter å skape gode politiske prosesser og lytte til innspill fra eget parti.

……….. Venstre folkevalgte representanter danner i fylkestinget sin egen gruppe med styre og gruppereglement.

Protokoller

Møteprotokoller fra fylkeslaget sendes til alle som er innkalt til møtene og til Venstres Hovedorganisasjon.

Voteringsregler i fylkeslaget

Møtelederen foreslår hvordan voteringene skal foregå. Vedtak i andre saker enn de som gjelder vedtektsendringer gjøres med flertallsvedtak. Dersom stemmetallene for og mot i en sak er like foretas en ny votering. Ved andre gangs stemmelikhet blir innstillingen stående.

Ved personvalg og nominasjoner kreves over halvparten av de avgitte stemmene for å bli valgt. Oppnås ikke dette ved første gangs votering, faller den av kandidatene med færrest stemmer ut. Det foretas nye valgomganger inntil én av kandidatene har fått over halvparten av avgitte stemmer. Ved stemmelikhet foretas en ny votering. Ved andre gangs stemmelikhet foretas loddtrekning.

Dersom resultatet ved andre former for personvalg blir like stemmetall, skal det foretas loddtrekning.

Personvalg skal foretas skriftlig dersom minst én person krever det. Stemmesedler ved valg skal inneholde det samme antall navn som det antall personer som skal velges.

§ 4. FYLKESSTYRET

Fylkesstyret leder Venstres arbeid mellom fylkesårsmøtene i samsvar med vedtektene og de vedtak som blir fattet av fylkesårsmøtet. Fylkesstyret møtes minst fire ganger mellom hvert ordinære fylkesårsmøte og ellers så ofte som lederen eller 40 % av fylkesstyremedlemmene skriftlig krever det. Fylkesstyret er beslutningsdyktige når minst halvparten av fylkesstyremedlemmene, deriblant fylkeslederen eller en av nestlederne, er til stede.

Fylkeslederen kaller fylkesstyret sammen og leder møtene.
Fylkesstyremøtene er i utgangspunktet åpne.

Fylkesstyret består av fylkesleder og minst fire fylkesstyremedlemmer valgt av fylkesårsmøtet. I tillegg har styret et medlem valgt av Unge Venstres fylkeslag og eventuelt medlemmer valgt av andre sideorganisasjoner i fylket. Det er en forutsetning for representasjonsretten at den tilknyttede organisasjon har avholdt årsmøte samme år som fylkesårsmøtet eller året før dette. Lederen for Venstres fylkestingsgruppe tiltrer styret uten stemmerett.

Fylkesstyret plikter å følge opp vedtektene og har ansvar for fylkeslagets økonomi, nettsider, politikkskaping, informasjonsvirksomhet, skolering, medlemsverving og utadrettede virksomhet. Fylkesleder tegner for laget.

Fylkesstyret kan oppnevne egne utvalg og komitéer til å ta seg av særskilte oppgaver, som for eksempel valgkamputvalg, skoleringsutvalg, programkomité og nominasjonskomité.

Fylkesstyret har ansvar for å stifte nye lokallag samt å følge opp de eksisterende lokallagenes arbeid. Videre skal fylkesstyret bidra til at det utarbeides lokale valgprogrammer og at det stilles valglister for Venstre i alle kommuner i fylket.

Fylkesstyret skal i mellomvalgsår før hhv. stortings- og fylkestingsvalg sette i gang en åpen nominasjonsprosess og sørge for at nominasjonsmøtet blir holdt innen utgangen av februar (i valgåret).

I fylkestingsvalgår sørger fylkesstyret for at det oppnevnes en programkomité som i god tid før fylkesårsmøtet skal utarbeide et forslag til eget valgprogram for Venstre i fylket.

Etter et fylkestingsvalg kaller fylkesstyret inn de representantene som har blitt folkevalgt for Venstre i fylkestinget til konstituerende møte, men de folkevalgte konstituerer seg selv og velger sin gruppeleder.

