Venstre sikrer en ren
og tilgjengelig Oslofjord.

Oslofjorden trenger vår hjelp, og nå haster det. Fjordens naturtilstand er dramatisk svekket over flere år. Torskebestanden er på et historisk lavt nivå, ærfuglen dør og tareskogen og ålegressengene blir mindre. Miljøgifter og mikroplast truer livet i fjorden.

Oslofjorden må reddes, slik at også fremtidige generasjoner skal få oppleve bading, fisking og friluftsliv i en frisk fjord.

Dramatisk endring de siste 30 årene

I løpet av de siste 30 årene har Oslofjorden endret seg dramatisk. Fugledød, krympende fiskebestander og en alarmerende situasjon for både tang, tare og bunndyr er noen av problemene. Konsekvensene er i dag alvorlige

Fra å være en fjord full av fisk og sjøfugl, har bestandene av feks. nøkkelarter som torsk og hummer gått ned med over 90 prosent.

Alle må bidra sammen

Heldigvis er det ikke for sent å snu utviklingen, men det krever en storstilt og koordinert redningsaksjon.

Skal vi lykkes med dette må alle bidra, og offentlige aktører, næringslivet og frivilligheten må samarbeide.

Venstre jobber for en ren Oslofjord

Venstre vil gå foran i arbeidet med å ta vare på Oslofjorden, slik at også fremtidige generasjoner får oppleve en levende og frisk fjord.

–Venstre har jobbet for er en ren Oslofjord i mange år. Da Venstre satt i regjering la vi frem en plan som skulle sikre dyrelivet, bedre miljøtilstanden og legge til rette for mer aktivt friluftsliv på fjorden.

Ola Elvestuen
stortingsrepesentant og miljøpolitisk talsperson i Venstre (tidl. klima- og miljøminister)
Stortingsrepresentant Ola Elvestuen plukker søppel i strandkanten

Venstre vil:

 • sikre allmenheten tilgang til strandsonen
 • ha strengere regler og bedre støtteordninger for å hindre avrenning fra jordbruket
 • få på plass nitrogenrensing av alle kommunale kloakkutslipp. Staten må bidra til at dette skjer raskere opprette flere marine verneområder i Oslofjorden og Skagerak
 • ta initiativ til lokale fredningssoner for hummer ta initiativ til lokale fiskeforbudssoner
 • forby bunntråling og lysfiske i Oslofjorden
 • forby utslipp av kloakk fra fritidsbåter og tilrettelegge for at det bygges tømmeanlegg for båtseptik
 • sette fart på elektrifisering av fritidsbåter

– et stort behov for en overordnet ledelse av Oslos arbeid med Oslofjorden

– Oslofjorden er i krise akkurat nå, og det er et stort behov for en overordnet ledelse av Oslos arbeid med Oslofjorden hvis vi skal klare å snu skuta. Denne perioden i bystyret har Venstre vært en pådriver for flere viktige vedtak som vil ta oss noen skritt nærmere en levende Oslofjord, sier Marit Vea samferdsels- og miljøpolitisk talsperson og 2. kandidat for Oslo Venstre.

Marit Vea
samferdsels- og miljøpolitisk talsperson
og 2. kandidat for Oslo Venstre.

Marit Vea og resten av Venstres representanter i Oslos bystyre har gjort en stor innsats for å redde Oslofjorden, og de fikk blant fått flertall for hummerfredning, økte midler til redningsarbeidet, samt gjennomslag for et forbud mot utslipp av septik i fjorden og strengere håndtering av tilførsel av miljøutgifter og utslipp fra kommunale avløp.

Sammen redder vi Oslofjorden

Utfordringene i Oslofjorden er ikke begrenset til hovedstadens ende av fjorden. Hvis problemene skal løses er det viktig med et forpliktende samarbeid mellom staten, fylkene og alle kommunene langs fjorden. Dette har Venstre jobbet mye for i Viken og i  Vestfold og Telemark,  og vi fortsetter arbeidet i nye Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark. 

– Friluftslivet i og rundt fjorden har vært under press. Befolkningsvekst og press på arealbruk i strandsonen gir mindre rom for aktiviteter som spaserturer, bading og fiske. Venstre vil gi frihet og muligheter til alle. Derfor er tilgjengelighet og mulighet for å drive med fysisk aktivitet i og rundt Oslofjorden viktig. Å legge til rette for friluftsliv ved og på fjorden er viktig også for at nye generasjoner skal bli kjent med og forstå verdien av fjorden, sier Solveig Schytz, gruppeleder for Venstre i Viken og førstekandidat for Venstre i nye Akershus.

Solveig Schytz
gruppeleder for Venstre i Viken og førstekandidat for Venstre i nye Akershus

Oslofjorden er hjem for en rik plantefora og et mangfoldig dyreliv. Hvis Oslofjorden skal ha en fremtid som en naturopplevelse for mennesker og dyr, må det iverksettes tiltak umiddelbart.

Da må alle bidra, og offentlige aktører, næringslivet og frivilligheten må samarbeide.

Det vil Venstre fortsette å være en garantist for!

Venstre vil

 • Øke rensegraden avløpsvann og kloakk.
 • Drastisk redusere Oslos bidrag til forurensing av Oslofjorden og arbeide for fosfor- og nitrogengjenvinning langs hele fjorden.
 • Kutte tilførselen av plast og annen forsøpling til Oslofjorden, blant annet ved mindre bruk av plast og engangsartikler.
 • Innføre større vernesoner i Oslofjorden der all fangst og fiske er forbudt frem til et sunt liv i fjorden er gjenopprettet.
 • Jobbe for et forbud mot bunntråling i Oslofjorden for å redusere den totale belastningen på det marine økosystemet.
 • Gjennomføre piloter for å styrke livet på havbunnen, med bygging av rev og ålegrasenger i indre Oslofjord.
 • Innføre forbud mot tømming av septik fra fritidsbåter i sjøen senest og anlegge flere mottaksanlegg for septik fra fritidsbåter.
 • Stille krav til småbåthavnene om å kutte all tilførsel av forurensing og plast til fjorden.
 • Etablere et eget Oslofjord-prosjekt, som skal koordinere Oslo kommunens innsats og samarbeid med andre Oslofjord-kommuner.
 • Gi folk bedre tilgang til fjorden og øyene som friområder.
 • Legge bedre til rette for mer bading og vannaktivitet langs fjorden.
 • Legge til rette for båtdelingstjenester