Bærekraftig sjømatnæring er viktig
for verdiskapingen langs kysten

Sjømatnæringen er den største og mest verdiskapende matproduksjonen i Norge. Den har stort vekstpotensial, men må alltid ta hensyn til naturens tåleevne.

Vi vil videreutvikle Norge som ledende havnasjon og øke kunnskap og formidling om havet. Vi vil støtte arbeidet med å etablere en verdensledende kunnskaps- og formidlingsarena for havet og de akvatiske miljøene i havbyen Bergen, bestående av Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Akvariet i Bergen.

Trafikklyssystemet, som skal sørge for forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen, må utvikles og styrkes med ny kunnskap.

Vi vil sette strengere krav for å bedre dyrevelferden i oppdrettsnæringen, kombinert med økt satsing på forskning og teknologiutvikling. Oppdrettsnæringen er viktig for Norge, men fører også med seg utfordringer som vi vil jobbe sammen med næringen for å håndtere. Vi vil se på muligheten for å tilpasse oppdrettsregler for å sikre bærekraftige løsninger som ivaretar villaksbestanden. Vi vil sikre kommunene rimelig kompensasjon for areal brukt av oppdrettsnæringen. 

Vi vil holde fast på grunnprinsippene i deltakerloven, fiskesalgslagsloven og havressursloven. Dagens fiskeriforvaltning er et nøye tilpasset system som ivaretar interessene langs en lang kyst. 

Vi vil jobbe for å sikre jevn tilgang til fiskeråstoff til lokal produksjon langs kysten. Fiskerinæringen er viktig for sysselsetting og bosetting langs kysten. Derfor er det avgjørende å videreføre og videreutvikle føringstilskuddet. Vi mener fiskeressursene i større grad bør videreforedles lokalt, fordi det er best for klimaet, miljøet og verdiskapingen. 

Vi vil jobbe for bedre handelsavtaler, med tollfri adgang for bearbeidet fisk. Dette vil gi økte eksportverdier og flere arbeidsplasser langs kysten. Fiskeri er en viktig framtidsnæring som må ha nasjonalt og lokalt eierskap.

Vi vil gjeninnføre rekrutteringskvoter for å sikre at ungdom har en realistisk mulighet til å komme inn i fiskerinæringen. Vi vil også etablere en økonomisk støtteordning for ungdom som er avhengig av store investeringer for å komme i gang.

Vi vil satse mer på forskning rundt tang og tare, marine bestander, fangstmetoder, bearbeiding og markedsføring av norsk sjømat for å øke kvaliteten på norske produkter. Vi vil satse på kvalitet i næringen og jobbe for å få mer ut av hver kilo fisk. 

Vi er opptatt av at kvoter settes basert på vitenskapelige råd for å holde bestandene bærekraftige.

For å sikre bærekraft og ryddige arbeidsforhold vil vi styrke kontrollen med uregulert fiske og fiskerikriminalitet. Vi vil også ha bedre kontroll på turistfisket og styrke den seriøse delen av turistfiskenæringen. 

Vi mener det må legges til rette for at hele fisken skal brukes, og at også restråstoff har en verdi. Vi vil stimulere til løsninger tilpasset det enkelte fartøy og fiskeri. Vi vil stramme inn regelverket for tråling for å forhindre negative konsekvenser for tare og koraller.

Vi vil legge til rette for produksjon av proteinbasert laksefôr basert på lokale råvarer for å utnytte ressursene våre på en mer effektiv måte.

Selfangst er i dag sterkt subsidiert, og produktet er primært pels og kosttilskudd. Vi vil fjerne subsidier til selfangst.

Dette vil Venstre gjøre

 • Vi vil støtte arbeidet med å etablere en verdensledende kunnskaps- og formidlingsarena for havet og de akvatiske miljøene i havbyen Bergen
 • Vi vil sette strengere krav for å bedre dyrevelferden i oppdrettsnæringen, kombinert med økt satsing på forskning og teknologiutvikling
 • Vi vil se på muligheten for å tilpasse oppdrettsregler for å sikre bærekraftige løsninger som ivaretar villaksbestanden. 
 • Vi vil sikre kommunene rimelig kompensasjon for areal brukt av oppdrettsnæringen. 
 • Vi vil holde fast på grunnprinsippene i deltakerloven, fiskesalgslagsloven og havressursloven
 • Vi vil jobbe for å sikre jevn tilgang til fiskeråstoff til lokal produksjon langs kysten. 
 • Vi mener fiskeressursene i større grad bør videreforedles lokalt, fordi det er best for klimaet, miljøet og verdiskapingen. 
 • Vi vil jobbe for bedre handelsavtaler, med tollfri adgang for bearbeidet fisk
 • Vi vil gjeninnføre rekrutteringskvoter for å sikre at ungdom har en realistisk mulighet til å komme inn i fiskerinæringen. 
 • Vi vil satse mer på forskning rundt tang og tare, marine bestander, fangstmetoder, bearbeiding og markedsføring av norsk sjømat for å øke kvaliteten på norske produkter.
 • Vi er opptatt av at kvoter settes basert på vitenskapelige råd for å holde bestandene bærekraftige.
 • Vi vil styrke kontrollen med uregulert fiske og fiskerikriminalitet.
 • Vi vil også ha bedre kontroll på turistfisket og styrke den seriøse delen av turistfiskenæringen
 • Vi mener det må legges til rette for at hele fisken skal brukes, og at også restråstoff har en verdi. 
 • Vi vil stramme inn regelverket for tråling for å forhindre negative konsekvenser for tare og koraller.
 • Vi vil legge til rette for produksjon av proteinbasert laksefôr basert på lokale råvarer for å utnytte ressursene våre på en mer effektiv måte
 • Vi vil fjerne subsidier til selfangst.