Fylkesstyret kan oppnevne et arbeidsutvalg som forbereder saker til behandling i fylkesstyret og følger opp vedtak fattet av fylkesstyret. Arbeidsutvalget skal ha et klart mandat som vedtas av fylkesstyret. Arbeidsutvalget består av lederen og to medlemmer valgt av og blant fylkesstyrets medlemmer. Protokoll fra arbeidsutvalgets forhandlinger sendes til fylkesstyrets medlemmer og varamedlemmer. Bemerkninger til protokollen må legges frem senest på neste fylkesstyremøte.

§ 5. FYLKESÅRSMØTET

Fylkesårsmøtet er Venstres høyeste myndighet i fylkeslaget og skal holdes innen utgangen av februar hvert år. Fylkesstyret kaller inn til møtet med minst en måneds varsel. I innkallingen settes det en frist for påmelding og for å fremme forslag til politiske uttalelser og andre forslag som ønskes tatt opp til behandling på fylkesårsmøtet. Fylkesårsmøtet skal kun behandle de saker som er satt opp på sakslisten for møtet.

Ekstraordinært fylkesårsmøte holdes når fylkesstyret vedtar det eller når minst en tredjedel av lokallagene skriftlig krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet.
Tid og sted fastsettes av fylkesstyret. Møtet innkalles med minst 10 dagers varsel.
De valgte delegater til det ordinære årsmøtet er delegater til det ekstraordinære.

Saksdokumenter sendes lokallag/påmeldte delegater minst 7 dager før årsmøtet. Innkomne forslag som kommer inn etter den fastsatte frist må på fylkesårsmøtet få 2/3 flertall for å kunne bli tatt opp til behandling på fylkesårsmøtet.

Fylkesårsmøtet består av fylkesstyrets årsmøtevalgte medlemmer og av delegater valgt av lokallagsårsmøtene i Venstre etter følgende regler:

a) Antall medlemmer i lokallagene:
Inntil 25 medlemmer: 1 delegat
26-50 medlemmer: 2 delegater
51-100 medlemmer: 3 delegater
Videre 1 delegat for hvert påbegynt 50 medlemmer.

og

b) Antall stemmer avgitt i den enkelte kommune ved siste avholdte valg i fylket:
Inntil 150 stemmer: 1 delegat
For overskytende antall inntil 1.900; en delegat for hvert påbegynt 250
For overskytende antall inntil 7.900; en delegat for hvert påbegynt 400
For ytterligere overskytende antall; en delegat for hvert påbegynt 700

Medlemstallet beregnes pr 31. desember og kun betalende medlemmer regnes med.
I kommuner uten lokallag, men der det er avgitt stemmer for Venstre ved valget, tar fylkesårsmøtet stilling til hvem som kan representere kommunen på grunnlag av stemmetall.
Delegater fra lokallag skal ha fullmakter underskrevet av leder i lokallaget.

Dernest har de tilknyttede organisasjonene ………. Unge Venstre, ………. Venstrekvinnelag og ………. Liberale Studentforbund, i tillegg til sin styrerepresentant, én delegat per fungerende lokallag i fylkets kommuner eller sammenslåtte lag. Det er en forutsetning for representasjonsretten at lagene har avholdt årsmøte samme år som fylkesårsmøtet eller året før dette.
Venstres fylkesråder og fylkestingsrepresentanter, stortingsrepresentanter fra fylket og statsråder fra fylket har tale- og forslagsrett på fylkesårsmøtene.

Fylkesårsmøtet er i utgangspunktet et åpent møte.

Konstituering

Fylkesårsmøtet åpnes av fylkeslederen som leder konstitueringen av møtet hvor følgende velges:

 • Møteledere
 • Fullmaktskomité med leder og to medlemmer som avgir innstilling om godkjenning av delegatenes fullmakter til fylkesårsmøtet.
 • Møtesekretærer og -referenter.
 • Tellekorps.
 • Redaksjonskomité for politiske uttalelser
 • To personer til å underskrive protokollen

Protokollen skal være underskrevet og tilgjengelig senest én måned etter fylkesårsmøtet. Endelig godkjenning av protokollen skjer i det første fylkesstyremøtet etter fylkesårsmøtet.

