Til innhold

Kristin Ringerud

Vi må alltid skille på hva vi må, hva vi bør og hva vi har lyst til- og prioritere etter det.

Martha Kristin Ringerud er Vestre Toten Venstre sin førstekandidat ved årets kommunevalg.

Er 68 år, fra Bøverbru, gift med Ole og har 3 barn og 6 barnebarn. Har jobbet som fysioterapeut fra 1971 på sykehus, Steffensrud rehabiliteringssenter, på sykehjem, i kommunen (V. og Ø. Toten), Startet opp Bøverbru Fysioterapi (nå Reinsvoll fysioterapi) i 1984. Overdro praksisen til annen fysioterapeut i 2008 og jobbet fram til 2016 på Distriktspsykiatrisk senter (DPS) på Lena/ Gjøvik. Nå travel pensjonist med mange aktiviteter.

Har alltid vært samfunnsengasjert, hatt diverse verv i lag og foreninger. Har møtt fast i politisk utvalg for velferd og opplæring (UVO) de siste 2-3 årene.

Kristin er opptatt av Folkehelse. Folkehelse er i alt! Folkehelsearbeid er gode naboskap, gode lokalmiljøer, gode lavterskel møteplasser for sosialt samvær og aktiviteter der det er plass til alle. Frivilligheten må støttes og hedres! Hun vil at kommunen i samarbeid med lokale lag og foreninger arrangerer folkemøter i alle grender minst 1 gang pr år. For å skape mer engasjement og interesse for utvikling av grendene og hele kommunen.

Kristin mener at god skole og gode tjenester til innbyggerne må ha høyeste prioritet. Omsorg må skjermes. Psykiatri- og rusomsorg må styrkes. Det er viktig med tverrsektorielt arbeid for godt integreringsarbeid. Det må være attraktivt å bosette seg i kommunen -i dette mener jeg at innhold/kvalitet i skole og tjenestetilbud er det viktigste i tillegg til attraktive jobber. Mener at sammenslåing av Gjøvik og Toten til en storkommune vil være en styrke for hele regionen.

Og viktigst av alt: Klima- og miljø. Aktiv deltagelse av ALLE i å bevare godt miljø. NÅ!