Valg

Fylkesårsmøtet skal foreta valg av:

Fylkesstyre

Det første og det tredje ordinære fylkesårsmøtet i stortingsperioden velger et styre med minst 5 medlemmer, hvorav:

 • Fylkesleder
 • Én eller to fylkesnestledere
 • Minst to eller tre fylkesstyremedlemmer
 • Inntil 5 varamedlemmer

Revisor

Det første og tredje ordinære fylkesårsmøtet i stortingsperioden velger en revisor til å stå for revisjon av fylkeslagets regnskap. Revisoren kan ikke ha andre verv i fylkeslaget.

Landsmøtedelegater

Hvert fylkesårsmøte velger delegater og varadelegater til Venstres landsmøte i henhold til tildelt antall.

Valgkomité

Det andre og det fjerde ordinære fylkesårsmøte i stortingsperioden velger en valgkomité etter forslag fra fylkesstyret, bestående av leder, to eller 4 medlemmer og fire varamedlemmer, som på det etterfølgende fylkesårsmøtet legger frem forslag til valg av fylkesstyre, revisor og delegater til Venstres landsmøte. Ingen av medlemmene eller varamedlemmene i det sittende fylkesstyre kan være medlemmer eller varamedlemmer til valgkomitéen.

Andre arbeidsoppgaver

Alle ordinære fylkesårsmøter skal:

 • Behandle fylkesstyrets årsmelding og årsregnskap. Årsmeldingen og årsregnskapet følger kalenderåret.
 • Fastsette fylkeslagets sats for medlemskontingent for det etterfølgende kalenderår.
 • Behandle fylkesstyrets forslag til mål, strategier og hovedretningslinjer for fylkeslagets virksomhet.
 • Behandle og stemme over andre saker som er fremmet i samsvar med vedtektene.
 • I stortingsvalgår skal fylkesårsmøtet behandle og eventuelt fremme endringsforslag til utkast til stortingsvalgprogram.
 • I valgår skal fylkesårsmøtet behandle og vedta en plan for fylkeslagets valgkamp
 • I fylkestingsvalgår skal fylkesårsmøtet (eller etter vedtektene for det enkelte fylkeslag et annet representativt møte i fylkeslaget) behandle og vedta eget valgprogram for Venstre i fylket.

§ 6. NOMINASJON

Nominasjonsmøter i Venstres fylkeslag i forkant av hhv. Stortings- og fylkestingsvalg skal avholdes senest innen utgangen av februar i det året valget finner sted og innkalles av fylkesstyret med minst 1 måneds varsel.

Nominasjonsmøtets sammensetning og representasjon er den samme som til fylkesårsmøtet.

For fylkeslag som velger å avholde nominasjonsmøtet i november eller desember året før valg, tas det utgangspunkt i medlemstallet pr. 1. november samme år som nominasjonsmøtet avholdes.

Nominasjonsmøtet konstitueres på samme måte som fylkesårsmøtet.

Valg av delegater fra lokallagene skjer på lokallagsårsmøte eller eget medlemsmøte i det enkelte lokallag. Slikt lokalt medlemsmøte kalles inn med 14 dagers varsel gjennom skriftlig invitasjon til alle medlemmer i lokallaget.

§ 7. ENDRINGER I VEDTEKTENE

Ved endring av disse normalvedtektene må fylkeslaget behandle sine egne vedtektssett på påfølgende fylkesårsmøter.

Fylkeslagets vedtekter endres av fylkesårsmøtet når minst to tredeler stemmer for det. Forslag til vedtektsendringer legges på forhånd frem for fylkesstyret og sendes ut senest innen en måned før fylkesårsmøtet til de tilknyttede organisasjoners fylkesstyrer og Venstres lokallag i fylket. Før endringene trer i kraft må de være godkjent av Venstres sentralstyre. Et eventuelt avslag på godkjenning i sentralstyret kan ankes til landsstyret.

§ 8. SAMMENSLÅING

Fylkeslaget kan slå seg sammen med ett eller flere fylkeslag til én organisasjon ved 2/3-flertall og for øvrig etter nærmere bestemmelser i VHOs vedtekter. Et slikt regionlag må i vedtektene ivareta de organisatoriske løsninger som er nødvendige i forhold til oppgavene knyttet til nominasjon og innlevering av lister til fylkestingsvalg og stortingsvalg. Bare medlemmer som har stemmerett i det enkelte fylke kan være med å sette sammen listen for dette fylket.

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE

Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret.

§ 1. FORMÅL

……. Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program.

§ 2. MEDLEMSKAP

Personer over 15 år som ikke er medlem i noe annet parti, og som deler Venstres grunnsyn, kan bli medlem av Venstre.

Medlemskap oppnås fra det tidspunkt man melder seg inn. Medlemsrettigheter oppnås når kontingent er betalt.

Samlet kontingent fastsettes av Venstres landsmøte og gjelder også ……….. Venstre. ……….. Venstre kan rapportere inn tilleggskontingent etter vedtak på årsmøtet. Landsmøtet fastsetter hvem som er berettiget til redusert kontingent.

Medlemskap, og de rettigheter medlemskap gir, oppnås bare i ett lokallag, og medlemmet kan bare være med å behandle og stemme over samme sak i ett lokallag. Det enkelte medlem kan selv velge hvilket lokallag man vil være medlem i.

Rettigheter som medlem utøves personlig.

§ 3. ORGANISASJON

Venstre består av partiets medlemmer organisert gjennom lokallag, fylkeslag og partiets nasjonale organisasjon.

Venstres partiorganer i lokallaget er lokallagsstyret og lokallagsårsmøtet. Det kan innkalles til medlemsmøter med fullmakter gitt av disse vedtekter eller av årsmøtet.

……….. Venstre har følgende tilknyttede selvstendige og likestilte organisasjoner hvis representasjon i ……….. Venstres organer fordeles i disse vedtekter dersom organisasjonene er aktive:
……….. Unge Venstre (..UV), ……….. Venstrekvinnelag (..VK) og ……….. Liberale Studenter (..LSF).

……….. Venstre er tilknyttet Venstres Opplysnings- og Studieforbund (VO).

Begge kjønn skal som en hovedregel være representert med minst 40 prosent i ……….. Venstres styrer, utvalg, komitéer og delegasjoner til Venstres landsmøter.

Folkevalgt for ……….. Venstre blir man bare ved å stille til valg på ……….. Venstres valgliste og på Venstres program. Har man stilt til valg på ……….. Venstres program så er dette den kontrakten man har med velgerne.

……….. Venstres partiorganer kan ikke instruere folkevalgte som er innvalgt for ……….. Venstre utover det program de er valgt på. Dersom det er punkter i et partiprogram en folkevalgt ikke kan følge, så er den folkevalgte forpliktet til å informere vedtaksorganet om dette.

……….. Venstre folkevalgte representanter plikter å skape gode politiske prosesser og lytte til innspill fra eget parti.

……….. Venstre folkevalgte representanter danner i kommunestyret sin egen gruppe med styre og gruppereglement.

Protokoller

Møteprotokoller fra lokallaget sendes til alle som er innkalt til møtene og til Venstres Hovedorganisasjon.

Voteringsregler i lokallaget

Møtelederen foreslår hvordan voteringene skal foregå. Vedtak i andre saker enn de som gjelder vedtektsendringer gjøres med flertallsvedtak. Dersom stemmetallene for og mot i en sak er like foretas en ny votering. Ved andre gangs stemmelikhet blir innstillingen stående.

Ved personvalg og nominasjoner kreves over halvparten av de avgitte stemmene for å bli valgt. Oppnås ikke dette ved første gangs votering, faller den av kandidatene med færrest stemmer ut. Det foretas nye valgomganger inntil én av kandidatene har fått over halvparten av avgitte stemmer. Ved stemmelikhet foretas en ny votering. Ved andre gangs stemmelikhet foretas loddtrekning.

Dersom resultatet ved andre former for personvalg blir like stemmetall, skal det foretas loddtrekning.

Personvalg skal foretas skriftlig dersom minst én person krever det. Stemmesedler ved valg skal inneholde det samme antall navn som det antall personer som skal velges.

§ 4. BYDELSLAG/GRENDELAG

Innen kommunen kan det opprettes egne bydels-/grendelag underlagt lokallagsstyret. Bydels-/grendelagene skal ha til oppgave å stå for venstrearbeidet i denne del av kommunen. Oppretting av slike lag godkjennes av årsmøtet i lokallaget i kommunen, som også vedtar instruks for lagets arbeid.

§ 5. LOKALLAGSSTYRET

Lokallagsstyret leder Venstres arbeid mellom årsmøtene i samsvar med vedtektene og de vedtak som blir fattet av årsmøtet. Styret møtes minst fire ganger mellom hvert ordinære årsmøte og ellers så ofte som lederen eller 1/3 av styremedlemmene krever det. Styret er beslutningsdyktige når minst halvparten av styremedlemmene, deriblant lederen eller en av nestlederne, er til stede.

Lokallagslederen kaller styret sammen og leder møtene. Styremøtene er i utgangspunktet åpne.

Lokallagsstyret består av leder og minst to medlemmer valgt av lokallagsårsmøtet. Styret består dessuten av et medlem valgt av Unge Venstres lokallag og eventuelt medlemmer valgt av andre sideorganisasjoner i kommunen. Det er en forutsetning for representasjonsretten at den tilknyttede organisasjon har avholdt årsmøte samme år som fylkesårsmøtet eller året før dette. Lederen for Venstres kommunestyregruppe tiltrer styret uten stemmerett.

Lokallagsstyret plikter å følge opp vedtektene og har ansvar for lokallagets økonomi, nettsider, politikkskaping, informasjonsvirksomhet, skolering, medlemsverving og utadrettede virksomhet. Lokallagets leder tegner for laget.

Lokallagsstyret kan oppnevne egne utvalg og komitéer til å ta seg av særskilte oppgaver, som for eksempel valgkamputvalg, skoleringsutvalg, programkomité og nominasjonskomité.

I kommunevalgår sørger styret for at det oppnevnes en programkomité som skal utarbeide et forslag til eget valgprogram for Venstre i kommunen. Programmet vedtas av årsmøtet eller et medlemsmøte som innkalles med 14 dagers varsel.

Etter et kommunestyrevalg kaller styret inn de representantene som har blitt folkevalgt for Venstre i kommunestyret til konstituerende møte, men de folkevalgte konstituerer seg selv og velger sin gruppeleder.

I år før kommunevalgår skal styret sette i gang en åpen nominasjonsprosess og sørge for at nominasjonsmøtet blir holdt innen utgangen av februar (i valgåret). Styret forbereder nominasjonen og setter ned nominasjonskomité. Valglista settes opp på nominasjonsmøtet. Nominasjonsmøtets sammensetning og voteringsprosedyrer er de samme som til årsmøtet.

Før fylkeslagets nominasjonsmøter skal årsmøtet eller et medlemsmøte velge delegater og varadelegater i henhold til tildelt antall. Slikt lokalt medlemsmøte kalles inn med 14 dagers varsel gjennom skriftlig invitasjon til alle medlemmer i lokallaget. Delegatene skal ha fullmakter underskrevet av leder i lokallaget.

§ 6. LOKALLAGSÅRSMØTET

Årsmøtet er Venstres høyeste myndighet i lokallaget og skal holdes innen utgangen av januar hvert år. Lokallagsstyret kaller inn til møtet med minst to ukers varsel. I innkallingen settes det en frist å fremme forslag til politiske uttalelser og andre forslag som ønskes tatt opp til behandling på fylkesårsmøtet. Årsmøtet skal kun behandle de saker som er satt opp på sakslisten for møtet.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret vedtar det eller når minst en tredjedel av medlemmene skriftlig krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet. Tid og sted fastsettes av lokallagsstyret. Møtet innkalles med minst 10 dagers varsel.

Alle medlemmer etter §2 har tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet. Kontingenten regnes som betalt hvis den er betalt for inneværende år for lag som har årsmøte før årsskiftet, eller for forrige eller inneværende år for lag som har årsmøte i januar. Medlemmer nyinnmeldt etter 1.11 må også ha betalt kontingent for å få stemmerett.

Årsmøtet er i utgangspunktet et åpent møte.

Årsmøtet åpnes av lokallagslederen som leder konstitueringen av møtet hvor følgende velges:

 • Møteledere
 • Møtesekretærer og -referenter
 • Tellekorps
 • Redaksjonskomité for politiske uttalelser
 • To personer til å underskrive protokollen

Protokollen skal være underskrevet og tilgjengelig senest én måned etter årsmøtet. Endelig godkjenning av protokollen skjer i det første styremøtet etter årsmøtet.

Valg

Årsmøtet skal foreta valg av:

Lokallagsstyre

Årsmøtet velger et styre med minst 3 medlemmer, hvorav:

 • Lokallagsleder
 • Én eller to nestledere
 • Minst 1 eller to styremedlemmer
 • Inntil 5 varamedlemmer
Revisor.

Det første og tredje ordinære årsmøtet i stortingsperioden velger en revisor til å stå for revisjon av lokallagets regnskap. Revisoren kan ikke ha andre verv i laget.

Delegater til fylkesårsmøtet.

Hvert årsmøte velger delegater og varadelegater til fylkesårsmøtet i henhold til tildelt antall. Delegatene skal ha fullmakter underskrevet av leder i lokallaget.

Valgkomité.

Årsmøtet velger en valgkomité etter forslag fra styret, bestående av leder, to medlemmer og to varamedlemmer, som på det etterfølgende årsmøtet legger frem forslag til valg av styre, revisor og delegater til fylkesårsmøtet. Ingen av medlemmene eller varamedlemmene i det sittende lokallagsstyret kan være medlemmer eller varamedlemmer til valgkomitéen.

Andre arbeidsoppgaver

Alle ordinære årsmøter skal:

 • Behandle styrets årsmelding og årsregnskap. Årsmeldingen og årsregnskapet følger kalenderåret.
 • Fastsette lokallagets sats for medlemskontingent for det etterfølgende kalenderår.
 • Behandle styrets forslag til mål, strategier og hovedretningslinjer for lokallagets virksomhet.
 • Behandle og stemme over andre saker som er fremmet i samsvar med vedtektene.
 • Foran stortings- og fylkestingsvalg skal forslag til valgprogram behandles av årsmøtet eller et medlemsmøte før det behandles på fylkesårsmøtet.
 • I valgår skal årsmøtet behandle og vedta en plan for lagets valgkamp.
 • I kommunevalgår skal årsmøtet (eller etter vedtektene for det enkelte lokallag et annet representativt møte i laget) behandle og vedta eget valgprogram for Venstre i kommunen.

§ 7. ENDRINGER I VEDTEKTENE

Ved endring av disse normalvedtektene må fylkeslaget behandle sine egne vedtektssett på påfølgende fylkesårsmøter.

Lokallagets vedtekter endres av årsmøtet når minst to tredeler stemmer for det. Forslag til vedtektsendringer legges på forhånd frem for styret og sendes ut til medlemmene senest innen en måned før årsmøtet. Før endringene trer i kraft må de være godkjent av fylkesstyret. Et eventuelt avslag på godkjenning i fylkesstyret kan ankes til sentralstyret.

§ 8. SAMMENSLÅING OG OPPLØSNING AV LAGET

Lokallag kan slå seg sammen med ett eller flere lokallag til én organisasjon ved 2/3-flertall og for øvrig etter nærmere bestemmelser i VHOs vedtekter. Et slikt regionlag må i vedtektene ivareta de organisatoriske løsninger som er nødvendige i forhold til oppgavene knyttet til nominasjon og innlevering av lister til kommunevalg. Bare medlemmer som har stemmerett i den enkelte kommune kan være med å sette sammen listen for denne kommunen.

Forslag om oppløsning av et lag må behandles på årsmøtet. Blir forslaget vedtatt med 2/3 flertall, skal det sendes fylkesstyret til uttalelse. Endelig vedtak om oppløsning av laget må, for å være gyldig, vedtas med 2/3 flertall på neste årsmøte. Dersom et lag oppløses, skal dets formue, eiendomsrettigheter arkiv o.a. overføres til nærmeste organisasjonsledd. Alle verdier skal stå urørt i 5 år i tilfelle laget blir dannet på nytt. Hvis nytt lag ikke blir dannet, vedtar fylkesstyret hvordan midlene skal anvendes til det de er bestemt for.
Dersom et lag er uvirksomt over mer enn ett år kan fylkeslaget eller Venstres Hovedorganisasjon konstituere nytt styre, eventuelt oppløse laget.

PLATTFORM FOR EN LIBERAL ORGANISASJON

1. Demokratisk grunnholdning

I Venstre skal demokratiske verdier ligge til grunn i hele organisasjonen. Meningsbrytninger og debatter er avgjørende for å fatte riktige vedtak.

Det må ikke lages byråkratiske strukturer i partiet som gjør det vanskelig å komme inn som ny eller som gjør prosesser i partiet vanskelig å ha oversikt over.

2. Medlemskap og rettigheter

Du er medlem i Venstre fra det tidspunkt du melder deg inn. Medlemskap kan bare utøves personlig. Medlemsrettigheter oppnås når du har betalt kontingent.
Medlemsrettigheter kan kun utøves i ett lokallag (og tilhørende fylkeslag), men du kan selv velge hvilket lokallag du vil være medlem i.

3. Maktspredning

I Venstre skal makten være spredd. Partiet tilhører medlemmene. Aktive medlemmer sikrer kloke vedtak og meningsfylte medlemskap. Det er et mål å involvere flest mulig i alle viktige prosesser i partiet.

4. Åpenhet

I Venstre er åpenhet et sentralt mål. Åpenheten skal knyttes til alle deler av partiets arbeid. Politiske partier som ikke kan møte borgere og media på sine egne arenaer kan ikke forvente borgernes tillitt.

5. Folkevalgt for Venstre

Du blir bare folkevalgt for Venstre ved å stille til valg på Venstres liste og på Venstres program. Har du stilt til valg på Venstres program så er dette din kontrakt med velgerne.

Venstres partiorganer kan ikke instruere folkevalgte for Venstre utover det program de er valgt på. Dersom det er punkter i et partiprogram en folkevalgt ikke kan følge, så er den folkevalgte forpliktet til å informere vedtaksorganet om dette.

Folkevalgte har selvsagt som oppgave å skape gode politiske prosesser og lytte til innspill fra eget parti.

6. Bruk av navnet Venstre

Venstre har tre sideorganisasjoner. Det er Norges Unge Venstre, Norges Venstrekvinnelag og Norges Liberale Studentforbund.
Andre grupperinger som bruker (eller ønsker å bruke) tittelen ”Venstre” skal ha et klart mandat til det i partiet.

7. Nominasjon

Venstre har ønske om at nominasjonsprosessene skal være åpnere enn de er i dag, ved at flere skal få mulighet til å delta, også i prosessen frem til nominasjonsmøtene.
Flere engasjerte, gir bedre løsninger og mer eierskap til løsningene. Det er like viktig at prosesser for å utvikle politikk er åpne i partier som nominasjonen.

8. Normalvedtekter – standardvedtekter

Lagene organiserer sine vedtekter selv så lenge de ikke bryter med de grunnleggende prinsippene i Venstres vedtekter.

Normalvedtektene ligger til grunn og bør være et godt utgangspunkt for lokale vedtekter.
Lokale vedtekter og endringer av disse som vedtas på et årsmøte skal behandles av organisasjonsleddet som ligger over før de trer i kraft. Godkjenning skal finne sted med mindre endringene bryter med prinsippene med Venstres politikk, ikke ulike måter å organisere politisk arbeid på.
Dersom laget ikke har egne godkjente vedtekter så gjelder Venstres normalvedtekter.

9. Eksklusjon

Venstre har tro på den åpne debatt i møte mellom ulike meninger. Derfor er vi i mot eksklusjonsparagraf. Det at et flertall skal kunne overprøve et mindretall ved å ekskludere mindretallet skaper ikke en god partikultur.